Contestatie la executare. Tardivitate.Calitate procesuala pasiva.Prescriptie

ROMANIA

JUDECATORIA
PIATRA NEAMT
SECTIA CIVILA
INCHEIERE

Sedinta publica din data de …
Instanta constituita din:

PRESEDINTE –

GREFIER –

Pe rol judecarea cauzei litigii cu profesionstii
privind pe contestator …, contestator … si pe intimatele …. SARL
si …… LTD avand ca obiect contestatie
la executare, suspendare executare silita.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta avocat…. pentru contestatori, lipsa fiind contestatorii si reprezentantul intimatei.

S-a
facut referatul cauzei de catre gretier care invedereaza instantei

urmatoarele:

  • stadiul procesual – al 6-lea termen de judecata;
  • procedura de citare legal indeplinita;
  • obiectul cauzei: contestatie la executare,
    suspendare executare silita.

Instanta pune in discutie exceptia de netimbrare, exceptia tardivitatii formularii contestatiei la executare, exceptia lipsei calitatii de reprezentant si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a … S.A.r.L invocate de intimata … LTD.

Aparatorul contestatorilor, cu privire la exceptia de netimbrare solicita respingerea acesteia avand in vedere ca la dosarul cauzei exista dovada achitarii taxei judiciare de timbru, de asemenea, solicita respingerea exceptiei tardivitatii formularii contestatiei, dandu-se eficienta dispozitiilor prevazute de art. 715 alin. 1 pct. 3 Cod procedura civila, solicitand a se observa ca toate actele au fost comunicate la data de 04.09.2017, precizand ca se incadreaza in termenul instituit de lege avand in vedere ca contestatia a fost inregistrata la Judecatoria Piatra Neamt la data de 11.09.2017.

In ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii de reprezentant, solicita respingerea exceptiei motivat de faptul ca la dosarul cauzei se afla dovada de imputernicire avocatiala, iar cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a …S.A.r.L solicita admiterea exceptiei, apreciind ca are calitate de cesionar doar intimata… LTD.

De
asemenea, aparatorul contestatori lor solicita admiterea prescriptiei
extinctive solicitand a se aprecia ca in cauza in raport de dispozitiile art.
201 din Legea 71/2011 sunt aplicabile prevederile Decretului nr. 167/1958, iar
in privinta momentului nasterii dreptului de a cere executarea silita, solicita
a se observa ca in cauza ar trebui analizate dispozitiile art. 7 din Decretul
nr. 167/1958 dar si dispozitiile cuprinse in punctul 4.11 din Conditiile
generale de creditare, respectiv faptul ca daca in termen de 30 de zile de la
data scadentei nu se achita rata totala de rambursat, intregul credit si toate
celelalte obligatii devin exigibile.

Totodata,
aparatorul contestatorilor arata ca ultima plata voluntara a fost efectuata de
catre contestatori la data de 11.02.2010, iar termenul de prescriptie
extinctiva ar fi trebuit sa curga incepand cu data de 11.03.2010 §i chiar daca
s-ar lua in considerare drept moment al curgerii termenului de prescriptie data
primei cesiune de creanta, respectiv 29.06.2011, tot ar fi depasit termenul in
care se putea valorifica titlul executoriu.

Potrivit
dispozitiilor art. 244 alin. 1 din Codul de
procedurd civila, instanta declara incheiata cercetarea procesului si acorda
cuvantul in cadrul dezbaterilor pe fondul cauzei.

Pe
fondul cauzei, aparatorul contestatorilor solicita a se avea in vedere toate
argumentele specificate in cererea de contestatie la executare, cu cheltuieli
de judecata.

