Contestatie la executare – prescriptia dreptului de a cere executarea silita / scadenta anticipata a creditului

Dosar nr. ……./279/2016           contestatie la executare+ suspendare executare  silita                                                        intoarcere executare

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA-NEAMT
JUDETUL NEAMT

INCHEIERE FINALA NR…./2017

Sedinta publica din data de 19.04.2017
Instanta constituita din
Presedinte -…….. – judecator
Grefier -…………..

La ordine se afla pronuntarea asupra cauzei avand ca obiect contestatie la executare, suspendare executare silita, intoarcere la executare, privind pe contestatoarea ……………… in contradictoriu cu intimata ……………….. prin mandatar SC ……….. SRL.

Dezbaterile in fond au avut loc in sedinta publica din 16.03.2017, cand s-a amanat pronuntarea pentru data de 31.03.2017, cand s-a amanat pronuntarea pentru data de 12.04.2017, cand s-a amanat pronuntarea pentru data de astazi, 19.04.2017.

Incheierile de amanare a pronuntarii fac parte integranta din prezenta hotarare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta retine urmatoarele:

  • Cererea de chemare in judecata:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra-Neamt la data de ………, sub nr. ……../279/2016, contestatoarea …………. a formulat in contradictoriu cu intimata ………………… prin mandatar SC …………….SRL contestatie impotriva executarii silite demarate in dosarul nr. ……/2016 al BEJ ………, solicitand anularea adresei de infiintare a popririi emise la data de 05.04.2016 precum si a tuturor formelor de executare intocmite de BEJ …………… in dosarul de executare ………/2016 si pe cale de consecinta incetarea executarii insesi, intoarcerea executarii silite prin restabilirea situatiei anterioare in sensul obligarii intimatei la restituirea sumelor ce i-au fost retinute prin poprire, suspendarea executartii silite, cu cheltuieli de judecata.

A invocat exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, avand in vedere ca primul act de executare silita intreprins de intimata impotriva sa a fost cererea de executare silita formulata in anul 2016, or in raport de data incheierii contractului de credit……respectiv la 06.10.2008 este evident ca declansarea procedurii executionale a avut loc dupa scurgerea termenului de 3 ani instituit de lege.

In motivare a mentionat ca intimata nu se incadreaza in sfera de aplicare a ordonantei in materie bancara si nu se poate prevala de continutul art. 120 din OUG 99/2006, fiind necesar a obtine impotriva sa un titlu executoriu pentru a demara procedura executionala.

A mentionat ca locuieste impreuna cu mama sa intr-un apartament inchiriat, neavand in proprietate bunuri imobile.

A invederat ca este angajata in cadrul societatii ………. obtinand un venit net in jur de 1800 lei, la care se adauga bonuri de masa de aprox 200 lei. A mentionat ca mama sa este pensionata pe caz de boala, avand o pensie lunara de 664 lei. Veniturile sunt destinate platii unei chirii in valoare de 120 euro, cheltuielilor de intretinere, a mancarii si nu in ultimul rand a medicamentelor necesare ameliorarii starii de sanatate a mamei sale. A invederat ca sumele castigate lunar abia acopera nevoile de baza.

In drept s-au invocat prevederile art. 712 si urmt Cod proc civila, 723 si urm.CPC. In dovedire a depus alaturat imputernicirii avocatiale inscrisuri in fotocopie (filele…).

Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 1050 lei (fila…).

  • Intampinarea formulata de catre parat:

Intimata a formulat intampinare la ……. prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca nefondata si mentinerea actelor de executare efectuate in cadrul dosarului de executare …../2016 aflat pe rolul BEJ ………..

A mentionat intimata ca ………….. SA, conform contractului de credit ………./06.10.2008 pentru emiterea cardului international de credit in lei CARDAVANTAJ pentru persoane fizice, a emis extrasul de cont in data de 21.05.2014 ce avea data scadenta in 04.06.2014.

