Anulare certificat de incadrare in grad de handicap

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. …/C SEDINTA PUBLICA DIN 15.01.2020 Instanta constituita din:

PRESEDINTE – …… JUDECATOR
– ……… – GREFIER

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulate de reclamanta …., cu domiciliul ales la cabinet avocat………., in ……. in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean….. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu sediul in …….

La apelul nominal facut in sedinta publica, nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal indeplinita.

Dupa referatul grelierului.

Instanta constata ca este competenta general, material si teritorial sa solutioneze cauza. conform art. 87 alin. 5 din Legea nr. 448/2006, incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse la dosar ca fiind legala. utila si concludenta pentru justa solutionare a cauzei si retine cauza in pronuntare, dupa care.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …/103/2019. reclamanta …. in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean…Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a solicitat anularea certificatului de incadrare in grad de handicap nr…. si incadrarea in grad de handicap grav cu insotitor.

In motivare a aratat, in esenta, ca incadrarea in gradul de handicap accentuat nu a avut in vedere starea sa de sanatate si situatia in care se afla, fiiind diagnosticata cu dementa mixta forma severa si insomnie, are varsta de 90 de ani si din cauza afectiunii de care sufera, nu se poate autogospodari, fiind dependenta total de o alta persoana.

Paratul a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca evaluarea gradului de handicap s-a realizat conform Ordinului nr. 762 1992/2007 al Ministerului Muncii. Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerului Sanatatii Publice, stabilindu-se gradul de handicap “accentuat”. S-au avut in vedere afectiunile – dementa mixta forma severa, care se incadreaza in functie de scorul MMSE si GAFS in cazul analizat MMSE 10 iar GAFS 25.

Au fost anexate actele medicale care s-au aflat la baza eliberarii certificatului de handicap contestat.

Examinand cererea dedusa judecatii, in raport cu dispozitiile legale incidente si actele dosarului, retine urmatoarele:

Conform certificatului de incadrare in grad de handicap nr. ….. s-a stabilit ca reclamanta se incadreaza in gradul de handicap accentuat, handicapul fiind unul revizuibil in termen de 24 de luni.

Din actele medicate depuse la dosar, rezulta ca reclamanta sufera de dementa mixta forma severa, scorul MMSE si GAFS modificandu-se succesiv, urmare a degradarii accelerate a starii de sanatate a reclamantei. Astfel, la evaluarea psihologica din data de 15.08.2019 – avuta in vedere la eliberarea certificatului contestat scorul MMSE era de 10, iar GAFS era de 25, la evaluarea psihologica din data de 04.09.2019- fila 25 ds (anterioara intocmirii raportului de evaluare complexa nr. 36736/26.09.2019 avut in vedere la eliberarea certificatului contestat) scorul MMSE era de 10, iar GAFS era de 20, iar la evaluarea psihologica din data de 24.10.2019 – fila 18 (ulterioara eliberarii certificatului contestat) scorul MMSE era de 9, iar GAFS era de 20.

Potrivit prevederilor cap. I. pct. II – Evaluarea persoanelor cu regresie (deteriorare) a functiilor intelectuale in vederea incadrarii in grad de handicap, incadrarea in grad de handicap se face atat in raport de scorul MMSE, cat si de scala GAFS: in functie de scorul MMSE – 10. Reclamanta se incadreaza la grad de handicap accentuat (gradul grav fiind prevazut de la MMSE – 9), iar in functie de scala GAFS de pana la 20 inclusiv, se incadreaza in grad grav de handicap, cu asistent personal.

Potrivit dispozitiilor articolului 2 din Legea 448/2006 “Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice senzoriale. psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limiteaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale.”

Analiza criteriilor legale medico-psihosociale de incadrare in grad de handicap pentru o anumita afectiune trebuie realizata in mod coroborat. in conditiile in care, astfel cum este cazul si in speta, o persoana poate suferi concomitent de mai multe afectiuni, comisia fiind obligata sa ia in considerare toate aspectele relevante care contureaza in ansamblu situatia persoanei evaluate, fiind obligatoriu a fi avute in vedere prevederile imperative cuprinse in H.G. 268/2007 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, capitolul V din acest act normativ cuprinzand norme cu valoare de principiu in ceea ce priveste incadrarea in grad de handicap.