In temeiul dispozitiilor art. 394 Codul dc procedura civiia, instanta inchide
dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

I N S TANTA,

Apreciaza ca se impune amanarea pronuntarii solutiei, in considerarea dispozitiilor art. 396 alin. 1 Cod procedura civila, din lipsa de timp pentru deliberare. considerent pentru care,

DISPUNE:

Amana pronuntarea la data de 28.11.2018, cand, in conformitate cu dispozitiile art. 396 alin. (2) Cod procedura civila, pronuntarea hotararii se va face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

Pronuntata in sedinta publica azi, …

Dosar nr. …/279/2017                   – contestatie
la executare, suspendare executare silita -

Cod operator ….

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA NEAMT
JUDETULNEAMT

sectia civila

SENTINTA CIVILA NR. …

SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …

Instanta constituita din:

PRESEDINTE
- …..
Grefier
- …………..

La
ordine venind pronuntarea asupra cauzei civile de fata privind pe contestator …, contestator …si
pe intimatele … SARL si … LTD avand ca obiect contestatie la executare,
suspendare executare silita.

Dezbaterile
la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de 13.11.2018, cand s-a
amanat pronuntarea pentru astazi, 28.11.2018.

Incheierea de amanare a
pronuntarii face parte integranta din prezenta hotarare. Dupa deliberare,

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr…/279/2017 din data de 11.09.2017, contestatorii … si … in contradictoriu cu intimatul … SaRL, au formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare intocmite in dosarul de executare nr. …/2017 al Biroului Executorului Judecatoresc …, solicitand anularea actelor de executare efectuate in dosarul executional nr. …/2017 al BEJ … si suspendarea executarii silite. De asemenea au fost solicitate cheltuieli de judecata.

In
motivarea cererii contestatorii au aratat ca invoca exceptia prescriptiei
dreptului de a obtine executarea silita, in raport de data incheierii contractului
de credit bancar pentru persoane fizice nr… respectiv 05.09.2006, declansarea
acestei proceduri executionale avand loc dupa scurgerea termenului de 3 ani
instituit de lege.

Se mai
arata ca un credit isi pastreaza denumirea si caracteristicile de credit doar
daca o banca sau un IFN este parte in contract, calitatea de titlu executoriu
al contractului de credit ar putea fi invocata doar de catre Banca …. SA.
Dreptul de creanta dobandit de catre …. SaRL nu are un asemenea caracter, fiind
necesar a se obtine de catre acesta un titlu executoriu impotriva lor.

Contestatorii
mai mentioneaza si faptul ca in speta creanta nu este certa, lichida si exigibila,
conditii premergatoare si indispensabile unei executari silite.

In
drept au fost invocate dispozipile art. 712 si urm. Cod procedura civila.

S-au
depus inscrisuri ( d. 12-61 dosar).

La data
de 16.10.2017 intimata … SARL a depus intampinare prin care a invocat exceptia
netimbrarii contestatiei la executare, exceptia tardivitatii formularii
contestatiei la executare, exceptia lipsei calitatii de reprezentant, iar pe
fond a solicitat respingerea cererii formulata de catre contestator.

S-a
mentionat ca, in speta, aplicarea de catre instanta de judecata a unei masuri
de natura anularii executarii silite, a tuturor formelor de executare, sau a
unui act de executare este conditionata de dovedirea de catre reclamant a
incalcarii dispozitiilor legale aplicabile in materia executarii silite,
conditie ce nu este indeplinita in cauza.

In ceea ce priveste sumele datorate de debitor, acestea sunt in concordanta cu prevederile titlului executoriu reprezentat de contractul de credit, in cuprinsul contractului de credit bancar pentru persoane fizice, a conditiilor generale de creditare fiind indicate in mod clar si potrivit dispozitiilor legale in vigoare obligatiile si consecintele in cazul nerespectarii de catre imprumutati a clauzelor contractuale.

Mai
mentioneaza ca dreptul de a cere executarea silita nu este prescris, mentionand
ca reclamantului i-au fost transmise nenumarate instiintari de la data cesiunii
si pana la data cererii de executare.

Cu
privire la pretinsa pierdere a calitatii de titlu executoriu a contractului de
credit dupa momentul cesiunii, se mentioneaza ca modificarea partilor originare
ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta
titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor
cu titlu particular, care preia astfel, toate drepturile pe care cedentul le
avea in legatura cu creanta.

