Contestatie la executare – prescriptie

R O M Â N I A JUDECĂTORIA PIATRA NEAMT

SECTIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILA NR…

Ședința publică din 23.11.2022 Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : ……..

GREFIER : ……………

La ordine venind pronunțarea asupra cauzei civile referitoare la acțiunea formulată de contestatoarea SC……..SRL în contradictoriu cu intimata SC ……..SRL,având ca obiect contestație la executare(ds. ex. …./2016).

Încheierile de amânare a pronunțării fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

La data de 15.09.2022, instanța a dispus amânarea pronunțării soluției, din lipsă de timp pentru deliberare, în considerarea dispozițiilor art. 396 alin. 1 noul Cod procedură civilă, ulterior s-a amânat pronunțarea succesiv pentru data de 28.09.2022, 12.10.2022, 26.10.2022, 09.11.2022, respectiv pentru data de astăzi, 23.11.2022 și a dispus următoarele:

INSTANTA,

Deliberând asupra cauzei civile de fată,reține următoarele:

Prin cererea de chemare in judecată inregistrata pe rolul Judecătoriei Piatra Neamț la data de 26.04.2022, sub dosar nr. …/279/2022, contestatoarea …. S.R.L., în contradictoriu cu intimata …… S.R.L. a formulat contestație la executare, prin care a solicitat să se constate ca prescrisă executarea silită demarată în dosarul de executare nr. …/2016 al B.E.J….. și să se anuleze toate actele de executare care s-au realizat ulterior împlinirii termenului de prescripție prevăzut de art. 706 C. proc. civ.

In motivare, contestatoarea a arătat că prin Sentința Civilă nr. ….. pronunțată în dosarul nr. …./325/2016 al Judecătoriei Timișoara, contestatoarea a fost obligată să-i plătească creditoarei suma de 7.157,48 de lei cu titlu de debit restant. împreună cu dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată. Prin Incheierea nr. …./29.11.2016 pronunțată în dosarul nr. …../279/2016, Judecătoria Piatra Neamț a dispus încuviințarea executării silite a titlului executoriu. Ca urmare, a fost demarata executarea silită împotriva contestatoarei. În perioada respectivă, contestatoarea a achitat o parte din debit. După ultima plată efectuată, s-a scurs o perioadă de câțiva ani, timp în care nu i s-a comunicat niciun act de executare. Abia la data de 07.04.2022 executorul judecătoresc a emis o nouă somație prin care i se punea în vedere obligația achitării diferenței de debit în sumă de 3.510,29 de lei. Acest act de executare este emis ulterior împlinirii termenului de prescripție a executării silite.

De la data îndeplinirii ultimului act de executare întreruptiv de prescripție și până la data efectuării următorului act de executare în dosarul nr. …/2016-somația din data de 07.04.2022-s-au scurs mai mult de 3 ani. Astfel, s-a împlinit prescripția.

În drept,au fost invocate dispozițiile art. 706 C. proc. civ.

În probatiune,contestatorul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată a fost însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 250,72 de lei (fila nr. 29).

lntimata a formulat întâmpinare,prin care a invocat excepția inadmisibilitatiiexcepția tardivității contestației la executare, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea contestației la executare, cu cheltuieli de judecată.

În motivare,a arătat, în esență, că în cauză contestatoarea nu a solicitat anularea unui act de executare silitä, anularea executarii silite însaşi, ci a formulat o acțiune în constatare. Câtă vreme contestația la executare presupune o procedură specială, fiind statuat cadrul procesual obiectiv, precum şi soluțiile pe care instanța le poate da, este inadmisibila formularea unei cereri în constatare, pe calea dreptului comun. În cauza, exista o altă cale prevazuta de lege, cea a contestației la executare în care să se solicite anularea actelor de executare silita sau a executarii silite însăşi.

Cu privire la excepția tardivitații, a indicat că din rațiuni legate de termenul prevazut de art. 715 alin. 1-2 C. proc. civ. , contestatoarea nu a înțeles să solicite anularea unor acte de executare silită individualizate. Având in vedere ca prescripția nu operează de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate, contestatoarea avea obligația respectarii termenului prevăzut de art. 715, iar încălcarea sa atrage tardivitatea contestației.