Astfel, in conformitate cu art. 46 alin. 1 din acest act normativ evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora, procesul presupunand colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.

Totodata. art. 46 alin. 2 din HG 268/2007 instituie un principiu esential in aceasta materie. stipuland ca evaluarea este subordonata principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai in interesul acestei persoane.

De asemenea. art. 47 stipuleaza ca, din punct de vedere al caracteristicilor sale, evaluarea este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta, este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale si este unitara, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii.

Totodata, art. 48 arata care sunt domeniile obligatorii in care se desfasoara evaluarea, si anume:

a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;

b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;

d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;

e)evaluarea nivelului de educatie, asigurata de psihopedagogi. instructori de educatie sau pedagogi de recuperare:

f)evaluarea abilitatilor si a nivelului dc integrare sociala, asigurata de psihologi, psihopedagogi. pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.

Incadrarea intr-un anumit grad de handicap nu tine in mod exclusiv de diagnosticul medical, ci presupune si o apreciere subiectiva de ansamblu a situatiei personale si sociale concrete a persoanei evaluate.

Fata de aceste dispozipi legale, desi actul medical care constata un scor MMSE de 9 si un scor GAFS de 20 este emis ulterior eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap contestat, avand in vedere ca actul medical in care s-a stabilit scorul GAFS de 20 este emis anterior intocmirii raportului de evaluare complexa, apreciaza ca se impunea incadrarea reclamantei in gradul grav cu asistent personal, fiind de un formalism excesiv incadrarea in grad de handicap doar in raport de actele medicale existente la data formularii cererii catre comisie. Incadrarea reclamantei in grad de handicap grav se impunca si in raport de concluziile anchetei sociale, din care rezulta ca aceasta este dependenta total de o alta persoana, avand pierduta capacitatea de autoingrijire si autospodarire, fiind dezorientata in spatiu, timp si fata de alte persoane, precum si de concluziile raportului de evaluare complexa evaluare sociala, ale carui concluzii sunt in acelasi sens.

Conform art. 35 alin. 1 din Legea 448/2006 persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.

Potrivit legii, in functie dc rezultatul evaluarii complexe. persoana poate fi incadrala in grad de handicap grav cu asistent personal, in situatia in care are pierduta total capacitatea de autoservire. autoingrijire si autogospodarire si necesita sprijin permanent.

Instanta apreciaza ca reclamanta a facut dovada dependentei de alte persoane, fiind afectat in mod grav modul de desfasurare a activitatilor cotidiene, aceasta neputandu-se descurca in lipsa sprijinul acordat de un tert.

Pentru motivele aratate, va admite actiunea, conform dispozitivului.

Text Box: PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamantul….cu domiciliul ales la cabinet avocat …. in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean …. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cu sediul in ….
Anuleaza, in parte, certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …. emis de Comisia de Evaluare a Persoanclor Adulte cu Handicap si obliga paratul la incadrarea reclamantei in grad de handicap grav cu asistent personal,  pe durata valabilitatii certificatului mentionat.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cale de atac care se depune la Tribunalul Neamt sectia a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal.

Pronuntata azi, 15.01.2020 in conformitate cu dispozitiile art. 402 Cod procedura civila, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

Presedinte,                                                                             Grefier,

Dosar nr. …./103/2019                         ROMANIA

CURTEA DE APEL B AC A U

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIE Nr. …./2020
Sedinta publica de la 09 Iunie 2020
Curtea constituita din:

PRESEDINTE …….
Judecator ….

Judecator ….
Grefier……..

Pe rol solutionarea recursului in materia contenciosului administrativ si fiscal declarat de recurentul-parat Consiliul Judetean… – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap impotriva sentintei civile cu nr…..din 15.01.2020 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul cu nr. …../103/2019. in contradictoriu cu intimata-reclamanta…. avand ca obiect refuz acordare drepturi protectie sociala (persoane cu handicap, protectia copilului).

Desfasurarea procesului s-a inregistrat prin mijloace tehnice audio potrivit art. 231 Cod procedura civila.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la strigarea cauzei la ordine, nu au raspuns partile.

Fata de lipsa partilor, instanta dispune lasarea cauzei la a doua strigare.

