Punere sub interdictie judecatoreasca. Numire tutore.

Dosar nr. …./279/2019                                                       – punere sub interdictie-

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA-NEAMT
JUDETUL NEAMT
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. …
Sedinta publica de la ………
Instanta constituita din:
PRESEDINTE …
GREFIER – …

MINISTERUL PUBLIC reprezentat de procuror …

Pe rol judecarea cauzei minori si familie privind pe reclamantul … in contradictoriu cu paratul …, avand ca obiect punere sub interdictie .

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul asistat de av. … si intimata …, lipsa fiind intimatul…

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei urmatoarele:

  • procedura de citare este legal indeplinita;
  • cauza este la al doilea termen de judecata.

In temeiul dispozitiilor art. 131 raportat la art. 94 Cod procedura civila, instanta isi verifica din oficiu competenta si se considera competenta general, material si teritorial, in solutionarea prezentei cauze conform art. 935 Cod proc. civ.

In temeiul art 219 alin. 1 Cod de procedura civila, instanta procedeaza la identificarea intimatei … care se identifica cu … seria … nr. …, CNP – …, cu domiciliul in ….

La intrebarea instantei intimata .. arata ca tatal ei biologic este .. insa nu a fost crescuta de acesta, a fost abandonata la varsta de 3-4 ani si nu a tinut legatura cu ea. Este de acord sa fie numita tutore in cauza.

Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in cadrul dezbaterilor.

Av… pentru reclamant solicita admiterea actiunii si numirea in calitate de tutore a paratului apreciind ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 164 alin. 1 Cod civil. Fata de raportul medico legal si situatia in care se afla paratul apreciaza ca reclamantul este cel mai in masura sa se ocupe de acesta.

Reprezentantul Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt solicita admiterea cererii apreciind ca sunt indeplinite conditiile pentru punerea sub interdictie a paratului.

S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care,

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de …, sub nr. …/279/2019, reclamantul … a solicitat instantei de judecata punerea sub interdictie a paratului … si numirea sa in calitate de tutore.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantul a aratat ca este fiul paratul si cel care se ingrijeste de acesta. Paratul a fost diagnosticat cu dementa senila astfel cum rezulta si din actele medicale depuse. Sunt intrunite in cauza cele trei conditii impuse de prevederile legale intrucat lipseste discernamantul paratului, cauzat de alienatia sau debilitatea mintala iar acesta este in imposibilitatea de a se ingriji singur de interesele sale. Ca urmare, paratul nu mai are capacitatea psihica de a intelege continutul si consecintele faptelor sale si se impune luarea acestei masuri de protectie. Reclamantul este cel care s-a ocupat de parat manifestand fata de acesta profunde sentimente de afectiune astfel ca solicita sa fie numit tutore.

In dovedire, a anexat, in copie: acte de stare civila, sentinta civila nr. .. cupon de pensie, fisa de consultatii medicale, aviz psihologic, ancheta sociala din data de …

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 164 si urm. Cod Civil.

Instanta a solicitat Parchetului de pe langa Judecatoria Piatra Neamt sa efectueze cercetarile administrative necesare si sa ia avizul comisiei de medici specialisti, conform dispozitiilor art.938 Cod procedura civila.

La data de …, in cauza a fost depus raportul de expertiza medico legala psihiatrica nr. …

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri,fiind efectuat si depus la dosarul cauzei raport de ancheta psihosociala de la domiciliul paratului precum si copia contractului de prestari servicii sociale nr. …

La data de … paratul a fost ascultat fiind prezent la sedinta din acea data. Pentru termenul din data de … s-a dispus citarea in cauza a fiicei paratului, …, aceasta fiind prezenta la termenul de judecata stabilit si aratand ca este de acord cu cererea formulata, cu cererea reclamantului de numire a sa ca tutore si ca nu solicita sa fie ea numita in calitate de tutore.

Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Interdictia judecatoreasca este una dintre institutiile de ocrotire a persoanelor fizice care, din cauza starii de alienatie sau debilitate mintala, sunt lipsite de discernamantul cerut in mod normal pentru ca o persoana sa se bucure de o deplina capacitate de exercitiu.

Potrivit art. 164 alin. 1 din noul Cod civil persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei sau debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie judecatoreasca”.

Din continutul normei juridice enuntate anterior, rezulta ca pentru a putea fi pronuntata punerea sub interdictie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: persoana pusa sub interdictie sa fie lipsita de discernamant; lipsa de discernamant sa o puna in imposibilitatea de a se ingriji singura de interesele sale, ceea ce determina instituirea tutelei interzisului; lipsa discernamantului sa se datoreze alienatiei sau debilitatii mintale, cu precizarea ca starea de alienatie sau debilitate mintala presupune o boala a mintii cu caracter permanent, de durata, iar nu cu caracter temporar.

Prin cererea formulata, reclamantul a solicitat punerea sub interdictie a paratului aratand ca acesta nu mai are discemamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale.