In continuare, a precizat ca a fost suspendat cursul prescripției cât timp debitorul nu a avut bunuri urmaribile sau care au putut fi valorificate ori îşi sustrage veniturile şi bunurile de la urmarire. Contestatoarea recunoaşte ca a achitat o parte din debit, după care nu a mai putut plăti. Creanța intimatei nu a mai putut ft executata din lipsa bunurilor urmaribile, intervenind cazul de suspendare a termenului de prescripție prevazut de art. 708 alin. 1 pct. 3 C. proc. civ.

In drept,au fost invocate dispozițiile art. 714, art. 780 alin. 2, art. 785 alin. 1, art. 783 alin. 1, art. 696 C. proc. civ.

In probatiune,intimata a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. A fost ataşat dosarul de executare silită.

Sub aspectul probatoriului,instanța a încuviințat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrarile dosarului, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat şi a dispozițiilor legale aplicabile, instanța reține următoarele:

In fapt, prin Sentința Civilă nr. …./05.05.2016 pronunțată de Judecătoria Timişoara in dosarul nr. …/325/2016 s-a admis cererea formulată de reclamanta …. S.R.L., in contradictoriu cu pârâta …. S.R.L., a fost obligatä pârâta să plăteasca reclamantei suma de 7.157,48 de lei debit restant, precum şi la plata unei dobânzi legale penalizatoare începând cu data de 09.02.2015 şi pâna la data plății efective, dobândă ce se va calcula la debitul restant, precum şi suma de 200 de lei cheltuieli de judecatä.

La data de 14.11.2016 creditoarea …. S.R.L. s-a adresat cu o cerere de executare silită catre B.E.J. Cotoi Comel, solicitând executarea silita a titlului executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr…../05.05.2016 pronunțată de Judecătoria Timişoara in dosarul nr. …./325/2016, împotriva debitorului …. S.R.L., fiind înregistrat dosarul de executare nr. …./2016.

Prin Încheierea nr. …../29.11.2016 pronunțata de Judecatoria Piatra Neamț în dosarul nr. …../279/2016 s-a încuviințat executarea silita a titlului executoriu Sentința Civilă nr. …./05.05.2016 pronunțată de Judecătoria Timişoara in dosarul nr. …./325/2016, definitiva prin neapelare, privind pe creditoarea S.C…. S.R.L. şi debitoarea …. S.R.L., şi s-a autorizat creditoarea să treacă la executarea silită a obligației de plată a sumei de 7.157,48 de lei cu titlu de debit, precum şi la plata dobânzii legale începând cu data de 09.02.2015 şi până la achitarea efectiva a debitului, precum şi a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Prin Încheierea din data de 16.01.2017 executorul judecatoresc a stabilit suma de 1527 cheltuieli de executare.

La data de 16.01.2017 a fost emisa de către executorul judecătoresc somația adresata debitorului (f. 49), comunicată la data de 17.01.2017 (f. 50). La data de 18.01.2017 debitorul a formulat o solicitare de eşalonare a debitului, în 4 rate lunare, respectiv ultima zi a lunilor ianuarie, februarie, martie si aprilie (f. 55), nefiind la dosarul de executare transmis la dosarul cauzei un act întocmit de catre executorul judecătoresc cu privire la aceasta solicitare de plata aferente (f. 56/57), la data de 25.04.2017 a fost emisa recipisa de consemnare a sumei de 2500 de lei, consemnata de debitoare la dispoziția executorului judecatoresc (f. 58), fiind emis ordinul de plată aferent (f. 59). La data de 08.11.2018 a fost emisa recipisa de consemnare a sumei de 1700 de lei, consemnată de debitor la dispoziția executorului judecatoresc (f. 62), fiind emis ordinul de plată aferent (f. 63).

La data de 07.04.2022 a fost emisă o somație către debitor (f. 64) prin care s-a indicat că a ramas de achitat o diferența de debit de 3.510,29 de lei, ce a fost comunicată contestatoarei la data de 12.04.2022 (f. 65).