La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua strigare, nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei stadiul procesual, obiectul cauzei, partile si modul in care s-a realizat procedura de citare.

Instanta retine ca partile au solicitat solutionarea cauzei in lipsa.

Nemaifiind cereri prealabile de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si, fata de lipsa partilor si de imprejurarea ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa, constata dezbaterile inchise, conform art. 394 C.p.c. si retine cauza spre solutionare.

CURTEA

-deliberand-

Asupra recursului in materia contenciosului administrativ de fata constata:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Neamt-Sectia a II-a la data de 29.10.2019 sub nr. de dosar 2050/103/2019, reclamanta …. in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean …. Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a solicitat anularea Certiticatului de incadrare in grad de handicap nr. …. si incadrarea in grad de handicap grav cu insotitor.

Prin sentinta civila nr. … din 15.01.2020 Trihunalul Neamt a admis actiunea, a anulat in parte Certificatul de incadrare in grad de handicap nr. …. emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap si a obligat parata la incadrarea reclamantei in grad de handicap “grav cu asistent personal”, pe durata valabilitatii certificatului mentionat.

Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut: „Conform certificatului de incadrare in grad de handicap nr. … s-a stabilit ca reclamanta se incadreaza in gradul de handicap accentuat, handicapul ftind unul revizuibil, in termen de 24 de luni.

Din actele medicate depuse la dosar rezulta ca reclamanta sufera de dementa mixta forma severa, scorul MMSE si GAFS modificandu-se succesiv, urmare a degradarii accelerate a starii de sanatate a reclamantei. Astfel, la evaluarea psihologica din data de 15. 08.2019 – avuta in vedere la eliberarea certificatului contestat, scorul MMSE era de 10, iar GAFS era de 25, la evaluarea psihologica din data de 04.09.2019-fila 25 ds. (anterioara intocmirii raportului evaluare complexa nr….. avut in vedere la eliberarea certificatului contestat ) scorul MMSE era de 10, iar GAFS era de 20, iar la evaluarea psihologica din data de 24.10.2019 – fila 18 (ulterioara eliberarii certificatului contestat) scorul MMSE era de 9, iar GAFS era de 20.

Potrivit prevederilor cap. 1. Pct. II – Evaluarea persoanelor cu regresie  (deteriorare) a functiilor intelectuale in vederea incadrarii in grad de handicap, incadrarea in grad de handicap se face atat in raport de scorul MMSE, cat si de scala GAFS; in functie de scorul MMSE 10, reclamanta se incadreaza la grad de handicap accentuat  (gradul grav fiind prevazut de la MMSE – 9), iar in functie de scala GAFS de pana la 20 inclusiv, se incadreaza in grad grav de handicap, cu asistent personal.

Potrivit dispozitiilor articolului 2 din Legea 448/2006. „Persoanele cu handicap sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale si/sau asociate, le impiedica total sau le limileaza accesul cu sanse egale la viata societatii, necesitand masuri de protectie in sprijinul integrarii si incluziunii sociale. “

Analiza crileriilor legale medico-psihosociale de incadrare in grad de handicap pentru o anumita afectiune trebuie realizata in mod coroborat, in conditiile in care, astfel cum este cazul si in speta, o persoana poate suferi concomitent de mai multe afecfiuni, comisia fiind obligata sa ia in considerare toate aspectele relevante care contureaza in ansamblu siluatia persoanei evaluate, fiind obligatoriu a fi avute in vedere prevederile imperative cuprinse in H.G. 268/2007 – privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, capitolul V din acest act norrnativ cuprinzand norme cu valoare de principiu in ceea ce priveste incadrarea in grad de handicap.

Astfel, in conformitate cu art. 46 alin. 1 din acest act normativ evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex si continuu prin care sunt estimate si recunoscute particularitatile de dezvoltare, integrare si incluziune sociala a acestora, procesul presupunand colectarea de informatii cat mai complete si interpretarea acestora in scopul orientarii asupra deciziei si interventiei.

Totodata, art. 46 alin. 2 din HG 268/2007 instituie un principiu esential in aceasta materie, stipuland ca evaluarea este subordonarea principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit caruia orice decizie sau masura este luata numai in interesul acestei persoane.

