Plangere contraventionala – ITM – inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea avertisment

 

JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

SENTINTA CIVILA NR……….

Sedinta publica din data de …………………
Instanta constituita din :

PRESEDINTE – ……………………..
GREFIER -……………………….

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe petenta SC …………….SRL in contradictoriu pe intimat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ….., avand ca obiect plangere contraventionala (Legea 53/2003 R).

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc in sedinta publica din data de …….., cand a fost amanata pronuntarea pentru astazi, ………. Dezbaterile asupra fondului cauzei au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de ……….., care face parte integranta din prezenta hotarare.

Dupa deliberare,

INSTANTA,

Asupra cauzei civile de fata:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de …. sub nr……….., petenta SC ………… SRL , in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca ………, a contestat procesul-verbal de contraventie seria ……. nr….., solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal si sa o exonereze de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.

In motivare, a aratat ca nu se considera vinovata de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa, intrucat persoana din pricina careia a fost sanctionata petenta, nu este angajata sa, fiind prezenta la sediul acesteia accidental in ziua in care a fost sanctionata contraventional, in vederea discutarii cu administratorul societatii, pentru o posibila angajare, acesta urmand sa prezinte actele necesare pentru angajarea sa in cadrul societatii., insa persoana din pricina careia a fost sanctionata a ignorat intelegerea pe care a avut-o si s-a prezentat la punctul de munca, unde acesta l-a ajutat pe fratele sau si ca acest lucru nu poate fi imputat ei.

Totodata, petenta a aratat ca nu se face vinovata de savarsirea cu vinovatie a contraventiei ce a fost retinuta in sarcina sa, fiind la prima abatere de acest gen si apreciaza ca sanctiunea avertismentului ar fi suficienta de aplicat in acest caz.

Petenta si-a motivat plangerea pe prev OG 2/2001.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, in temeiul art. 34 din O.G nr.2/2001 si a timbrului judiciar potrivit art.l alin.2 din O.G nr.32/1995.

La dosarul cauzei, in cadrul probei cu inscrisuri, petenta a depus la dosar instiintarea de plata, procesul-verbal de control, procesul-verbal de contraventie, contractul individual de munca incheiat la data de ….. numitului ………,contract individual de munca pentru ………., act aditional la contractul individual de munca al numitului ………….I

Intimatul, in termen legal, in cf.cu prev.art.114 si urm.C.pr.civ a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata. in motivare, a aratat ca petenta se face vinovata de fapta retinuta in sarcina sa, intrucat, in urma controlului efectuat in cadrul campaniei nationale pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale, la data de …….. , s-a constatat ca numitul ……. presta activitatea de muncitor necalificat , din data de ……….. fara a avea incheiat si semnat contract individual de munca incheiat anterior derularii raporturilor de munca.

De asemenea, a aratat ca situatia descrisa in procesul-verbal este sustinuta de declaratia numitului ……….. , data in fata agentului constatator.

In drept, a invocat disp.art.115 si urm.C.pr.civ, Legea 53/2003 si OG 2/2001.

Anexat intampinarii, intimatul a depus la dosar procesul-verbal de contraventie, instiintare de plata (f.24), fisa de identificare a numitului ……….. adresa emisa de ITM,ce atesta incheierea contractului de munca in forma scrisa pentru numitul ……….., practica judiciara.

Instanta, in temeiul prev.an.167 C.pr.civ a incuviintat petentei proba cu inscrisuri si testimoniala cu martorii, ……………… si martorul asistent ………….., declaratiile acestuia luate sub prestare de juramant fiind consemnata si atasata la dosar .

Analizand intreg materialul probator administrat, instanta retine

urmatoarele:

Prin procesul-verbal de contraventie seria ……..nr…….. petenta SC ………… SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei, pentru savarsirea contraventiei prev.de art.260 alin.l lit.e din Legea nr.53/2003, republicata si avertisment pentru savarsirea contraventiei prev.de art.9 alin. 1 lit.a din HG 500/2011. in drept, s-a constatat ca angajatorul nu a respectat prevederile art. 276 alin. 1 lit. e din Codul muncii, Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si nu a transmis registrul cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) – g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Instanta retine ca, potrivit principiilor generale de drept administrativ, actele administrative se bucura de prezumtia de legalitate, iar procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este un act administrativ, fiind emis pe baza si in executarea legii de o autoritate administrativa sau de alte structuri care infaptuiesc administratia publica, cu scopul de a produce efecte juridice. in acelasi timp, actui administrativ este cenzurabil de instanta de contencios administrativ, in prima instanta judecatoria.

In acest sens, art. 34 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 prevede ca instanta administreaza probele necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal.

Examinand procesul-verbal contestat sub aspectul legalitatii, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor de forma prevazute, sub sanctiunea nulitatii absolute, de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, iar petenta nu a invocat nici un motiv de nulitate.

Analizand hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Angltel impotriva Romaniei, instanta retine ca trebuie respectate in materie contraventionala garantiile cuprinse in art. 6 CEDO, referitoare, in principal, la prezumtia de nevinovatie si la incidenta principiului potrivit caruia orice indoiala profita acuzatului (in dubio pro reo), dar si la existenta unei prezumtii relative ca reflecta adevarul. in favoarea continutului actului de constatare incheiat ca urmare a perceptiilor proprii ale agentului constatator.

