Dizolvare societate comerciala – expirare durata contract sediu social

Dosar nr. ……/2019

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
SENTINTA CIVILA NR. …/CC
SEDINTA CAMEREI DE CONSILIU DIN …2019
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: ……. – JUDECATOR …..- GREFIER

Se examineaza actiunea civila formulata de reclamantul OFICIUL REGISTRULU1 COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT, cu sediul in …. in contradictoriu cu paratii ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE NEAMT, cu sediul in … si … S.R.L., nr. de ordine in registrul comertului …., cu sediul in …

La apelul nominal nu a raspuns niciuna dintre parti.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca:

  • obiectul actiunii – dizolvare societate;
  • cauza se afla la primul termen de judecata dupa parcurgerea etapei de regularizare;
  • procedura de citare este legal indeplinita.

lnstanta constata ca tribunalul este competent sa solutioneze prezenta cauza in temeiul art. 237 alin. 1 raportat la art. 63 din Legea nr. 31/1990.

Instanta incuviinteaza proba cu inscrisuri, apreciind-o utila, pertinenta si concludenta. Constata terminata cercetarea procesului si retine cauza in pronuntare, dupa care.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …/2019 la data de …. reclamantul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt  a solicitat dizolvarea paratei … SRL. in temeiul art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990.

In motivare a sustinut in esenta ca reprezentantul societatii a omis sa isi indeplineasca obligatia de actualizare a datelor privind sediul social al persoanei juridice.

In drept, si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 194 si urmatoarele Cod de procedura civila, art. 237 din Legea nr. 31/1990.

In dovedire, a depus extras privind dovada expirarii sediului.

Cererea este scutita de obligatia achitarii taxei judiciare de timbru, in virtutea prevederilor art. 26^1 din Legea nr. 26/1990.

Parata nu a depus intampinare.

A fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand materialul probatoriu administrat. instanta retine urmatoarelc:

Potrivit textului art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990. la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

Avand in vedere imprejurarea ca reprezentantul paratei a omis sa isi indeplineasca obligatia actualizarii sediului social al persoanei juridice, conform extrasului de la fila 5, instanta va admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL NEAMT, cu sediul in …

Dispune dizolvarea paratei … S.R.L., nr. de ordine in registrul comertului …cu sediul in …

Dispune inregistrarea hotararii de dizolvare in registrul comertului. comunicarea catre societatea parata, reclamant pentru inregistrarea mentiunii de dizolvare in registrul comertului. Ministerul Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt, publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. pe cheltuiala reclamantului, pe pagina de internet a Oficiului National a Registrului Comertului sau pe portalul de servicii on line al acestuia.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea a IV-a. Apelul se depune la Tribunalul Neamt. Sectia a Il-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comertului pentru mentionare in registrul comertului.

Pronuntata azi, …2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei, conform art. 402 Cod de procedura civila.

PRESEDINTE,                                      GREFIER,

Dosar nr. …/2019

ROMANIA
CURTEA DE APEL BACAU

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

Decizia nr. …/2019

Sedinta publica de la … 2019
Completul compus din:

PRESEDINTE: … – judecator

Judecator: …Grefier: …..

Pe rol a venit spre judecare apelul promovat de apelanta-parata … S.R.L. Piatra Neamt impotriva sentintei civile nr. …CC din … 2019 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/2019, in contradictoriu cu intimatul-reclamant Oficiul Registrului Comerpilui de pe langa Tribunalul Neamt si intimata-parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt avand ca obiect dizolvare societate (registrul comertului).

Desfasurarea sedintei de judecata a fost inregistrata cu mijloace tehnice audio, conform dispozitiilor art. 231 alin. 4 din Noul Cod de procedura civila.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat … pentru apelanta-parata … S.R.L. Piatra Neamt cu imputernicire avocatiala la fila 7 dosar, lipsa fiind reprezentantul intimatului-reclamant Oficiul Registrului Comerlului de pe langa Tribunalul Neamt si al intimatei-parate Administratia Judedeana a Finantelor Publice Neamt.

Procedura este legal indeplinita.

S-a expus referatul oral asupra cauzei de catre grefier, care invedereaza ca dosarul se afla la primul termen de judecata, procedura este legal indeplinita, iar la data de …2019 intimatul-reclamant Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt a inaintat la dosar note de sedinta, dupa care:

Instanta constata ca apelul promovat de parata … S.R.L. Piatra Neamt este declarat in termen, motivat, legal timbrat.

Totodata, constata ca la fila 31 dosar s-a depus de catre intimata-parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt intampinare, prin care invoca faptul ca nu a avut calitate procesuala pasiva la fond si, in consecinta, nici in calitatea de atac si acorda cuvantul aparatorului apelantei-parate cu privire la acest aspect.