Avand in vedere ca contestatoarea nu si-a respectat obligatiile de rambursare la scadenta a sumelor minime prevazute in art. 7 lit j din contractul de credit 7…………../06.10.2008, in data de 26.02.2016 a solicitat BEJ ……………… executarea silita prin toate formele prevazute de lege pentru suma de 7779,76 lei.

A mentionat ca limita de credit aprobata in cuantum de 4554 lei avea data scadenta la 04.06.2014, iar cererea de executare silita a fost formulata la 26.02.2016, astfel ca cererea de executare silita a fost formulata in termen.

Pe fondul cauzei, a mentionat ca in data de 06.10.2008 intre …………SA in calitate de creditor si contestatoare in calitate de imprumutat a fost incheiat contractul …………. pentru emiterea unui card de credit in lei pentru persoane fizice CARDAVANTAJ. Prin cererea intimatei din 26.02.2016 a solicitat BEJ …………….. executarea silita prin toate formele impotriva contestatoarei pentru suma de 7779,76 lei.

A invederat ca prin contractul de cesiune ………/29.05.2014 incheiat in baza contractului cadru din 12.08.2009, ………… SA in calitate de cedent a cesionat mai multe creante catre societatea cesionara ……………. printre care si creanta in discutie.

A invederat, in esenta, ca cesiunea de creanta a fost inscrisa la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, iar executarea silita respecta prevederile legale.

A solicitat verificarea termenului de introducere a contestatiei si respingerea contestatiei, ca tardiv introdusa.

In drept, s-au invocat prevederile art. 205 CPC. In dovedire, s-au depus inscrisuri (filele 76-115).

  • Aspecte procesuale:

In sedinta publica din 24.11.2016 a fost respinsa exceptia tardivitatii, ca neintemeiata.

In temeiul art. 717 alin. 2 CPC s-a solicitat si depus de catre BEJ ………….. copia certificata a dosarului de executare ……../2016 (fila….), dupa ce anterior a fost inaintat la prezentul, dosarul ……/279/2016 avand ca obiect suspendare provizorie.

  • Solutionarea cauzei:

Analizand si coroborand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Raportat la data introducerii cererii de executare silita a intimatei la BEJ …….. -01.03.2016- instanta retine incidenta art. 24 CPC .

In fapt, la data de 01.03.2016 intimata ………. prin mandatar SC ……….. SRL s-a adresat BEJ …………. cu cerere de executare a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit ……../06.10.2008, solicitand punerea in executare impotriva contestatoarei pentru suma de 7779, 76 lei plus cheltuieli de . executare si dobanzile calculate pana la lichidarea integrala a creantei.

In drept, conform art. 706 alin. 1 din Codul de procedura civila, dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Conform art. 707 alin. 1 CPC prescriptia nu opereza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate, iar potrivit alin. 2 al aceluiasi articol prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Potrivit art. 181 alin. 1 pct. 3 Cod proc. civila, cand termenul se socoteste pe ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultimul an.

Aceleasi prevederi se regasesc in Codul cie pocedura civila din 1865 care prevedea la art. 405 alin. 1 ca dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. Potrivit alin. 2 al aceluiasi articol, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. Potrivit art. 101 alin. 3 Cod proc. civila din 1865 termenele statornicite pe ani se sfarsesc in ziua anului corespunzatoare zilei de plecare.

Aplicand aceste dispozitii la speta de fata, instanta constata potrivit inscrisurilor depuse de intimata ca ultima plata efectuata de contestatoare a fost la 27.11.2009 (fila ………), iar urmatoarele operatiuni efectuate pe contul sau reprezinta plati automate de comision, rambursare dobanda curenta si rambursare credit autorizat din 30.11.2009.

