Contestatie la executare. Prescriptia dreptului de a cere executarea silita.

Dosar nr……279/2018

ROMANIA

JUDECATORIA P1ATRA NEAMT
JUDETUL NEAMT
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR.
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …
Instanta constituita din:

PRESEDINTE – …Grefier-…

La ordine venind pronuntarea asupra cauzei civile de fata privind pe contestator … si pe intimat ….. avand ca obiect contestatie la executare.

Dezbaterile la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de .., cand s-a amanat pronuntarea pentru astazi, …

Incheierea de amanare a pronuntarii face parte integranta din prezenta hotarare. Dupa deliberare,

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. …/279/2018 din data de …, contestatoarea…, in contradictoriu cu intimata …. a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare intocmite in dosarul de executare nr. …/2018 al Biroului Executorului Judecatoresc „ …”.

In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca invoca exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita, in raport de data incheierii contractului de credit nr. …./13.04.2007 si in raport cu ultimele plati efectuate in cadrul acestuia, declansarea acestei proceduri executionale avand loc dupa scurgerea termenului de 3 ani instituit de lege.

Se mai arata ca cesiunea de creanta nu i-a fost notificata, si mai mult, chiar daca s-ar fi respectat aceasta procedura legala, cesionara nu putea beneficia de curgerea unui nou termen de prescriptie de la momentul cesiunii.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 712 si urm. Cod procedura civila

S-au depus copii certificate ale urmatoarelor inscrisuri: somatie,instiintare, incheiere din 22.05.2018,contract credit, incheiere nr. …./18.04.2018 a Judecatoriei Piatra Neamt, plic.

Contestatia la executare a fost legal timbrata cu taxa in cuantum de 367 lei.

Intimata a depus intampinare prin care a a invocat exceptia netimbrarii contestatiei la executare,  exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, iar pe fond a solicitat respingerea cererii formulata de catre contestator.

Cu privire la critica adusa de contestatoare si care vizeaza certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea creantei arata ca aceste aspecte au fost analizate de catre instanta de executare in dosarul nr. …./279/2018, prin care a fost admisa cererea de incuviintare a executarii silite.

Invedereaza faptul ca notificarea cesiunii de creanta a fost comunicata contestatoarei prin intermediul Postei Romane, la adresa indicata in contractul de credit.

Cu privire la exceptia prescriptiei executarii silite, intimata mentioneaza ca restituirea creditului in rate lunare reprezinta o modalitate de executare a unei obligatii unice, ratele succesive alcatuind prin natura lor un tot unitar. Mentioneaza ca prescriptia executarii silite a inceput sa curga de la data de  25.04.2012, iar la data de 19.05.2014 cand debitoarea a aefectuat ultima plata, termenul de prescriptie a fost intrerupt. Avand in vedere faptul ca debitorul nu si-a respectat obligatiile asumate prin contract, la data de 20.03.2016 …. a cedat creanta catre … care la randul sau a cedat catre …. Aceasta este si data de la care termenul de prescriptie a fost din nou intrerupt si de la care se calculeaza termenul de prescriptie de 3 ani.

Contestatoarea a formulat raspuns la intampinare prin care a aratat ca nu pot fi primite sustinerile intimatei avand in vedere. pe de o parte prevederile art. 6.1, art. 6.2 din contract, iar pe de alta parte, in masura in care se va dovedi faptul ca ultima plata aferenta conventiei de credit a fost efectuata la data de 19.05.2014, dreptul de a cere executarea silita s- a prescris in conditiile in care demararea procedurii executionale a avut loc la data de 03.04.2018.

La data de 09.10.2018 intimata a depus precizari prin care a aratat ca… a demarat executarea silita impotriva contestatoarei pentru creanta ce face obiectul contractului de credit, prin cererea de executare silita adresata C. Executorilor Bancari. Astfel, s-a inregistrat dosarul executional nr. …/2011, instrumentat de executorul bancar …

Mai mentioneaza ca, avand in vedere faptul ca primul dosar executional nr. …/2011 nu a facut obiectul vreunei contestatii la executare, iar actele de executare silita efectuate nu au fost anulate, respectiva executare silita s-a desfasurat in mod legal, operand efectul intreruptiv al prescriptiei extinctive.

La data de 30.10.2018 au fost depuse copii certificate ale inscrisurilor din dosarul de executare nr. …/2018.

In ceea ce priveste exceptia de netimbrare a contestatiei la executare,invocata de intimata. instanta a apreciat ca este neintemeiata in conditiile in care contestatoarea a depus la dosarul cauzei dovada aehitarii taxei de timbru in cuantumul stabilit de instanta ( f. 7 dosar).