Analizand particularitatile cauzei deduse judecatii prin prisma conditiilor legale enumerate mai sus, instanta constata ca sunt indeplinite cele trei cerinte impuse de legiuitor pentru ca o persoana sa poata fi pusa sub interdictie. Astfel, din actele medicale existente la dosar si din concluziile raportului de expertiza medico-legala psihiatrica reiese ca paratul a fost diagnosticat cu dementa senila forma severa. S-a mentionat ca acesta nu are pastrata capacitatea psihica de a aprecia critic si predictiv continutul si consecintele socio-juridice ale incheierii unui act de dispozitie, nu are pastrata capacitatea psihica de a aprecia continutul si consecintele faptelor sale si s-a recomandat punerea sub interdictie a acestuia. Din cuprinsul raportului de expertiza medico-legala, al celorlalte inscrisuri medicale depuse la dosar dar avand in vedere si starea paratului constatata in mod nemijlocit la termenul din data de … instanta apreciaza ca este necesara luarea acestei masuri de protejare a paratului.

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, prin care se reglementeaza institutia punerii sub interdictie, instanta, in baza art. 164 din noul Cod civil, coroborat cu art.936-942 Cod proc.civila, va admite actiunea formulata de catre reclamant si va dispune punerea sub interdictie a paratului.

Potrivit art. 170 Cod civil raportat la art.942 Cod proc.civila ,prin hotarasca de punere sub interdictie, instanta de tutela numeste, de indata, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdictie”. Din cuprinsul textului actului normativ rezulta ca mijlocul juridic de rezolvare a problemelor pe care le ridica constatarea ca o persoana este lipsita de discernamant si declararea ei ca lipsita de capacitate de exercitiu este reprezentarea interzisului prin tutore.

Tutorele exercita drepturile si indeplineste obligatiile prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie. Astfel, tutorele are obligatia: de a asigura ingrijirea celui pus sub interdictie, spre a-i grabi vindecarea si a-i imbunatati conditiile de viata, in acest scop intrebuintand veniturile si, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca (conform art. 174 din noul Cod civil); de a administra cu buna credinta bunurile persoanei ocrotite, tutorele actionand in calitate de administrator insarcinat cu administrarea a bunurilor (conform art. 171 cu referire la 142 alin. 2 din noul Cod civil) si de a-l reprezenta in toate actele juridice (conform art. 171 cu referire la 143 din noul Cod civil).

Din continutul prevederilor legale incidente in materia punerii sub interdictie si tutelei rezulta conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ pentru a se putea institui tutela in ipoteza vizata de textul normativ, si anume: persoana reprezentata este pusa sub interdictie; reprezentantul este o persoana fizica cu capacitate deplina de exercitiu, preferabil o ruda sau un afin sau un prieten al familiei persoanei ocrotite, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina, tinand cont, dupa caz, de relatiile personale, de apropierea domiciliilor, de conditiile materiale si morale pe care le prezinta cel chemat la tutela (art. 170 raportat art. 118 din noul Cod civil); acordul celui desemnat.

In speta, conditiile impuse de legiuitor sunt indeplinite, avand in vedere ca paratul urmeaza a fi pus sub interdictie datorita alienatiei mintale astfel ca se afla in imposibilitatea de a se autoingriji, de a-si administra bunurile si de a-si apara interesele in mod corespunzator datorita afectiunilor de care sufera, imprejurari percepute direct de instanta cu ocazia audierii persoanei respective, confirmate prin actele medicale depuse la dosar si care ii afecteaza discernamantul.

In ceea ce priveste acordul reclamantului in sensul numirii in calitate de tutore, acesta a fost exprimat prin cererea formulata si concluziile formulate in prezenta cauza. Totodata, instanta constata ca din inscrisurile depuse in cauza rezulta ca reclamantul prezinta garantiile materiale si morale pentru ocrotirea intereselor paratei, satisfacerea nevoilor de ordin material, emotional si afectiv ale acesteia.

Avand in vedere considerentele expuse, in temeiul art. 170 din noul Cod civil si art. 336 Cod procedura civila, instanta va desemna in calitate de tutore al paratului pe reclamant, urmand ca intre persoana reprezentata si tutore sa se aplice regulile de la mandat.

Totodata, va dispune, dupa ramanerea defmitiva a sentintei, comunicarea acesteia catre:

  • Serviciul de stare civila al loc…, judetul…, la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca a fost inregistrata, pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere;
  • Directiei de Sanatate Publica …, pentru a institui asupra celui interzis, o supraveghere medicala permanenta;
  • Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara …, pentru notarea sentintei in cartea funciara.

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite cererea avand ca obiect punere sub interdictie formulata de reclamantul …. – CNP – …, cu domiciliul in … in contradictoriu cu parat … – CNP – …, cu domiciliul in ..

Dispune punerea sub interdictie judecatoreasca a paratului .. (nascut la data de … in loc. …, judetul …C.N.P. …, domiciliat in …
Numeste in calitate de tutore al paratului … pe reclamantul …(nascut la data de …; CNP …; avand domiciliul in …, dispozitie care isi produce efectele la ramanerea definitiva a prezentei sentinte.

In temeiul art. 941 Cod procedure civila dispune comunicarea dispozitivului prezentei sentinte, in copie legalizata, dupa ramanerea definitiva a acesteia, catre:

  • Serviciul de stare civila al loc. … judetul …, la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca a fost inregistrata, pentru a se face mentiune pe marginea actului de nastere;
  • Directiei de Sanatate Publica…, pentru a institui asupra celui interzis, o supraveghere medicala permanenta;
  • Biroului de Cadastru $i Publicitate Imobiliara …, pentru notarea sentintei in cartea funciara.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Piatra Neamt.

Pronuntata azi, … prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

Leave a Reply