Totodata
mai precizeaza ca, nu se poate retine ca prin cesiunea creantei sale, banca ori
cesionarul ar fi incalcat un monopol legal, intrucat nu contractul de credit
s-a cesionat, ci creanta exigibila rezultata din acest contract.

Contestatorii
au formulat raspuns la intampinare prin care au solicitat respingerea
exceptiilor invocate, iar pe fond au reiterat aspectele prezentate in cererea
introductiva.

La
termenul de judecata din 19.12.2017, instanta a respins exceptia netimbrarii
contestatiei la executare, exceptia tardivitatii formularii contestatiei la
executare si exceptia lipsei calitatii de reprezentant, exceptii invocate de
intimata ….. SaRL.

Prin
precizarile depuse la data de 09.02.2018 intimata… SaRL a precizat ca la data
de 07.12.2017 creanta a fost cesionata catre … Ltd.

In
aceste conditii, la termenul de judecata din 08.05.2018, noul cesionar a fost
introdus in cauza, avand calitate procesuala pasiva.

La data
de 18.09.2018 intimata … Ltd a depus intampinare prin care a invocat exceptia
netimbrarii contestatiei la executare, exceptia tardivitatii formularii
contestatiei la executar, exceptia lipsei calitatii de reprezentant, exceptia
lipsei calitatii procesual pasive a intimatei … SaRL, iar pe fond a solicitat
respingerea cererii formulata de catre contestator pentru motivele prezentate
in intampinare de catre intimata …. SaRL.

La solicitarea instantei Banca… SA a inaintat la dosarul cauzei situatia privind platile efectuate, pana la data cesionarii creantei – 29.06.2011.

In
cursul judecatii a fost administrata proba cu inscrisuri si s-a atasat dosarul
nr. …/279/20187 ( avand ca obiect cererea de suspendare provizorie a executarii
formulata de contestatori) la acest dosar fiind inaintate copii certificate de
pe inscrisurile din dosarul de executare nr. /2017 al BEJ …..

Analizand
cu prioritate exceptiile invocate de intimata …Ltd, in conditiile art. 248
alin.l C.proc.civ., instanta
retine urmatoarele:

In ceea ce priveste exceptia de netimbrare a contestatiei
la executare, invocata de intimata, instanta apreciaza ca este
neintemeiata in conditiile in care contestatorul a depus la dosarul cauzei
dovada achitarii taxei de timbru in cuantumul stabilit de instanta ( f. 9
dosar).

In ceea
ce priveste exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant

invocata de intimata prin
intampinare, instanta o va respinge avand in vedere ca la dosarul cauzei este
depusa imputemicire avocapala ( fila 11 dosar).

Referitor
la exceptia tardivitatii formularii contestatiei la
executare. invocata de intimata prin intampinare, instanta constata ca
aceasta este nefondata, pentru urmatoarele
considerente:

In
situatia in care debitorul invoca nulitatea executarii silite sau interventia a
altor impedimente la executare, contestand insasi executarea silita declansata
impotriva sa, este obligat sa respecte termenul prevazut de dispozitiile art. 715
pct. 3 Cod procedura civila, respectiv 15 zile de la data cand a primit incheierea
de incuviinjare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta
de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de
incuviintare a executarii §i nici somapa sau executarea se face fara somatie.

In
speta, actele de executare au fost comunicate la domiciliul activ al contestatorilor
la data de 04.09.2017 ( conform proceselor verbale de inmanare existente la
dosarul de executare – f. 116,117 dosar), iar contestatia la executare a fost
depusa la data de 11.09.2017.

Pentru
considerentele expuse, in lumina dispozitiiilor art. 715 alin. (1) Cod pr. Civ,
instanta apreciaza contestatia la executare ca fiind formulata cu respectarea
termenului prevazut de lege si in consecinta va respinge exceptia tardivitatii
formularii contestatiei la executare, invocata de intimata …… SARL prin
intampinare, ca neintemeiata.