Referitor la exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare,invocata de intimata prin intampinare,  instanta constata ca aceasta este nefondata, pentru urmatoarele considerente:

In situatia in care debitorul invoca nulitatea executarii silite sau interventia altor impedimente la executare, contestand insasi executarea silita declansata impotriva sa este obligat sa respecte termenul prevazut de dispozitiile art. 715 pet. 3 Cod procedura civila respectiv 15 zile de la data cand a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.

In speta, actele de executare au fost comunicate contestatoarei la data de 25.05.2018 ( conform procesului verbal de inmanare existent la dosar – f. 125 dosar), iar contestatia la executare a fost depusa la data de 30.05.2018.

Pentru considerentele expuse, in lumina dispozitiilor art. 715 alin. (1) Cod pr. Civ, instanta apreciaza contestatia la executare ca fiind formulata cu respectarea termenului prevazut de lege si in consecinta va respinge exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, invocata de intimata prin intampinare, ca neintemeiata.

Pe fond, analizand actele dosarului, cu privire la contestatia la executare formulata, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin contractul de credit pentru nevoi personale nr. …/13.04.2007 incheiat intre SC …. SA si contestatoare, in calitate de imprumutat, acesteia i-a fost acordata cu titlu de imprumut suma de 10000 lei. Valoarea contractului a fost de 15235,80 lei cuprinzand capital, dobanda si taxa de analiza, imprumutatul urmand a achita o rata lunara incepand cu data de 25.05.2007, iar potrivit graficului de rambursare valoarea creditului se achita intr-un numar de 60 rate lunare.

Prin contractele de cesiune de creante a fost cedata succcsiv creanta reprezentand creditul nerecuperat acordat contestatoarei prin contractul de credit nr…../13.04.2007, catre …., cesiunea fiind inregistrata in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

La data de 03.04.2018 intimata …, a solicitat executarea silita a creantei de 4615,53 lei, rezultata din titlul executoriu reprezentat de contract dc credit pentru nevoi personale nr. …/13.04.2007 impotriva contestatoarei, iar prin incheierea din data de 03.04.2018 emisa de catre executorul judecatoresc s-a dispus inregistrarea cererii de executare silita si s-a dispus deschiderea dosarului de executare silita nr. …/2018. De asemenea prin incheierea nr. …/18.04.2018 a Judecatoriei Piatra Neamt s- a incuviintat executarea silita a titlului executoriu constand in contractul de credit pentru nevoi personale nr. …./13.04.2007 , pentru realizarea creantei avand ca obiect suma de 4615,53 lei.

Prin somatia din data de 22.05.2018 contestatoarea a fost somata sa achite suma de 5213,93 lei, iar prin adresa din 23.10.2018 s-a dispus infiintarea popririi asupra sumelor obtinute de contestatoare. De asemenea prin adresele din 23.10.2018 s-a dispus executarea silita prin infiintarea unei popriri asupra disponibilitSfilor banesti din conturile debitoarei.

In drept, contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin care se contesta actele de executare silitS, care nu sunt indeplinite cu respectarea prevederilor legale, ceea ce are drept consecinta prejudicierea drepturilor partilor sau altor persoane.

Examinand continutul contestatiei la executare formulate, se poate sesiza faptul ca initiatoarea acestui mijloc procedural invoca prescriptia dreptului de a solicita executarea silita.

in ceea ce priveste prescriptia dreptului de a cere executarea silita, instanta retine ca aceasta este o cauza legala de stingere a fortei executorii a unui titlu executoriu, care are ca efecte juridice stingerea obligatiei organului de executare de a da curs executarii, stingerea dreptului creditorului de a obtine executarea silita si stingerea obligatiei debitorului de a se supune executarii silite, nascandu-se astfel dreptul de a se opune executarii silite.

Potrivit art. 706 Cod de procedura civila, (I) Dreptul de a obtine executarea silita sc prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel…(2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Potrivit clauzelor contractului de imprumut si graficului de rambursare suma acordata cu titlu de imprumut urma a fi rambursata, intr-un numar de 60 rate lunare incepand cu data de 25.05.2007, astfel incat ultima rata trebuind a fi achitata la data de 25.04.2012. Potrivit art. 6.2 din contract „ de la data intervenirii unui caz de neexecutare. Creditorul va putea proceda in sensul recuperarii sumelor datorate si devenite exigibile anticipat”, unul dintre cazurile de neexecutere fiind neplata de catre imprumutat a oricareia dintre ratele lunare scadente sau a oricarei obligatii de plata stabilita prin prezentul contract (total sau partial), in termen de 30 de zile de la data scadenta stabilita conform prezentului contract ( art. 6.1 lit. a din contract). Prin urmare. instanta apreciaza ca de la data la care potrivit prevederilor contractuale exista posibilitatea de a se solicita sumele datorate s-a nascut dreptul la actiune al creditorului pentru valorificarea obligatiilor care s-au nascut si au devenit scadente din acest moment. De asemenea de la aceeasi data s-a nascut dreptul de a cere executarea silita a obligatiilor devenite scadente in baza contractului de credit. Raportat la datele spetei se constata ca ultima plata efectuata de contestatoare in vederea rambursarii creditului s-a inregistrat la data de 15.12.2010, aspect confirmat de situatia contului depusa la dosar ( f. 145 dosar).