De asemenea, art. 47 stipuleaza ca, din punct de vedere al caracteristicilor sale, evaluarea este axata pe potentialul de dezvoltare, integrare si incluziune sociala al adultului, evidentiaza ce stie si ce poate face adultul cu handicap, ce abilitati si deprinderi are sau poate dezvolta, este bazata pe modelul social al abordarii dizabilitatii, presupunand o abordare integratoare a elementelor relevante: sanatate, grad de adaptare psihosociala, nivel de educatie, grad de dezvoltare a abilitatilor profesionale si este unitard, in sensul ca opereaza cu aceleasi obiective, criterii, metodologii.

Totodata, art. 48 arata care sunt domeniile obligatorii in care se desfasoara evaluarea si anume:

a) evaluarea sociala, asigurata de asistenti sociali;

b) evaluarea medicala, asigurata de medici de specialitate;

c) evaluarea psihologica, asigurata de psihologi;

d) evaluarea vocationala sau a abilitatilor profesionale, asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie ori pedagogi de recuperare;

e) evaluarea nivelului de educatie. asigurata de psihopedagogi, instructori de educatie sau pedagogi de recuperare:

f) evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala asigurata de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenti sociali.

Incadrarea intr-un anumit grad de handicap nu tine in mod exclusiv de diagnosticul medical, ci presupune si o apreciere subiectiva de ansamblu a situatiei personale si sociale concrete a persoanei evaluate.

Fata de aceste dispozitii legale, desi actul medical care constata un scor MMSE de 9 si un scor GAFS de 20 este emis ulterior eliberarii certificatului de incadrare in grad de handicap contestat, avand in vedere ca actul medical in care s-a stabilit scorul GAFS de 20 este emis anterior intocmirii raportului de evaluare complexa, apreciaza ca se impunea incadrarea reclamantei in gradul grav, cu asistent personal, fiind de un formalism excesiv incadrarea in grad de handicap doar in raport de actele medicate existente la data formularii cererii catre comisie, incadrarea reclamantei in grad de handicap grav se impunea si in raport de concluziile anchetei sociale. din care rezulta ca aceasta este dependenta total de o alta persoana, avand pierduta capacitatea de autoingrijire si autogospodarire, fiind dezorientata in spatiu, timp si fata de alte persoane, precum si de concluziile raportului de evaluare complexa – evaluare sociala, ale carui concluzii sunt in acelasi sens.

Conform art. 35 alin. 1 din Legea 448/2006 persoana adulta cu handicap grav are dreptul la un asistent personal, in baza evaluarii sociopsihomedicale.

Potrivit legii, in functie de rezultatul evaluarii complexe, persoana poate fi incadrata in grad de handicap grav cu asistent personal, in situatia in care are pierduta total capacitatea de autoservire, autoingrijire si autogospodarire si necesita sprijin permanent.

Instanta apreciaza ca reclamanta a facut dovada dependentei de alte persoane, fiind afectat in mod grav modul de desfasurare a activitatilor cotidiene,  acesta neputandu-se descurca in lipsa sprijinul acordat de un tert.

Pentru motivele aratate, va admite actiunea, conform dispozitivului. Impotriva acestei sentinte, in termen legal, a declarat recurs, intemeiat pe art. 488 alin. 1 pet. 8 C.p.c.. parat Consiliul Judetean …-Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, criticand-o sub urmatoarele aspecte esentiale:

-prima instanta a dispus incadrarea in grad de handicap grav cu asistent personal fara motivarea in drept si in fapt a solutiei,

-judecatorul fondului a interpretat si aplicat in mod eronat criteriile din Ordinul Ministrului Muncii, Familiei si Egalitatii de sanse si al Ministrului Sanatatii Publice nr. 762/1.992/2007, in baza carora s-a eliberat certificatul de incadrare in grad de handicap contestat, atat timp cat reclamantei i s-a acordat grad de handicap ..accentuat” tocmai pe baza actelor medicale prezentate de aceasta conform aeelorasi criterii si cata vremc in cauza nu s-a efectuat o expertiza medicala si nu s-a solicitat completarea probelor pe baza carora sa se ajunga la alte concluzii medicale, in raport cu opinia specialistilor din Comisiile de spccialitate prevazute de dispozipile legale mentionate,  insesi concluziile Raportului de evaluare complexa, care fundamenteaza in baza art. 87 alin. 1 lit a) din Legea 448/2006.