 De asemenea, instanta va respinge exceppa lipsei calitatii procesuale pasive a … S.a.R.L., invocata de intimata … Ltd, din urmatoarele considerente:

In
conformitate cu dispozitiile art. 36 din Codul de procedura civila „calitatea
procesuala rezulta din identitatea dintre parti si subiectele raportului
juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii”.

Astfel, una din conditiile care trebuie indeplinite pentru ca o persoana fizica sau juridica sa fie parte intr-un proces civil este calitatea procesuala. Calitatea procesuala pasiva consta in existenta unei identitati intre persoana chemata in judecata, in raport de care se formuleaza petitul actiunii si persoana obligata in cadrul raportului juridic dedus judecatii. Reclamantul, fiind cel care declanseaza procedura judiciara, are obligatia de a justifica atat calitatea procesuala activ cat si calitatea procesuala pasiva, prin indicarea obiectului cererii de chemare in judecata si a motivelor de fapt si de drept pe care isi intemeiaza pretentia. Dupa ce a fost sesizata instanta are obligapa sa verifice atat calitatea procesuala activa cat si cea pasiva.

Executarea
silita constituie parte componenta a procesului, cea de-a doua faza a acestuia,
in care se solicita forta de constrangere a statului pentru executarea unui titlu
executoriu, ce se realizeaza de autoritatea stabilita de lege.

Potrivit
art. 712 alin. (1) Cod procedura civila impotriva executarii silite, a incheierilor
date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare
se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Este
adevarat ca intre intimata …. SaRL si intimata … LTD s- a incheiat un nou
contract de cesiune, insa in conditiile in care prin prezenta cerere se
solicita anularea executarii silite cat si actele de executare care au fost efectuate
in considerarea calitatii de creditor a primului cesionar, iar executarea
silita a fost demarata de …. SaRL, instanta apreciaza ca aceasta intimata
justifica calitate procesuala pasiva.

Pe fond, analizand actele dosarului,
cu privire la contestatia la executare formulata, instanta retine urmatoarele:

In fapt, la data de 05.09.2006 s-a incheiat intre
Banca …SA si contestatori contractul de credit bancar pentru persoane fizice
nr. …

Prin contractul de cesiune de creante din 29.06.2011 Banca … SA a cedat creanta reprezentand creditul nerecuperat acordat contestatorilor prin contractul bancar pentru persoane fizice nr. …/05.09.2006, … SA, iar ulterior creanta a fost cedata succesiv catre …. S.a.R.L si respectiv catre intimata … Ltd.

La data
de 31.07.2017 …. S.a.R.L prin mandatar … SRL, a solicitat executarea silita a
creantei de … euro, rezultata din titlul executoriu contract bancar pentru
persoane fizice nr. …./05.09.2006 impotriva contestatorilor, iar prin
incheierea nr. … din 11.08.2017 a Judecatoriei Piatra Neamt s-a incuviintat
executarea silita a titlului executoriu – contractul de credit nr. …/05.09.2006.

Executorul judecatoresc prin incheierea nr. …din 29.08.2017 a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare respectiv …. lei. Prin somatia din data de 29.08.2017 contestatorii au fost somati sa achite suma de …. euro reprezentand debit restant si suma de …. lei cheltuieli de executare iar la data de 29.08.2017, BEJ … a dispus infiintarea popririi asupra sumelor obtinute cu titlu de salariu de catre debitori.

Ultima
plata efectuata de catre contestatori in vederea rambursarii creditului. pana
la data cesionarii creantei – 29.06.2011 s-a efectuat in cursul anului 2010,
aspect confirmat de situatia incasarilor pentru creditul respectiv depusa la
dosar de Banca … SA, la solicitarea instantei. De asemenea potrivit
informatiilor fumizate de catre intimata … SaRL prin precizarile depuse la data
de 09.02.2018, de la data incheierii contractului de cesiune ( 29.06.2011) nu
s-a efectuat nicio plata in contul creditoarelor cesionare.