In drept, instanța reține ca, potrivit art. 712 alin. 1 din Codul de procedură civilă „Impotriva executării silite,a incheierilor date de executorul judecătoresc,precum si impotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesati sau vătămați prin executare.”,iar potrivit art. 720 alin. 1 din Codul de procedura civilă, „Daca admite contestația la executare, instanța, ținând seama de obiectul acesteia, dupa caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat,va dispune anularea ori incetarea executarii înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu.”

Aşadar, contestația la executare reprezinta o cale de atac specifica executarii silite, întrucât prin intermediul ei se tinde la desființarea unor acte execuționale.

Conform art. 715 C. proc. civ. (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, contestația privitoare la executarea silită propria-zisă se poate face in termen de 15zile de la data când:

  1. contestatorul a luat cunoştință de actul de executare pe care-l contesta;
  2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiințarea privind inființarea popririi.Dacă poprirea este înfìințată asupra unor venituri periodice, termenul de contestație pentrudebitor incepe ceł mai târziu la data efectuării primei rețineri din aceste venituri de către terțul poprit;
  3. debitorul care contestă executarea insăși a primit incheierea de incuviințare a executării sau somația ori de la data când a luat cunoştință de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de încuviințare a executării şi nici somatia, cand executarea se face fărã somatie.

(2)Contestația împotriva încheierilor executorului judecătoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, se poate face in termen de 15 zile de la comunicare.

Cu privire la exceptia tardivității formularii contestației la executare invocata de intimatã, asupra careia instanța trebuie sa se pronunte cu prioritate conform art. 248 C. proc. civ. , din actele dosarului de executare depus în copie, reiese că, actul de executare contestat, respectiv somația din data de 07.04.2022 a fost legal comunicată debitorului la data de 12.04.2022 (f. 65), astfel încât prezenta contestație la executare a fost formulată cu respectarea termenului de decadere prevazut de art. 715, la data de 26.04.2022.

Astfel, instanța va respinge excepția tardivitații formularii contestației la executare invocata de intimată, ca neîntemeiatã.

Cu privire la exceptia inadmisibilitătii,fața de motivele învederate de către intimata, instanța reține că, dacă după depunerea cererii de executare silită ori de la ultimul act de executare se scurge un interval de timp de 3 ani sau mai mare, devine incidentă sancțiunea prescripției executarii silite ca urmare a împlinirii unui nou termen de 3 ani de prescripție, iar aceasta poate fi invocată ca motiv al contestației la executare împotriva primului act de executare întocmit dupä împlinirea noului termen de prescripție, în termenul de 15 zile prevazut de lege pentru exercitarea acestei contestații la executare. Astfel, cererea nu reprezintă o acțiune în constatare propriu-zisã, ci o contestație la executare în cadrul careia s-a invocat singurul motiv privind intervenirea prescripției executarii silite.

Astfel, instanța va respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare invocată de intimata, ca neîntemeiatã.

Cu privire la fondul cauzei, referitor la prescripția executării silite, instanța constată cã potrivit art. 706 C. proc. civ. (1) Dreptul de a obține executarea silita se prescrie in termen de 3 ani,dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescripție este de 10 ani.

(2)Termenul de prescripție începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obțíne executarea silită. În cazul hotărârilor judecatoreşti şi arbitrale, termenul de prescripție incepe curgă de la data rămânerii lor definitive.

Dispozițiile art. 709 alin. 1 pt. 2 din C. p. c. prevăd ca se întrerupe cursul prescripției pe data depunerii cererii de executare. Aceasta nu înseamnă însă ca după depunerea cererii de executare nu mai poate interveni o nouă sancțiune a prescripției executarii silite, daca se împlineşte un nou termen de 3 ani de pasivitate şi nu exista alte motive de suspendare sau de întrerupere. Prin urmare, depunerea cererii de executare nu are ca efect împiedicarea intervenírii unei noi sancțiuni a prescripției executarii silite, ci doar întreruperea cursului de prescripție, iar dupa întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripție, conform art. 709 alin. 2 din C. p. c.