Prin intampinare, intimata-reclamanta … a cerut respingerea prezentei cai de atac.Raspunzand intampinarii recurentul a reiterat in principal motivele de recurs, in recurs nu s-au administrat probe noi.

Examinand sentinta recurata in raport de criticile formulate si cu dispozitiile legale incidente, instanta de control judiciar retine:

Reursul este nefondat,Trihunalul facand o corecta interpretare si aplicare a dispozitiilor de drept material incidente:

Cu titlu prealabil, se observa ca, raportat la caracterul recursului de cale extraordinara de atac, in aceasta etapa procesuala sunt admisibile exclusiv criticile de nelegalitate ale sentintei atacate, nemultumirile vizind situtia de fapt stabilita de judecatorul fondului si aprecierea de catre acesta a probatoriului administrat fiind chestiuni care tin de temeinicia hotararii, sunt inadmisibile in recurs (art.488 alin.l C.p.c.).

Critica vizand nemotivarea solutiei contestate-incadrabila in pct. 6 al alin.l al art. 488 C.p.c.- este vadit lipsita de temei cata vreme considerentele hotararii contin situatia de fapt stabilita pe baza probelor administrate, temeiul de drept al dezlegarii adoptate-in principal Ordinul 762/1992/2007- si rationamentul logico-juridic al judecatorului, motivarea fiind suficienta raportat la obiectul sai complexitatea cauzei (a se vedea jurisprudenta CEDO in cauza Buzescu c. Romaniei si cauza Albina c. Romaniei).

Nici motivul de recurs subsumat pct. 8 al alin.l al art. 488 C.p.c. nu este fondat.

Tribunalul, raportat la situatia reclamantei probata cu actele medicate, raportul de evaluare complexa, raportul de ancheta sociala depuse la dosar si aplicand criteriile prev. in acelasi act administrativ-Cap.l, pct. II a apreciat ca incadrarea corecta a reclamantei in grad de handicap presupune acordarea gradului grav cu asistent personal, cu argumentele esentiale- criteriul GAFS=20 corespunde acestei incadrari, a dependentei reclamantei de alte persoane, dand totodata eficienta unui principiu fundamental al evaluarii-interesul persoanei cu handicap.

lnterpretarea teleologica a normelor de drept material de catre prima instanta este corecta.Astfel, chiar daca criteriului MMS= 10 ii corespunde gradul de handicap accentuat, stabilit prin actul contestat, totusi criteriul GAPS =20 stabilit prin avizul psihologic emis in perioada 04-23.09.2019, deci anterior emiterii Certificatului atacat-14.10.2019 impune stabilirea gradului de handicap Grav cu asistent personal deoarece, pe de o parte, aplicarea Ordinului 762/1992/2007 modif. trebuie sa se faca prin prisma principiului evaluarii in interesul persoanei vatamate, si nu in detrimentul acesteia, iar pe de alta parte, Raportul de ancheta sociala releva dependenta totala a intimatei reclamante de o alta persoana pentru ingrijire, gospodarire, servire.

Imprejurarea ca Raportul de evaluare complexa propune gradul accentuat nu este decisiva in speta intrucat acesta nu a avut in vedere criteriul GAFS =20, desi actul medical care-l contine a fost emis anterior.

De altfel, calea de atac pendinte are un caracter cvasiformal,  motivele care o sustin fiind aproape de limita nulitatii recursului pentru nemotivare.

Pentru considerentele expuse, Curtea. in temeiul art.496 alin.l C.p.c., constatand nefondat recursul,  il va respinge in consecinta.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGI1
DECIDE

Respinge recursul declarat de recurentul-parat Consiliul Judelean… – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu sediul in … impotriva sentintei civile cu nr… din 15.01.2020 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul cu nr. …/103/2019, in contradictoriu cu intimata- reclamanta …, …., cu domiciliul procesual ales la Cabinet Avocat…, cu sediul in …. avand ca obiect refuz acordare drepturi protectie sociala (persoane cu handicap, protectia copilului), ca nefondat.

Delinitiva.

Pronuntata in sedinta publica de la 09 iunie 2020.

 

Leave a Reply