Sub acest aspect, instanta retine ca procesul-verbal, beneficiind de o prezumtie relativa de autenticitate si veridicitate, face dovada deplina a celor retinute de agentul constatator si constatate personal de acesta.

Fata de aceste aspecte, instanta retine ca, in cauza de fata, fapta contraventionala a fost constatata personal de catre inspectorii ITM, iar aspectele consemnate in procesul-verbal sunt sustinute de celelalte inscrisuri, respectiv procesul-verbal de control si anexele aferente precum si declaratia numitului …… ,data in fata agentilor constatatori la data de ….. , in care a invederat ca presteaza activitate ca muncitor necalificat, inca din data de ….., alaturi de numitii ……, fara a avea incheiat un contract individual de munca la societatea petenta(f.37).

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal instanta apreciaza ca acesta a fost corect intocmit. Intimatul a precizat ca fapta constata reiese atat din declaratia numitului ……..(f.37), coroborata cu declaratiile numitilor …….(f.39) si ……..(f.38).

Conform declaratiei numitului …………..(f.37), din ……….., rezulta ca acesta presta activitate la petenta ca si muncitor necalificat inca din data de ………….., fara a semna in prealabil contract de munca, iar sustinerea acestuia din fata instantei, in sensul ca a semnat aceasta declaratie deoarece a fost amenintat, nu poate fi primita, intrucat are caracter general si nu este de natura a o constrange pe acesta sa recunoasca o situatie de fapt care sa determine sanctionarea societatii petente.

Fapta contraventionala retinuta in sarcina petentei este prevazuta de dispozitiile art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, potrivit caruia constituie contraventie primirea la munca a persoanelor fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1).

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al contraventiei s-a materializat prin inactiunea petentei de a incheia contract individual de munca pentru numitul …………… in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca.Deoarece aceasta obligatie legala ii incumba acesteia, in calitate de angajator .cel mai tarziu la data de 13.06.2012 intrucat acest angajat a prestat activitate incepand cu data de 14.06.2012.

Urmarea imediata a faptei savarsite de catre petenta, consta in lezarea valorii sociale care asigura un climat de ordine si securitate sociala necesar desfasurarii normale a activitatii de munca, precum si lipsirea angajatului, pentru perioada anterioara incheierii contractului de munca informa scrisa, de drepturile pe care legea le recunoaste si le garanteaza salariatilor.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihica a petentei fata de fapta si urmarile acesteia imbraca forma vinovatiei in modalitatea intentiei indirecte, deoarece a prevazut rezultatul faptelor sale si desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii acestuia.

In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate pentru aceasta contraventie, instanta retine ca, potrivit art. 5 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social faptei savarsite, iar conform an. 21 alin.3 din acelasi act normativ, la stabilirea acesteia trebuie sa se tina seama si de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

Fata de dispozitiile legale, raportat la situatia de fapt retinuta in cuprinsul procesului-verbal de contraventie, instanta apreciaza ca, desi fapta savarsita de acesta poate fi apreciata ca fiind grava, aplicarea unei sanctiuni pecuniare nu se impune in cauza, aplicarea sanctiunii avertismentului fiind suficienta pentru a-i permite acesteia sa perceapa gravitatea faptei savarsite si, in acest context, suficienta pentru atentionarea asupra conduitei sale viitoare si pentru indreptarea sa, aceasta sanctiune a avertismentului putand fi aplicata, conform art.7 alin.3 din OG.nr. 2/2001, si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

La individualizarea sanctiunii instanta va avea in vedere, pe de o parte, ca a fost dovedit faptul ca persoana in cauza a prestat activitate o singura zi fara a avea incheiat contract de munca, respectiv cu o zi inainate de ziua controlului 14.06.2012, ca petenta a intrat in legalitate prin incheierea contractului de munca pentru ……….. la data de 19.06.2012 instanta il va aprecia ca o constientizare a pericolului social si a faptului ca efectuarea controlului si-a atins in primul rand scopul preventiv, care este si cel mai important.

La individualizarea sanctiunii instanta va mai retine si faptul ca petenta se afla la prima abatere, intimatul necomunicand ca aceasta ar mai fi savarsit alte fapte de natura celei retinute, care sa conduca la ideea unei perseverente contraventionale.

In consecinta, in temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC ………SRL ,va inlocui sanctiunea amenzii in cuantum de 10.000 lei cu sanctiunea avertismentului si va mentine ca legale si temeinice celelalte dispozitii ale procesului verbal seria….., nr………………………

 

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC …………. SRL , cu sediul in …………………… in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca ………….. cu sediul in …………..

Inlocuieste sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei cu sanctiunea avertismentului.

Atrage atentia petentei asupra respectarii dispozitiilor legale in domeniu.

Mentine ca legale si temeinice celelalte dispozitii ale procesului verbal seria …….., intocmit de intimat.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, …….