Un alt argument în sensul ca termenul de prescripție curge şi ca prescripția executarii silite poate interveni şi după începerea executării silite rezultă din cuprinsul dispozițiilor art. 709 alin. 1 pt. 4 din C. p. c., conform carora cursul prescripției se întrerupe pe data îndeplinirii în cursul executarii silite a unui act de executare. Astfel, dacă prescripția executarii silite nu ar curge şi pe parcursul procedurii de executare, nu şi-ar mai gasi rațiunea reglementarea acestui caz diferit de întrerupere a cursului prescripției executarii silite, in condițiile în care prescripția ar fi fost întreruptă oricum prin depunerea cererii de executare.

În cauză, Sentința Civilă nr…../05.05.2016 pronunțată de Judecătoria Timişoara in dosarul nr. …./325/2016 a ramas definitivă la data de 08.07.2016, iar cererea de executare a creditorului a fost formulatã la data de 14.11.2016. Prin plățile voluntare efectuate de debitor cursul prescripției a fost întrerupt, în baza dispozițiilor art. 709 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ. , respectiv la datele de 09.02.2017, 25.04.2017, 08.11.2018. Ultimul act întreruptiv este reprezentat de plata efectuata la data de 08.11.2018, începând să curgă un nou termen de prescripție de 3 ani, până la data de 08.11.2021. În acest interval, nu s-a mai efectuat niciun act de executare in cauza, astfel încât termenul de prescripție s-a împlinit. Somatia din data de 07.04.2022 a fost emisa dupä împlinirea termenului de prescripție.

Cu privire la susținerile intimatei referitoare la suspendarea cursuluì prescripției extinctive in baza art. 708 alin. 1 pct. 3 C. proc. civ. , conform caruia, cursul prescripției se suspendă: cât timp debitorul nu are bunuri urmaribile sau care nu au putut fí valorificate ori işi sustrage veniturile şi bunurile de la urmărire,instanța reține ca la dosarul de executare nu se află un înscris din care să reiasă că debitoarea nu are bunuri urmaribile, iar intimata nu a depus o dovada în acest sens, din care să reiasa că în intervalul 08.11.2018— 08.11.2021 debitorul nu avea bunuri urmaribile. Astfel, instanța reține că in cauză nu sunt aplicabile dispozițiile art. 708 alin. 1 pct. 3 C. proc. civ.

În consecința, constatând că in perioada 08.11.2018—08.11.2021 nu a intervenit suspendarea sau întreruperea cursului prescripției, instanța apreciazã ca după data de 08.11.2021 a intervenit prescripția executärii silite in dosarul de executare nr. …/2016 al B.E.J. ….., actul de executare reprezentat de somația din data de 07.04.2022 fiind nelegal.

Astfel, instanța va admite contestația la executare, şi va anula actele de executare efectuate in dosarul de executare nr. …./2016 al B.E.J. ….. începând cu data de 08.11.2021, precum şi a actelor de executare subsecvente, ca efect al prescriptiei executarii silite.

Cu privire la capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecata efectuate in prezenta cauză, conform art. 451 alin. 1 C. proc. civ. cheltuielile de judecată constau in taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocatilor, ale expertilor si ale specialistilor numiti in conditiile art.330alin.(3),sumele cuvenite martorilor pentru deplasare si pierderile caruzate de necesitatea prezenței la proces,cheltuielíle de transport si, dacă este cazul,de cazare,precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a procesului.Potrivit dispozițiilor art. 453 alin. 1 C. pr. civ. , partea care pierde procesul va fi obligată ,la cererea părții care a câştigat,să ii plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Având în vedere soluția ce se va dispune în cauză, de admitere a cererii, constatarea că debitoarea contestatoare nu este în culpă procesuală, instanța va respinge cererea intimatei privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecata, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE

Respinge excepția tardivității formulării contestației la executare invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Respinge excepția inadmisibilitații contestației la executare invocată de intimată, ca neîntemeiată.

Admite contestația la executare formulata de contestatoarea …. S.R.L., RO …., cu sediul procedural ales la cabinet avocat M. I. M., situat în Piatra Neamț, str. …….., în contradictoriu cu intimata …. S.R.L., cu sediul în Timișoara, ……

Anulează actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. …/2016 al B.E.J. …… începând cu data de 08.11.2021, precum și a actelor dc executare subsecvente, ca efect al prescripției executării silite.

Respinge cererea intimatei privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiata.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Piatra-Neamț.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 23.11.2022.

Leave a Reply