Cesiunea partilor sociale intre asociati sau catre terti

Este mai bine sa stai cu oameni mai buni decat tine.

Alege asociatii al caror comportament este mai bun decat al tau

si te vei indrepta in acea directie”. Warren Buffett

CADRUL LEGAL

Din punct de vedere al normelor legale ce guverneaza aceasta materie, este de remarcat faptul ca dispozitiile cuprinse in art. 1890- 1948 din Noul Cod civil – N.C.C. (Capitolul VII – Contractul de societate, Sectiunea 1 – Dispozitii generale si Sectiunea a 2-a – Societatea simpla) se aplica si societatilor comerciale, cu titlu de drept comun. Legea nr. 31/1990***Republicata privind societatile comerciale ramane legea speciala in materie.

Potrivit art. 1894 alin. (1) N.C.C. ” asociatii contribuie la formarea capitalului social al societatii, prin aporturi banesti sau in bunuri, dupa caz “, iar conform alin. (2), ” capitalul social subscris se divide in parti egale, numite parti de interes, care se distribuie asociatilor proportional cu aporturile fiecaruia, daca prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel “.

Din perspectiva N.C.C. (art. 1901 alin. 1)  “transmiterea partilor de interes se face in limitele si conditiile prevazute de lege si de contractul de societate. Transmiterea partilor de interes catre persoane din afara societatii este permisa cu consimtamantul tuturor asociatilor. Partile de interes se pot transmite si prin mostenire, daca prin contract nu se dispune altfel”.

Conform art. 202 din Legea nr. 31/1990, partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii (in acest din urma caz, doar cu aprobarea asociatilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social) iar potrivit art. 203,  transmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in registrul comertului (asigurandu-se, astfel, opozabilitatea fata de terti) si in registrul de asociati al societatii.

 

CESIUNEA PARTILOR SOCIALE INTRE ASOCIATI

Cesiunea partilor sociale intre asociati presupune urmatoarele operatiuni :

– aprobarea cesiunii in cadrul adunarii generale a asociatilor ;

– incheierea unui contract de cesiune intre asociatul cedent si asociatul cesionar;

– inscrierea cesiunii in registrul asociatilor societatii ;

– inscrierea cesiunii in registrul comertului.

 

CESIUNEA PARTILOR SOCIALE CATRE PERSOANE DIN AFARA SOCIETATII

Transmiterea partilor sociale catre persoane din afara societatii ( SNC, SCS, SRL ), presupune doua etape :

 

Etapa I

1. Cerere de depunere si mentionare acte (original) ;

2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor/ decizia asociatului unic); pentru SNC si SCS, actul modificator se intocmeste in forma autentica (original);

3. Daca este cazul, imputernicire speciala (in  forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original) ;

4. Dovezile privind plata taxelor / tarifelor legale.

Nota :  Potrivit art. 202 alin. (2^1) din Legea nr. 31/1990***Republicata, “hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2) , se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a “, iar conform art. 202 alin. (2^2) “Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cale electronica, hotararea prevazuta la alin. (2^1) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti “.

Potrivit art. 202 alin. (2^3) din Legea nr. 31/1990 ***Republicata, “creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, daca este cazul, atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale. Dispozitiile art. 62 se aplica in mod corespunzator “.

Transmiterea partilor sociale va opera doar in condiile in care : nu se formuleaza o opozitie din partea creditorilor, a expirat termenul de opozitie prevazut de art. 62 sau, in situatia in care a fost promovata o cerere de opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia ( art. 202 alin. 2^4).

In masura in care sunt intrunite conditiile prevazute anterior, se poate pasi la:

 

Etapa a II- a

1. Cerere de inregistrare (original);

2. Dovada publicarii hotararii adunarii generale a asociatilor/deciziei asociatului unic (confirmarea publicarii se elibereaza de ORC);

3. Daca este cazul, hotararea de respingere a opozitiei formulate la hotararea adunarii generale a asociatilor / decizia asociatului unic ;

4. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea AGA / decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv) ; pentru SNC, SCS, GIE, GEIE, actul modificator se intocmeste in forma autentica (original) ;

5. Actul constitutiv actualizat ;

6. Contractul de cesiune, in original; daca actul modificator contine toate clauzele referitoare la drepturile si obligatiile cedentilor si cesionarilor si a fost semnat de acestia, contractul de cesiune nu se mai prezinta ;

7. Copii certificate de pe actele de identitate ale persoanelor fizice si, dupa caz, de pe certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care dobandesc calitatea de asociati ;

8. In cazul dobandirii de parti sociale prin succesiune, se vor depune, dupa caz : certificatul de deces si certificatul de  mostenitor sau hotararea judecatoreasca irevocabila care atesta aceasta calitate (copii), in cazul in care s-a prevazut clauza continuarii societatii cu mostenitorii, declaratia asociatilor din care sa rezulte ca sunt de acord cu continuarea societatii ( original ), actul de numire al curatorului (copie), emis de autoritatea tutelara, in situatia in care mostenitorii sunt minori ; contractul de societate , daca este cazul.

9. Declaratiile date pe propria raspundere de catre asociatul unic / noii asociati care prin cesiune sau mostenire au dobandit parti sociale / noii administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati ( original ) ;

10. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii care intra in societate, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale, in cazul in care transmiterea partilor de interes sau a partilor sociale se efectueaza catre persoane din afara societatii ;

11. Certificat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public, de la registrul in care este inmatriculata persoana juridica din strainatate, care sa ateste existenta acesteia ;

12. Daca potrivit actelor de cesiune s-au obtinut castiguri de care cedentul persoana fizica din vanzarea partilor sociale / actiunilor, castiguri determinate ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala / pretul de cumparare, se vor depune si documentele de plata a impozitului pe venit ;

13. Daca este cazul :

– hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus transmiterea partilor sociale / partilor de interes ca urmare a retragerii sau excluderii unui asociat/membru ;

– actul de transmitere in forma ceruta de lege pentru contractul de donatie, in cazul transmiterii prin donatie a partilor sociale/partilor de interes ;

– avize prealabile prevazute de legile speciale ( original ) ;

– imputernicire speciala ( in forma autentica ), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale ( original ) ;

14. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale

Nota : Actele prevazute la pct. 4 si 5 nu se solicita / prezinta in cazul in care dobandirea partilor sociale are lor prin succesiune la societatile cu asociat unic, caz in care actul transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei este rezolutia directorului / persoanei desemnate.

Competenta solutionarii cererii revine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnatecare poate/pot  dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate (www.onrc.ro ).

Cesiunea isi produce efectele in raport cu tertii din momentul inscrierii in registrul comertului, data pana la care va subzista si raspunderea cedentului. Raspunderea cesionarului va interveni odata cu inregistrarea cesiunii partilor sociale in registrul comertului si pentru viitor.

                                                                                                avocat Irina Maria Moldovan