In drept, contestatia la executare reprezinta
mijlocul procedural prin care se contesta actele de executare silita, care nu
sunt indeplinite cu respectarea prevederilor legale, ceea ce are drept
consecinta prejudicierea drepturilor partilor sau altor persoane.

Examinand
continutul contestatiei la executare formulate, se poate sesiza faptul ca initiatorul
acestui mijloc procedural invoca prescriptia dreptului de a solicita executarea
silita.

In ceea
ce priveste prescriptia dreptului de a cere executarea silita, instanta retine
ca aceasta este o cauza legala de stingere a fortei executorii a unui titlu
executoriu, care are ca efecte juridice stingerea obligatiei organului de
executare de a da curs executarii, stingerea dreptului creditorului de a obtine
executarea silita si stingerea obligatiei debitorului de a se supune executarii
silite, nascandu-se astfel dreptul de a se opune executarii silite.

Potrivit art. 706 Cod de procedura
civila, (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in
termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel…(2) Termenul de prescriptie
incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Raportat
la datele spetei se constata ca ultima plata efectuata de contestator in
vederea rambursarii creditului s-a inregistrat in cursul anului 2010, aspect
confirmat de situatia incasarilor pentru creditul respectiv depusa la dosar de
Banca …. SA. Totodata, potrivit art. 4.11. din Conditiile generale de creditare
- Anexa la contractul de credit bancar, daca in termen de 30 zile de la data
scadentei, imprumutatul si/sau coplatitorii/garantii nu achita rata totala de
rambursat, intregul credit si toate celelalte obligatii asumate prin semnarea
prezentului contract devin exigibile, iar banca este indreptatita sa procedeze
la recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite(…).

Prin
urmare, instanta apreciaza ca de la data la care potrivit prevederilor
contractuale exista posibilitatea declararii scadentei anticipate s-a nascut
dreptul la actiune al creditorului pentru valorificarea obligatiilor care s-au
nascut §i au devenit scadente din acest moment. De asemenea de la aceeasi data
s-a nascut dreptul de a cere executarea silita a obligatiilor devenite scadente
in baza contractului de credit.

Prin urmare termenul de prescriptie a executarii silite a inceput sa curga de la data efectuarii ultimei plati de catre debitor, iar fata de aceasta data, se observa ca termenul de 3 ani de prescriptie a executarii silite s-a implinit in anul 2013. Totodata, instanta retine ca efectul principal al cesiunii de creanta este acela al transmiterii creantei de la cedent la cesionar, cesionarul preluand creanta astfel cum aceasta exista in momentul cesiunii in patrimoniul cedentului.

Constatand
ca, potrivit dovezilor de la dosar, procedura executionala silita a fost
declansata la data de 31.07.2017, dupa expirarea termenului de trei ani de la
momentul in care s-a nascut dreptul creditoarei de a solicita executarea
silita, instanta considera ca, in cauza pendinte, a intervenit prescriptia
dreptului de executare silita a debitorului – contestator motiv pentru care
actele de executare efectuate dupa implinirea termenului prevazut de art. 706
Cod de procedura civila sunt lovite de nulitate.

Instanta
mai subliniaza si faptul ca art.709 Cod procedura civila reglementeaza cazurile
in care se intrerupe prescriptia respectiv: pe data indeplinirii de catre
debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui
act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a
recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei; pe data depunerii cererii de
executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ
de executare necompetent; pe data depunerii cererii de interventie in cadrul
urmaririi silite pomite de alti creditori; pe data indeplinirii in cursul executarii
silite a unui act de executare; pe data depunerii cererii de reluare a
executarii; in alte cazuri prevazute de lege. De asemenea potrivit art. 709
alin. (2) ” Dupa intrerupere, incepe sa curga un nou termen de prescriptie.”