PRESEDINTE,

 

 

anulare proces verbal de contraventie
Legea nr.53/2003

ROMA N1A
TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II -A CIVILA
DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Sedinta publica din ………….. 2013

DECIZIA CIVILA NR. …………….
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: – …………….- JUDECATOR

  • …………………. – JUDECATOR
  • ………………….- JUDECATOR
  • ………………….GREFIER

Se examineaza recursul formulat de recurentul intimat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …………., cu sediul in ………………, impotriva sentintei civile nr. ………………… pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, in contradictoriu cu intimatul petent, S.C. …………….. S.R.L……., cu sediul in ………………….., avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reprezentantul recurentului intimat Inspectoratul Teritorial de Munca ………, consilier juridic …….. si reprezentantul intimatului reclamant S.C. ………..S.R.L. ……….., avocat …

Procedura de citare a fost legal indeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefier, care invedereaza

instantei ca :

  • obiectul cauzei – anulare proces verbal de contraventie;
  • cauza se afla la primul termen de judecata;
  • procedura de citare a fost legal indeplinita;

Instanta, potrivit dispozitiilor art.23 din Legea nr.202/25.10.2010 v erificand competenta generala, materiala si teritoriala de judecare a pricinii, constata ca, in conformitate cu prevederile art.2 alin.3 Cod procedura civila, este legal sesizata material si teritorial. De asemenea, constata ca recursul este la primul termen de judecata, formulat si motivat in termen.

Nemaifiind de formulat cereri instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in cadrul dezbaterilor.

Reprezentantul recurentului intimat Inspectoratul Teritorial de Munca ….., consilier juridic ……. solicita admiterea recursului formulat, casarea sentintei pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt si respingerea actiunii formulata de intimata impotriva procesului verbal de sanctionare, mentinand procesul verbal de constatare a contraventiei si amenda aplicata. De asemenea solicita a se retine ca numitul ………….. presta activitate din data de 16.06.2012 fara a avea incheiat si semnat contract individual de munca, incheiat anterior derularii raporturilor dc munca, contrar dispozitiilor legale.

Reprezentantul S.C. ……………….. S.R.L. PIATRA NEAMT, avocat …, solicita respingerea recursului formulat de recurentul intimat Inspectoratul Teritorial de Munca … si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt apreciind ca s-a dat o corecta eficienta prevederilor art.5 alin.5 si art.21 alin.3 din OUG nr.2/’2001. De asemenea, solicita a se retine ca solutia pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt este echitabila fiind data cu respectarea criteriilor de obiectivitate si subiectivitate fiind suficienta pentru perceperea gravitatii faptei si atentionarea asupra conduitei viitoare. Instantele europene au recomandat aplicarea unor sanctiuni mai putin impovaratoare in asemenea cazuri. Intr-adevar munca la negru este o problema acuta insa, considera ca nu trebuie incurajata aceasta practica a organelor de control de a aplica cu orice prilej a unei sanctiuni intr-un cuantum atat de ridicat. S.C…………………. SRL este la prima abatere, iar contractul de munca al numitului ……… a fost incheiat la data de 19.06.2012, acesta prestand doar o zi de munca tara a avea forme legal incheiate.

Pentru motivele aratate solicita respingerea recursului formulat de intimat si mentinerea hotararii pronuntata de instanta de fond, ca temeinica si legala.

S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care,

TRIBUNALUL
Asupra recursului civil de fata, constata,

Prin sentinta civila civile nr……. din ………….. 2012 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, s-a admis in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC ……………. SRL , cu sediul in ………………in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca……… cu sediul in ……….

S-a inlocuit sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei cu sanctiunea avertismentului.

S-a atras atentia petentei asupra respectarii dispozitiilor legale indomeniu.

S-au mentinut ca legale si temeinice celelalte dispozitii ale procesului verbal seria ……….. intocmit de intimat.

S-a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 04.07.2012, sub nr…./ 279/2011, petenta SC … SRL, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Munca……., a contestat procesul-verbal de contraventie seria ……, solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal si sa o exonereze de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.

In motivare, a aratat ca nu se considera vinovata de savarsirea contraventiei retinuta in sarcina sa, intrucat persoana din pricina careia a fost sanctionata potenta, nu este angajata sa, fiind prezenta la sediul acesteia accidental in ziua in care a fost sanctionata contraventional, in vederea discutarii cu administratorul societatii, pentru o posibila angajare, acesta urmand sa prezinte actele necesare pentru angajarea sa in cadrul societatii., insa persoana din pricina careia a fost sanctionata a ignorat intelegerea pe care a avut-o si s-a prezentat la punctul de munca, unde acesta l-a ajutat pe fratele sau si ca acest lucru nu poate fi imputat ei.

Totodata, petenta a aratat ca nu se face vinovata de savarsirea cu vinovatie a contraventiei ce a fost retinuta in sarcina sa, fiind la prima abatere de acest gen si a apreciat ca sanctiunea avertismentului ar fi suficienta de aplicat in acest caz.

Petenta si-a motivat plangerea pe prev OG 2/2001.

Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, in temeiul art.34 din O.G nr.2/2001 si a timbrului judiciar potrivit art.l alin.2 din O.G nr.32/1995.

La dosarul cauzei, in cadrul probei cu inscrisuri, petenta a depus la dosar instiintarea de plata, procesul-verbal de control, procesul-verbal de contraventie, contractul individual de munca incheiat la data de 19.06.2012 numitului……contract individual de munca pentru ………., act aditional la contractul individual de munca al numitului ……..

Intimatul, in termen legal, in cf. cu prev.art.114 si urm. C.pr.civ a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata. in motivare, a aratat ca petenta se face vinovata de fapta retinuta in sarcina sa, intrucat, in urma controlului efectuat in cadrul campaniei nationale pentru identificarea cazurilor de munca fara forme legale, la data de 15.06.2012, s-a constatat ca numitul ………… presta activitatea de muncitor necalificat, din data de 14.06.2012 fara a avea incheiat si semnat contract individual de munca incheiat anterior derularii raporturilor de munca.