Avand cuvantul cu privire la exceptia invocata prin intampinare, avocat … pentru apelanta-parata … S.R.L. Piatra Neamt solicita respingerea exceppei lipsei calitatii procesuale pasive invocate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt fata de imprejurarea ca, pe de o parte, aceasta entitate a figurat ca parte la judecata fondului si, pe de alta parte, avand in vedere si dispozitiile cuprinse in art. 237 alin. 3 teza I din Legea nr. 31/1990.

Instanta respinge exceptia invocata de intimata Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt avand in vedere calitatea de parat pe care a avut-o in fata instantei de fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri.

Avand cuvantul in sustinerea apelului, avocat … pentru apelanta- parata … S.R.L. Piatra Neamt solicita admiterea apelului formulat in cauza, schimbarea in tot a sentintei apelate in sensul desfiintarii acesteia, respingerii cererii de dizolvare si dispunerii efectuarii mentiunilor necesare la Oficiul Registrului Comertului.

In fapt, asa cum a aratat in cuprinsul apelului, Tribunalul Neamt a admis cererea formulata de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt si a dispus dizolvarea societatii … S.R.L. Piatra Neamt, avand in vedere imprejurarea ca administratorul acestei societati nu a facut demersuri in vederea actualizarii sediului social. Este adevarat ca aceasta situatie s-a datorat unei omisiuni regretabile a reprezentantului societatii, omisiune care a fost insa acoperita ulterior prin depunerea actului aditional la contractul de comodat care a fost incheiat la data infiintarii societatii.

In aceste conditii, avand in vedere ca la dosar exista si dovada faptului ca Registrul Comertului a luat act de aceasta prelungire a dovezii sediului social, apreciaza ca nu se mai impune aplicarea sanctiunii prevazute de art. 237 alin. 1 lit. c din Legea nr. 31/1990. De altfel, solicita a se observa si faptul ca legiuitorul nu a urmarit sa sanctioneze cu dizolvarea societatile in cadrul carora vointa sociala este de continuare a societatii. Pe de alta parte, solicita a se avea in vedere si pozitia exprimata prin intampinare de catre Agentia Judeteana a Finanelor Publice Neamt, in sensul ca lasa la aprecerea instantei solutia, cu observarea faptului ca societatea apelanta nu are niciun fel de datorii fata de bugetul general consolidat. Pentru aceste motive, solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat fara cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile inchise.

CURTEA
– deliberand –

Asupra apelului de fata constate urmatoarele:

Prin sentinta civila nr…..2019, pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/2019, a fost admisa cererea formulata de reclamantul Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt, in contradictoriu cu parata S.C. … S.R.L. si s-a dispus dizolvarea paratei.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca S.C. … S.R.L. nu si-a indeplinit obligatia actualizarii sediului social. Impotriva acestei sentinte a declarat apel S.C. … S.R.L. In motivarea apelului a aratat ca pentru spatiul in care societatea si-a stabilit sediul social detine contract de comodat nr. 1/….2015, a carui valabilitate a fost prelungita prin act aditional pana la data de ….2023. La data de 7.06.2019, prin cererea nr. 27786, a solicitat inregistrarea in Registrul Comertului dovada de prelungire a valabilitatii sediului social. Prin rezolutia nr. 7566/1.07.2019, cererea a fost admisa si s-a dispus inscrierea in Registrul Comertului a mentiunii referitoare la prelungirea valabilitatii sediului social.

Analizand apelul declarat. in raport de motivul invocat si de actele si lucrarile din dosar, instanta constata ca apelul este fondat din urmatoarele considerente:

Art. 237 din Legea nr. 31/1990 prevede:

(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:

c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreplului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

Dispozitia legala mai sus citata nu este imperativa, ramanand la aprecierea instantei de judecata daca dispune dizolvarea in functie de situatia concreta in care se afla societatea, de particularitatile cauzei.

In speta, societatea nu a solicitat Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt actualizarea datelor referitoare la sediul social, desi inca din …2018 a expirat contractul de comodat care atesta dreptul de folosinta al societatii asupra spatiului cu destinatie de sediu social, decat dupa demararea procedurii de dizolvare. Avand in vedere faptul ca apelanta si-a indeplinit obligatia de a depune la Registrul Comertului dovada de prelungire a valabilitatii titlului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social, instanta de apel constata ca nu se mai impune aplicarea sanctiunii de dizolvare.

Pentru toate aceste considerente, in temeiul art. 480 alin. 1 Cod de procedura civila, Curtea va dispune admiterea apelului, schimbarea in totalitate a sentintei apelate, in sensul respingerii cererii de dizolvare, ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite apelul promovat de apelanta-parata … S.R.T. Piatra Neamt cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat … cu nr. de inregistrare in Registrul Comertului …, impotriva sentintei civile nr. …/CC din … 2019 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/2019. in contradictoriu cu intimatul- reclamant Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt cu sediul in … si intimata-parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt cu sediul in …

Schimba, in tot, sentinta apelata, in sensul ca respinge cererea de dizolvare. ca nefondata.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi, … 2019.

Presedinte,                                                                                     Judecator,

Leave a Reply