In speta,
nu a intervenit niciun act de executare din partea cesionarului si nici acte
voluntare de executare a obligatiei/ datoriei de catre debitoare, nefiind
incidente cazurile anterior amintite.

Cu
privire la sustinerile intimatei potrivit carora termenul de prescriptie a fost
intrerupt prin instiintarile comunicate, instanta va respinge aceste sustineri
ca nefondate in conditiile in care la dosarul cauzei nu au fost depuse aceste
notificari. Pe de alta parte, instanta mai subliniaza si faptul ca pentru a
opera intreruperea prescriptiei este necesar ca actul de intrerupere sa aiba
loc in intcrvalul tcrmenului de prescriptie de 3 ani, pentru ca doar in aceste conditii
termenul de prescriptie ar fi fost intrerupt.

Raportat
la cele expuse, instanta apreciaza ca nu se mai impune analizarea celorlalte
motive invocate in cuprinsul contestatiei la executare.

Avand
in vedere aceste considerente, instanta va admite contestatia la executare cu a
carei solutionare a fost investita si, pe cale de consecinta, va anula
executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. …/2017,
inregistrat pe rolul BEJ „ …” si va dispune anularea tuturor actelor de executare
efectuate in dosarul nr. …/2017, al BEJ „ ….”..

Cu
privire la cererea contestatorilor privind obligarea la plata cheltuielilor de
judecata, instanta in considerarea dispozitiilor 453 Cod procedura civila va
obliga intimatele ….S.a.R.L. si ….Ltd sa achite contestatoarei suma de … lei
reprezentand onorariu avocat, cu acest titlu.

Raportat
la cheltuielile de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru instanta
refine ca partile au posibilitatea, in temeiul art. 45 alin. (1) lit. f din OG
nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, sa solicite restituirea sumele
achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru care se restituie, dupa caz,
integral, partial sau proportional, in cazul in care contestatia la executare a
fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva.

In
consecinta, in situatia mentionata,instanta apreciaza ca taxa judiciara de
timbru nu poate fi inclusa in cuantumul cheltuielilor de judecata.

Totodata, va obliga
intimatele …. S.a.R.L. si …. Ltd sa achite catre Biroul Executorului
Judecatoresc …. contravaloarea cheltuielilor ocazionate de xeroxarea
inscrisurilor existente in dosarul de executare, in cuantum de … lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge
exceptia de netimbrare a contestatiei la executare, invocata de intimata … Ltd,
ca neintemeiata.

Respinge
exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant invocata de intimata … Ltd,
ca neintemeiata.

Respinge
exceptia tardivitafii formularii contestatiei la executare, invocata de
intimata  ….Ltd, ca neintemeiata.

Respinge
exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a …. S.a.R.L., invocata de intimata
…. Ltd, ca neintemeiata.

Admite contestatia la executare formulata de contestatorii …….. , ambii cu domiciliul procesual ales la cabinet avocat … in …in contradictoriu cu intimatele …S.a.R.L. si …Ltd cu sediul la SC … SA in…

Constata prescris dreptul de a cere executarea silita a contractului de credit nr. …/05.09.2006.

Anuleaza
executarea silita ce formeaza obiectul dosarului de executare nr. …./2017,
inregistrat pe rolul BEJ „ …

Dispune
anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul nr. …/2017, al BEJ „
….”.

Obliga
intimatele … S.a.R.L. si … Ltd sa achite contestatoarei suma de …lei, cu
titlu de cheltuieli de judecata.

Obliga
intimatele … S.a.R.L. si … Ltd sa achite catre Biroul Executorului Judecatoresc
… contravaloarea cheltuielilor ocazionate de xeroxarea inscrisurilor existente
in dosarul de executare, in cuantum de … lei.

Cu
drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel se depune
la Judecatoria Piatra Neamt.

Pronuntarea solutiei s-a facut prin punerea acesteia la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, azi data de …

Leave a Reply