De asemenea, a aratat ca situatia descrisa in procesul-verbal este sustinuta de declaratia numitului …….., data in fata agentului constatator.

In drept, a invocat disp.art.il5 si urm. C.pr.civ, Legea 53/2003 si OG

2/2001.

Anexat intampinarii, intimatul a depus la dosar procesul-verbal de contraventie, instiintare de plata (f.24), fisa de identificare a numitului ……….., adresa emisa de ITM ce atesta incheierea contractului de munca in forma scrisa pentru numitul ………., practica judiciara.

Instanta, in temeiul prev.art.167 C.pr.civ a incuviintat petentei proba cu inscrisuri si testimoniala cu martorii, …………….si martorul asistent ………., declaratiile acestuia luate sub prestare de juramant fiind consemnata si atasata la dosar .

Analizand intreg materialul probator administrat, instanta a retinut

urmatoarele: Prin procesul-verbal de contraventie seria ……… petenta SC …………… SRL a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 10.000 lei, pentru savarsirea contraventiei prev. de art.260 alin.l lit.e din Legea nr.53/2003, republicata si avertisment pentru savarsirea contraventiei prev. de art.9 alin. 1 lit.a din HG 500/2011. in drept, s-a constatat ca angajatorul nu a respectat prevederile art. 276 alin. 1 lit. e din Codul muncii, Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare si nu a transmis registrul cu elementele contractului individual de munca prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a) – g), cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

Instanta a retinut ca, potrivit principiilor generale de drept administrativ, actele administrative se bucura de prezumtia de legalitate, iar procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este un act administrativ, fiind emis pe baza si in executarea legii de o autoritate administrativa sau de alte structuri care intaptuiesc administratia publica, cu scopul de a produce efecte juridice. In acelasi timp, actul administrativ este cenzurabil de instanta de contencios administrativ, in prima instanta judecatoria.

In acest sens, art. 34 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 prevede ca instanta administreaza probele necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal.

Examinand procesul-verbal contestat sub aspectul legalitatii, instanta a apreciat ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor de forma prevazute, sub sanctiunea nulitatii absolute, de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, iar petenta nu a invocat nici un motiv de nulitate.

Analizand hotararea pronuntata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cauza Anghel impotriva Romaniei, instanta a retinut ca trebuie respectate in materie contraventionala garantiile cuprinse in art. 6 CEDO, referitoare. in principal, la prezumtia de nevinovatie si la incidenta principiului potrivit caruia orice indoiala profita acuzatului (in dubio pro reo), dar si la existenta unei prezumtii relative ca reflecta adevarul, in favoarea continutului actului de constatare incheiat ca urmare a perceptiilor proprii ale agentului constatator.

Sub acest aspect, instanta a retinut ca procesul-verbal, beneficiind de o prezumtie relativa de autenticitate si veridicitate, face dovada deplina a celor retinute de agentul constatator si constatate personal de acesta.

Fata de aceste aspecte, instanta a retinut ca, in cauza de fata, fapta contraventionala a fost constatata personal de catre inspectorii ITM. iar aspectele consemnate in procesul-verbal sunt sustinute de celelalte inscrisuri, respectiv procesul-verbal de control si anexele aferente precum si declaratia numitului ……, data in fata agentilor constatatori la data de 15.06.2012 , in care a invederat ca presteaza activitate ca muncitor necalificat, inca din data de 14.06.2012, alaturi de numitii ……., fara a avea incheiat un contract individual de munca la societatea petenta(f.37).

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal instanta a apreciazt ca acesta a fost corect intocmit. Intimatul a precizat ca fapta constata reiese atat din declaratia numitului …….(f.37), coroborata cu declaratiile numitilor ……(f.39) si (f.38).

Conform declaratiei numitului ……….(f.37), din 15.06.2012, a rezultat ca acesta presta activitate la petenta ca si muncitor necalificat inca din data de 14.06.2012, Iara a semna in prealabil contract de munca, iar sustinerea acestuia din tata instantei. in sensul ca a semnat aceasta declaratie deoarece a fost amenintat, nu poate fi primita, intrucat are caracter general si nu este de natura a o constrange pe acesta sa recunoasca o situatie de fapt care sa determine sanctionarea societatii petente.

Fapta contraventionala retinuta in sarcina petentei este prevazuta de dispozitiile art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, potrivit caruia constituie contraventie primirea la munca a persoanelor Iara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1).

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al contraventiei s-a materializat prin inactiunea petentei de a incheia contract individual de munca pentru numitul ……………….. in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca, deoarece aceasta obligatie legala ii incumba acesteia, in calitate de angajator, cel mai tarziu la data de 13.06.2012 intrucat acest angajat a prestat activitate incepand cu data de 14.06.2012.

Urmarea imediata a faptei savarsite de catre petenta, a constat in lezarea valorii sociale care asigura un climat de ordine si securitate sociala necesar desfasurarii normale a activitatii de munca, precum si lipsirea angajatului, pentru perioada anterioara incheierii contractului de munca in forma scrisa, de drepturile pe care legea le recunoaste si le garanteaza salariatilor.

Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihica a petentei fata de fapta si urmarile acesteia a imbracat forma vinovatiei in modalitatea intentiei indirecte, deoarece a prevazut rezultatul faptelor sale si desi nu l-a urmarit, a acceptat posibilitatea producerii acestuia.

In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii aplicate pentru aceasta contraventie, instanta a retinut ca, potrivit art. 5 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, iar conform art. 21 alin.3 din acelasi act normativ, la stabilirea acesteia trebuie sa se tina seama si de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.