Conform art. 13 lit. a din contract (fila 154 verso) banca va considera creditul ca fiind exigibil anticipat fara nicio notificare sau formalitate prealabila in cazul cand detinatorul de card principal nu efectueaza nicio alimentare a contului cu suma minim datorata pe o perioada de trei luni consecutive. Totodata, conform art. 11 pct 4 lit g, in cazul in care detinatorul de card principal nu efectueaza plata sumei minime de plata la data scadenta evidentiata in extrasul de cont, banca este indreptatita sa blocheze temporar cardul pentru intarzieri mai mari de 15 zile calendaristice, daca detinatorul de card principal nu efectueaza nicio alimentare a contului de card cu suma minima de plata pe o perioada de 3 luni consecutive banca este indreptatita sa blocheze definitiv cardul, iar limita de credit acordata este declarata exigibila anticipat fara a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati din partea bancii, detinatorul de card principal fiind astfel lipsit de posibilitatea de a rambursa creditul in rate.

In consecinta, potrivit prevederilor contractuale, debitul putea fi declarat scadent anticipat la trei luni de la ultimei alimentari a contului, respectiv la 28.02.2010.

Aplicand termenul de prescriptie de 3 ani, rezulta ca dreptul de a cere executarea silita, in lipsa dovezii vreunui caz de intrerupere a prescriptiei, s-a prescris la 28.02.2013, anterior formularii cererii de executare silita inregistrata la BEJ ………….. la 01.03.2016.

Pentru aceste considerente, va admite exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita invocata de contestatoare si va admite contestatia la executare formulata. Instanta va constata prescris dreptul de a obtine executarea silita in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit ………/06.10.2008 efectuata in cadrul dosarului de executare nr. ………../2016 al BEJ …………. si va anula actele de executare efectuate in cadrul dosarului de executare nr. …../2016 al BEJ ……………….

Cu privire la cererea avand ca obiect suspendarea executarii silite formulate in cauza, instanta urmeaza a o respinge ca ramasa fara obiect, in temeiul art. 718 alin. 1 Cod proc. civ., avandu-se in vedere finalitatea edictarii acestui text de lege, suspendarea pronuntata putand avea efecte doar pana la pronuntarea hotararii in prima instanta.

Avand in vedere solutia pronuntata in cauza pe contestatia la executare, in temeiul art. 723 si 724 Cod procedura civila, va admite cererea avand ca obiect intoarcere executare silita formulata de contestatoarea ……………….. in contradictoriu cu intimata ………………….. si va repune partile in situatia anterioara, in sensul obligarii intimatei sa restituie contestatoarei sumele retinute prin poprire in cadrul dosarului de executare nr………/2016 al B.E.J…….

In temeiul art. 717 alin. 2 Cod proc. Civila, va obliga intimata la plata catre BEJ ………………… a sumei de 93,6 lei reprezentand cheltuieli de xerocopiere dosar de executare.

In temeiul art. 452 CPC, va lua act ca contestatoarea nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Avand in vedere solutia pronuntata asupra exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, cercetarea celorlalte motive prezentate pe fondul cauzei este de prisos.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII HOTARASTE:

Admite exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita invocata de contestatoare.

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea ……………, cu domiciliul procedural ales la cab. Moldovan Irina in Piatra Neamt, ………………., in contradictoriu cu intimata ……………., cu sediul in ………………………

Constata prescris dreptul de a obtine executarea silita in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de credit ………./06.10.2008 efectuata in cadrul dosarului de executare nr. ……./2016 al BEJ …………

Anuleaza actele de executare efectuate in cadrul dosarului de executare nr. ……../2016 al BEJ …………….

Respinge, ca ramasa fara obiect, cererea de suspendare a executarii silite.

Admite cererea avand ca obiect intoarcere executare silita formulata de contestatoarea ……………. in contradictoriu cu intimata ………. si repune partile in situatia anterioara, in sensul obligarii intimatei sa restituie contestatoarei sumele retinute prin poprire in cadrul dosarului de executare nr. ……../2016 al BEJ Mares loan.

Obliga intimata ……………. la plata catre BEJ ……….. a sumei de 93,6 lei reprezentand cheltuieli fotocopiere dosar de executare.

Ia act ca contestatoarea nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel la Tribunalul Neamt in termen de 10 zile de la comunicare.