Totodata, instanta retine ca efectul principal al cesiunii dc creanta este acela al transmiterii creantei de la cedent la cesionar, cesionarul preluand creanta astfel cum aceasta exista in momentul cesiunii in patrimoniul cedentului.

Constatand ca,  potrivit dovezilor de la dosar, procedura executionala silita a fost declansata la data de 03.04.2018, dupa expirarea termenului de trei ani de la momentul in care s-a nascut dreptul creditoarei de a solicita executarea silita, instanta considers ca, in cauza pendinte, a intervenit prescriptia dreptului de executare silita a debitoarei – contestatoare motiv pcntru care actele de executare efectuate dupa implinirea termenului prevazut de art. 706 Cod de procedura civila sunt lovite de nulitate.

Instanta mai subliniaza si faptul ca art.700 Cod procedure civila reglementeaza cazurile in care se intrerupe prescriptia respectiv: pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei; pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent; pe data depunerii cererii de interventie in cadrul urmaririi silite pornite de alti creditori; pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare: pe data depunerii cererii de reluare a executarii; in alte cazuri prevazute de lege. De asemenea potrivit art. 709 alin. (2) ” Dupa intrerupere. incepe sa curga un nou termen de prescriptie.”

In speta, nu a intervenit niciun act de executare din partea cesionarului si nici acte voluntare de executare a obligatiei/ datoriei de catre debitoare, nefiind incidente cazurile anterior amintite.

Cu privire la sustinerile intimatei potrivit carora termenul de prescriptie a fost intrerupt prin cererea de executare silita depusa la data de 06.05.2011 de catre SC …. SA si formarea dosarului executional nr…./2011, instanta retine ca potrivit relatiilor fumizate de intimata executarea silita a incetat nefiind continuata printr-un executor judecatoresc. Or, potrivit art. 709 alin. (3) Cod procedura civila „Prescriptia nu este intrerupta daca executarea silita a fast respinsd, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea.” In consecinta, in conditiile in care executarea silita demarata in anul 2011 a incetat instanta considera ca nu a operat intreruperea prescriptiei prin cererea de executare depusa in anul 2011, nefiind indeplinite conditiile necesare intreruperii prescriptiei.

Raportat la cele expuse, instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea celorlalte motive invocate in cuprinsul contestatiei la executare.

Avand in vedere aceste considerente, instanta va admite contestatia la executare cu a carei solutionare a fost investita si, pe cale de consecinta, va constata prescris dreptul de a cere executarea silita a contractului de credit nr. …./13.04.2007, va anula executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. …/2018, inregistrat pe rolul BEJ „ …”, si va dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul nr. …/2018, al BEJ …”..

Cu privire la cererea contestatoarei privind obligarea la plata cheltuielilor de judecat, instanta va obliga intimata sa achite contestatoarei suma de … cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat ( …) si cheltuielile ocazionate de xerocopierea actelor de executare (…).

Raportat la cheltuielile de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru instanta retine ca partile au posibilitatea, in temeiul art. 45 alin. (1) lit. f din OG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru,  sa solicite restituirea sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru care se restituie, dupa caz, integral, partial sau proportional, in cazul in care contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva.

In consecinta, in situatia mentionata, instanta apreciaza ca taxa judiciara de timbru nu poate fi inclusa in cuantumul cheltuielilor de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge exceptia de netimbrare a contestatiei la executare, invocata de intimata, ca neintemeiata.

Respinge exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare. invocata de intimata, ca neintemeiata.

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea …. cu domiciliul procedural ales la cabinet avocat …. cu sediul in … in contradictoriu cu intimata …cu sediul procedural in …

Constata prescris dreptul de a cere executarea silita a contractului de credit nr. …/13.04.2007.

Anuleaza executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. …/2018. inregistrat pe rolul BEJ „ …”.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul nr. …/2018, al BEJ „ …”.

Obliga intimata … sa achite contestatoarei suma de … cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.

Prontarea solutiei s-a facut prin punerea acesteia la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi data de …