Fata de dispozitiile legale, raportat la situatia de fapt retinuta in cuprinsul procesului-verbal de contraventie, instanta a apreciat ca, desi fapta savarsita de acesta poate fi apreciata ca fiind grava, aplicarea unei sanctiuni pecuniare nu se impune in cauza, aplicarea sanctiunii avertismentului fiind suficienta pentru a-i permite acesteia sa perceapa gravitatea faptei savarsite si, in acest context, suficienta pentru atentionarea asupra conduitei sale viitoare si pentru indreptarea sa, aceasta sanctiune a avertismentului putand fi aplicata, conform art.7 alin.3 din OG.nr. 2/2001, si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune. La individualizarea sanctiunii instanta a avut in vedere, pe de o parte, ca a fost dovedit faptul ca persoana in cauza a prestat activitate o singura zi tara a avea incheiat contract de munca, respectiv cu o zi inainte de ziua controlului -14.06.2012. ca petenta a mtrat in legalitate prin incheierea contractului de munca pentru ……….. la data de 19.06.2012(f.5871), instanta l-a apreciat ca o constientizare a pericolului social si a faptului ca efectuarea controlului si-a atins in primul rand scopul preventiv, care este si cel mai important.

La individualizarea sanctiunii instanta a mai retinut si faptul ca petenta se alia la prima abatere, intimatul necomunicand ca aceasta ar mai fi savarsit alte fapte de natura celei retinute, care sa conduca la ideea unei perseverente contraventionale.

In consecinta, in temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta a admis in parte plangerea contraventionala formulata de petenta SC ……………….SRL, a inlocuit sanctiunea amenzii in cuantum de 10000 lei cu sanctiunea avertismentului si a mentinut ca legale si temeinice celelalte dispozitii ale procesului verbal seria NT, nr.0012898/18.06.2012.

Impotriva sentintei a formulat recurs intimatul Inspectoratul Teritorial de

Munca ………….., sustinand ca instanta de fond a tinut cont de probatoriul depus la dosarul de fond, prin care a dovedit fara echivoc, faptul ca la data controlului ………. presta activitate din 14.06.2012, in functia de necalificat, cate 8 ore/zi, cu un program de la ora 8 la 15,primind un salariu de…..de lei, impreuna cu ……… ,fara a avea incheiat si semnat contract individual de munca incheiat, anterior derularii raporturilor de munca, contrar disp. art.260, alin.l, lit.e din Legea nr.53/2003, republicata.

Instanta de fond a concluzionat ca. din probele administrate in cauza nu a rezultat o alta situatie decat cea retinuta in actul sanctionator. astfel incat sa determine a inlatura prezumtia de legalitate si temeinicie a acestuia si deci faptele retinute in sarcina petentei au fost intr-adevar comise de aceasta.

Coroborand inscrisurile depuse la dosar cu declaratia lui ………. data in fata organelor de control, a rezultat ca susnumitul presta activitate din data de 14.06.2012, anterior vizitei de control din 15.06.2012.

Pe acest considerent, la individualizarea sanctiunii, instanta de fond a stabilit ca trebuie sa aiba in vedere dispozitiile art. 5 alin. 5 din O.G. nr. 2/2001, conform carora sanctiunea contraventionala trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei.

Prin sentinta civila atacata s-a hotarat inlocuirea sanctiunii constand in amenda contraventionala in suma de 10.000 lei cu cea a avertismentului, in conditiile in care: fapta savarsita este foarte grava avand un grad de pericol social ridicat cu implicatii sociale serioase. Vorbind de un grad de pericol social ridicat avand in vedere si faptul ca legiuitorul, prin legea nr. 331/11.11.2009, a majorat cuantumurile speciale ale amenzii prevazute la art.276 alin.l.lit.e f art.260, alin.l.lit.e) din codul

muncii. – Mai mult decat atat, gravitatea faptei este iarasi evidentiata de legiuitor, deodata ce prin modificarile Codului Muncii aduse prin Legea nr.40/2011, se stabilesc amenzi cuprinse intre 10.000 si 20.000 lei/persoana identificata pentru munca fara forme legale, iar pentru mai mult de 5 persoane se dispune cercetarea penala a administratorului unitatii cat si masuri administrative in ceea ce priveste persoana juridica.

Dupa cum s-a aratat si in practica judiciara, pericolul social al faptei savarsite este apreciat de legiuitor in momentul stabilirii faptei care constituie contraventie si a sanctiunii aplicabile acesteia (Tribunalul Bucuresti- sectia contencios ad-tiv,decizia nr.l866/1998-Culegere de practica judiciara 1992-1998, ed.1999, pag.205/206). Or, la data efectuarii controlului persoana identificata presta activitate, neavand semnat contract individual de munca.

Fata de aceste aspecte retinute de instanta de fond, a facut urmatoarele precizari prin care a aratat, ca angajatorul a incalcat dispozitiile art.260,alin.I, lit.e din Legea nr.53/2003 republicata :

Astfel, la data de 15.06.2012, s-a constatat ca salariatul presta activitate din data de 14.06.2012, fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa din prima zi de activitate, anterior derularii raporturilor de munca (conform declaratiei acestuia), in functia de muncitor necalificat, cate 8 ore/zi primind un salariu de ….. de lei, impreuna cu alte trei persoane.

Declaratia data de catre persoana susmentionata a atestat situatia reala, scrisa de o persoana cu capacitate de exercitiu deplina si care au fost sustinute fara echivoc prin semnatura, cele mentionate in aceasta fiind adevarate, nefiind silita sau intimidata in cele declarate. Aceasta persoana a declarat fara echivoc, ca nu a semnat contract individual de munca.

Astfel, in conformitate cu prevederile art. 16, alin.l din Legea nr.53/2003, modificata si completata, angajatorul avea obligatia de a incheia contract individual de munca in forma scrisa, anterior inceperii raporturilor de munca. Persoana presta activitate fara ordin de repartitie de la A.J.O.F.M. …., fara fisa de securitate si sanatate in munca/ fisa medicala de aptitudine, fara contract individual de munca, incheiat anterior derularii raporturilor de munca, nu figura in pontaje, nebeneficiind de nici o asigurare in cazul producerii unui accident de munca cu invaliditate sau mortal, mai ales ca presta activitate in domeniul constructiilor,

Contravenienta, prin sustineri puerile a incercat sa induca instantei o alta situatie de fapt fata de cea reala de la momentul controlului, facand afirmatia ca aceasta persoana se afla la momentul controlului doar pentru al ajuta pe fratele sau            ( asa benevol), fara ca administratorul unitatii sa afle ca acesta efectiv presta activitate pe santierul din……….

Este de domeniul absurdului, sa avem in vedere cele mentionate in plangerea contraventionala, ca numitul ……….. (care are domiciliul in ………) sa se deplaseze chiar la santierul contravenientei doar pentru al ajuta pe fratele sau care pesemne era singur in santier si nu il avea cine sa il ajute), mai ales daca se are in vedere ca la momentul controlului nici acesta si nici ceilalti salariati nu au prezentat versiunea creata de angajator prin plangerea contraventionala.

Deci pe santierul de la scoala nr.. din …………, oricine poate sa aiba acces, sa intre, sa ajute asa benevol pe muncitori, fara ca administratorul sau seful de santier sa cunoasca asa ceva.

Stam si ne intrebam oare ce s-ar fi intamplat in cazul unui accident de munca suferit de ………, care presta activitate efectiv fara contract individual de munca, la un loc de munca organizat de catre unitatea contravenienta, pentru si in folosul unitatii SC ……………..SRL

De altfel contravenienta ar fi avut in vedere sa ii incheie contract de munca din data de 01.07.2012 (oare cum daca acesta presta activitate din 14.06.2012), dar daca tot a venit controlul i s-a incheiat contract de munca cu data de 19.06.2012, contract de munca a carui semnatura nu seamana deloc cu cea din declaratia data in fata inspectorilor de munca.

De altfel, conform dispozitiilor art.4, lit.a din HG nr.500/2011 elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua LUCRATOARE anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza. Or. in speta dedusa judecatii, nici macar aceste dispozitii nu au fost respectate, ceea ce a fost o dovada in plus vis a vis de nerespectarea dispozitiilor art.260,alin.l, lit.e din Codul muncii. Angajatorul trebuia sa fi contractul de munca in 13.06.2012 si atunci sa fi transmis in registrul de evidenta in format electronic, nu la data de 19.06.2012 dupa efectuarea controlului.

Mai mult decat atat, contractul individual de munca, fiind incheiat intre societatea si salariat, data inscrisurilor nu a putut face credinta prin ea insasi fata de terti, carora le este opozabila numai data certa ( in cazul nostru, data de 19.06.2012). Contravenienta a binevoit sa incheie acest contract de munca dupa 5 zile de la efectuarea controlului, salariatul figurand ca incepe activitatea cu 19.06.2012 si nu cu data de 14.06.2012 cand acesta a declarat ca lucreaza.

Deci instanta de fond nu a luat in considerare aceasta asa zisa buna credinta si a transformat amenda in avertisment.

Aceasta persoana in perioada 14.06.2012-19.06.2012 a prestat activitate, tara a avea incheiat contract individual de munca anterior derularii raporturilor de munca, asa cum prevede dispozitiile imperative ale codului muncii. Angajatorul pentru aceasta perioada s-a sustras platii obligatiilor datorate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, tara a se plati obligatiile datorate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, tara a beneficia de protectie in cazul producerii unui accident sau imbolnaviri.

Chiar si legiuitorul a mentionat tara echivoc in Codul muncii: Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului (art. 16, alin.l). Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca art. 16, alin.3).

Pana in momentul incheierii procesului verbal de control cat si a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, angajatorul nu a facut dovada contrarie celor consemnate de catre organul constatator. Mai mult decat atat motivele invocate (false rationamente si sustineri puerile) de contravenienta nu au fost in masura sa rastoarne prezumtia de autenticitate si veridicitate de care se bucura procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Faptul ca, s-ar fi incheiat pro-causa, contract individual de munca, dupa momentul efectuarii controlului si nu de la data efectiva a inceperii activitatii, nu a avut relevanta juridica, gradul de pericol social al faptei savarsite ne putand fi anihilat de intocmirea ulterioara in forma scrisa a contractului de munca (decizia nr.282 RCA din 18.06.2007 a Tribunalului Neamt, pronuntata in dosarul nr.266/291/2006 -Judecatoria Roman).

Fara echivoc, a reiesit ca elementele constitutive ale contraventiei savarsite sunt intrunite cumulativ, aceasta contraventie fiind savarsita cu intentie. Contestatoarea a prevazut rezultatul faptei sale si a acceptat posibilitatea producerii lui, prin nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 53/2003-Codul Muncii.

A considerat ca sanctiunea aplicata este indubitabil proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, iar motivele invocate de contestatoare nu pot fi considerate cauze care sa conduca la inlaturarea raspunderii contraventionale, sau inlocuirea amenzii aplicate cu avertisment, mai ales avand in vedere ca :

Contraventia a fost savarsita cu intentie, contravenienta a prevazut urmarile faptelor sale si le-a acceptat.

Pentru perioada 14.06.2012-19.06.2012 contestatoarea s-a sustras incheierii formelor de angajare pentru acest salariat, cat si de la plata obligatiilor datorate catre bugetul asigurarilor sociale de stat, astfel fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii de evaziune fiscala prevazuta de art.6 din Legea nr.241/2005. Persoanele nu beneficiaza de asigurari sociale pentru aceasta perioada, de vechime in munca si celelalte drepturi conferite de catre legiuitor.

Prin aceasta practica folosita, contravenienta s-a sustras incheierii formelor de angajare pentru persoanele care isi desfasoara activitate la aceasta cat si

de la plata obligatiilor datorate asigurarilor sociale de stat-persoanele fiind lipsite de orice drept de protectie sociala, pentru perioada susmentionata;

Considera ca prin mentinerea acestei sentinte civile, s-ar crea un precedent periculos prin care angajatorul va eluda in continuare legislatia muncii si va folosi forta de munca fara forme legale, fapt ce ar conduce la consecinte nu numai in ceea ce priveste neachitarea contributiilor datorate catre bugetul asigurarilor sociale de stat cat si lipsirea de drepturile care ar beneficia salariatii (vechime in munca, concediu de odihna, concediu medical, concediu pentru incapacitate temporara de munca in cazul producerii unor accidente de munca). Judecatoria PIATRA NEAMT, in alte spete similare s-a pronuntat in mod favorabil, retinand gravitatea faptei savarsite, mentinand amenda minima aplicata.

Mentioneaza ca si in alte cazuri similare, practica judiciara a fost constanta si unitara in sensul retinerii caracterului contraventional al faptei angajatorului de „primirea la munca a unei persoane pentru care nu a fost intocmit contract individual de munca “, contrar art.16 alin.l coroborat cu art.276 alin.l lit.e din Legea nr.53/2003.

in concluzie solicita admitea recursului declarat si sa se caseze sentinta civila nr.494105.11.2012 a Judecatoriei Piatra Neamt, pronuntata in dosarul nr. 4854/279/2012 si sa se respinga actiunea formulata de intimata- contestatoare impotriva PV de sanctionare nr. 12898/18.06.2012, mentinand procesul verbal de constatare a contraventiei si amenda aplicata.

Legal citata intimata petenta a depus intampinare solicitand instante

sa dispuna respingerea recursului promovat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Neamt si mentinerea hotararii primei instante, ca fiind temeinica si legala.

Sustine ca, in fapt, prin Sentinta civila nr. ………….., Judecatoria Piatra Neamt a admis in parte plangerea contraventionala formulata de impotriva procesului – verbal seria ……………, dispunand inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale in cuantum de 10.000 lei cu sanctiunea avertismentului, dand astfel ef cienta prevederilor art. 5 alin. 5 si art.21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001.

Prin recursul formulat, Inspectoratul Teritorial de Munca …. critica hotararea instantei de fond sub aspectul individualizarii incorecte a sanctiunii in discutie. Sub acest aspect, recurentul arata – in esenta – ca fapta savarsita prezinta un grad de pericol social ridicat, cu implicatii sociale serioase, contravenientul sustragandu-se incheierii formelor de angajare pentru persoana care isi desfasura activitatea in favoarea societatii.

Apreciaza ca, in concordanta cu dispozitiile legale. Judecatoria Piatra Neamt a retinut ca, aplicarea unei sanctiuni pecuniare nu se impune in cauza, sanctiunea avertismentului fiind suficienta pentru perceperea gravitatii faptei si atentionarea asupra conduitei viitoare. Sustine ca individualizarea sanctiunii s-a facut cu respectarea tuturor criteriilor puse la dispozitie de normele in materie ( atat cele obiective cat si cele subiective ).

Faptul ca s-a incheiat contractul de munca pentru numitul …………., in data de 19.06.2012, intelegand astfel importanta respectarii legislatiei muncii, in concordanta cu prevederile art. 8 din Legea nr. 53/2003 a format convingerea instantei ca efectuarea controlului si-a atins cel mai important scop, respectiv cel preventiv. Acest aspect, cumulat cu faptul ca societatea se afla la prima abatere ( raportate si la situatia de fapt) au condus firesc la concluzia instantei ca inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul reprezinta solutia legala, echitabila.

A considerat de remarcat faptul ca orice sanctiune juridica, inclusiv cea contraventionala, nu reprezinta un scop in sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca in toate cazurile sa se aplice sanctiunea amenzii. Apreciaza ca nu trebuie incurajata aceasta practica a organului de control de a aplica cu orice prilej ( indiferent de circumstante ) a unei sanctiuni intr-un cuantum atat de ridicat, pentru ca astfel s-ar lipsi de continut rolul preventiv al sanctiunii juridice, ce nu trebuie sa constituie un mijloc de razbunare a societatii. Chiar daca – asa cum arata recurentul – prin Legea nr. 40/2011 de modificare a Codului muncii, au fost majorate cuantumurile speciale ale amenzilor prevazute la art. 276, nu s-a prevazut interdictia aplicarii avertismentului (in functie de circumstantele spetei). De altfel, chiar jurisprudenta CEDO a statuat ca intre apararea dreptului de proprietate si cerintele interesului general trebuie sa domneasca un just echilibru ( Cauza Hentrich / Franta.Hotararea din 03 iulie 1995), precum si aceea de a nu se impune o povara excesiva, trebuind retinut in virtutea principiului de proportionalitate, ridicat la rang de principiu general al dreptului comunitar, ca legalitatea unei reglementari este subordonata conditiei ca mijloacele pe care le foloseste sa fie capabile sa realizeze obiectivul urmarit in mod legitim de reglementarea in cauza si sa nu mearga dincolo de ceea ce este necesar pentru a-1 atinge, dat fiind ca atunci cand poti alege din mai multe masuri corespunzatoare, se impune recurgerea la cea mai putin constrangatoare (Hotararea Industrias Pesqueras/Comisie 24.04.1996, NMB s.a/Comisie 22.01.1997.)

Pentru motivele aratate a solicitat a se dispune respingerea recursului ca nefondat.

Examinand recursul prin prisma motivului invocat acela al incorectei individualizari a sanctiunii avertismentului aplicata de instanta de fond, tribunalul il constata nefondat pentru urmatoarele considerente.

Este adevarat ca Legea nr. 53/2003 prin care s-a adoptat Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ in temeiul caruia a fost sanctionata societatea comerciala intimata nu cuprinde o interdictie expresa referitoare la aplicarea celei mai usoare sanctiuni contraventionale, aceea a avertismentului, insa invocarea caracterului impovarator si excesiv al minimului sanctiunii amenzii contraventionale care a fost aplicata pentru incalcarea prevederilor an. 16 alin.l si 2 coroborate cu art.276 alin.l lit. e din legea mentionata, coroborata cu circumstantele reale ale savarsirii faptei si personale ale contravenientei, desi nu atrage automat constatarea disproportionatitatii intre fapta contraventionala si masura punitiva aplicata, ramane la justa apreciere a instantei de judecata investita in consecinta.

In orice caz, reglementarea de catre legiuitor a unor limite consistente ale amenzii contraventionale pentru fapta reglementata in art. 16 alin.l si 2 coroborate cu art. 276 alin.l lit. e din Codul Muncii, se fundamenteaza tocmai pe gradul ridicat de pericol social pe care il presupune lezarea valorii sociale care asigura un climat de ordine si securitate sociala necesar desfasurarii normale a activitatii de munca, precum si lipsirea angajatului, pentru perioada anterioara incheierii contractului de munca in forma scrisa, de drepturile pe care legea le recunoaste si le garanteaza salariatilor.

Din aceasta perspectiva, criteriul de individualizare judiciara a sanctiunii prevazute de articolele mentionate din Codul Muncii, vizand circumstantele individuale, personale invocate de societatea comerciala petenta. nu trebuie privit singular pentru aplicarea celei mai usoare sanctiuni, ci trebuie intotdeauna raportat la gradul de pericol social al faptei, tinandu-se seama de imprejurarile concrete in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa precum si de circumstantele personale ale contravenientei.

Tribunalul retine, asadar, ca la noua individualizare judiciara a sanctiunii, instanta de fond a apreciat, in mod legal si temeinic, pornind de la premiza retinerii corecte a existentei contraventiilor si vinovatiei petentei, ca toate criterii enumerate enunciativ in art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001 trebuie interpretate corelat, astfel incat prin noua sanctiune care urmeaza a fi aplicata sa se realizeze nu doar scopul represiunii speciale in cauza, ci mai ales indreptarea comportamentului petentei in sensul prevenirii savarsirii de noi fapte similare in viitor.

Ori, din aceasta perspectiva, tribunalul constata ca instanta de fond a apreciat corect criteriile mentionate si a aplicat cea mai eficienta sanctiune pentru fapta savarsita de petentul organizat sub forma intreprindere individuala, respectiv avertismentul care raspunde imperativului restabilirii ordinii sociale in materia derularii cu respectarea dispozitiilor legale a raporturilor de munca incheiate intre angajati si angajator.

Rezulta, asadar, ca nu intotdeauna represiunea severa concretizata prin aplicarea unei sanctiuni pecuniare excesive prin raportarea acesteia la veniturile obtinute de angajator este si eficienta pentru sanctionarea si indreptarea unui comportament contraventional, ci scopul acesteia este necesar a se realiza in concret printr-o corecta individualizare a sanctiunii aplicabile ori de cate ori, persoana juridica incalca prin reprezentantii sai legali interdictiile prescrise de lege in domeniul combaterii muncii la negru, tara forme legale.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul va respinge in conformitate cu prevederile art. 312 alin. 1 din Codul de Procedura Civila, ca nefondat recursul formulat de Inspectoratul Teritorial de Munca….. impotriva sentintei civile nr. …pronuntata la de Judecatoria Piatra Neamt.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge recursul formulat de recurentul intimat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA……, cu sediul in …………., impotriva sentintei civile nr. ………….pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, in contradictoriu cu intimatul petent, S.C. ……………… S.R.L. ……………., cu sediul in……….., ca nefondat.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica din …………..2013.

PRESEDINTE,                         JUDECATORI,                        GREFIER,