Prescriptie executare silita – invocare art. 36 din Legea nr.85/2006 ca temei al suspendarii termenului ( situatia fidejusorului )

Dosar nr. ……../2016                                                              contestatie la executare silita

+ suspendare executare

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA NEAMT
SECTIA CIVILA
INCHEIEREA NR. ……./2017
Sedinta publica din …….2017
Instanta constituita din:

PRESEDINTE : ……………..

GREFIER : ……………..

La ordine venind pronuntarea asupra cauzei civile referitoare la actiunea formulata de contestatoarea L.O.C. in contradictoriu cu intimatii ………………LTD prin SC ……………….. SRL si L.D.A., avand ca obiect contestatie la executare + suspendare executare silita.

Incheierile de amanare a pronuntarii fac parte integranta din prezenta hotarare.

Dezbaterile la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de …….., cand, s-a amanat pronuntarea pentru data de ……. si ulterior, din lipsa de timp pentru deliberare, pentru data de astazi, ……….. si a dispus urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ………../2016 din data de ………, contestatoarea L.O.C., in contradictoriu cu intimata …………. LTD, a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare intocmite de Biroului Executorului Judecatoresc B.I. in dosarul executional cu nr……/2014, solicitand admiterea contestatiei, anularea formelor de executare si suspendarea executarii silite.

A invocat in primul rand exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, aratand ca in prezenta cauza sunt aplicabile dispozitiile Decretului nr.267/1958 in lumina dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 71/2011. Potrivit art. 3.2.1. din contractul de credit nr. …./04.11.2008, creditoarea initiala a pus la dispozitia imprumutatului o linie de credit pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului care are ca data limita de rambursare 04.11.2009, astfel ca dreptul de a cerere executarea silita nu se poate raporta decat la aceasta data 04.11.2009, astfel apreciaza ca cererea de executarea silita formulata la data de 24.01.2014 se situeaza inafara termenului de prescriptie.

Daca se va trece peste aceasta exceptie, debitoarea a aratat ca un alt viciu al executarii sale silite este acela ca intimata nu are un titlu executoriu impotriva sa, deoarece prin cesiunea de creanta care pare sa fi intervenit in cauza, nu s-a transmis si caracterul de titlu executoriu al contractului de credit, care, potrivit principiului relativitatii, obliga doar pe semnatari in conditiile convenite si nu pe tertii eventuali.

In conditiile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila s-a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata catre intimata, cu mentiunea ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea decaderii, in conditiile art. 165 Cod procedura civila.

La data de 19.10.2016 intimata a depus intampinare prin care a invocat exceptia netimbrarii contestatiei la executare, exceptia de tardivitate, iar pe fond a solicitat respingerea cererilor formulate de catre contestatoare.

In motivarea intampinarii intimata a aratat ca a preluat de la …….. anumite creante intre care se regaseste si cea a contestatorilor fidejusori, cesiunea de creanta fiind incheiata in data de 21.05.2012. Se arata ca s-a dovedit opozabilitatea cesiunii de creante in momentul inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, potrivit OUG 99/2006.

S-a mai mentionat ca, in ceea ce priveste termenul de prescriptie, acesta incepe sa curga la data cand se naste dreptul la actiune sau dreptul de a cere executarea silita, in acest caz sunt aplicabile dispozitiile Decretului nr. 167/1958, in vigoare la data incheierii contractului. Se poate retine astfel ca inauntrul termenului de prescriptie, contestatorul a fost notificat despre cesiunea intervenita in vederea recuperarii debitului restant si de la aceasta data incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita.

Prin precizarea depusa la data de 05.12.2016, f.156 din dosar, contestatoare a solicitat atragerea in procedura pendinte si a codebitorului semnatar al contractului de credit, L.D.A. , precizand ca imprumutata principala si pentru care au garantat contestatoarea si debitorul, SC …………….. SRL a fost lichidata si radiata din Registrul Comertului.

Instanta a luat act de precizarea cadrului procesual si a dispus introducerea in cauza, in calitate de intimat, a numitului L.D.A. care, legal citat, a depus la data de 13.01.2017 a depus la dosar intampinare, f. 171 prin care a aratat ca isi insuseste toate apararile formulate de contestatoarea L.O.C.

Prin raspunsul la intampinare formulat la data de 05.12.2016, contestatoarea a solicitat respingerea exceptiilor invocate de intimata si a insistat in admiterea contestatiei, in principal sustinand ca dreptul creditoarei de a solicita executarea sa silita s-a prescris.

Prin cererea depusa la data de 16.11.2016, f.100, s-a solicitat a se lua act de renuntarea contestatorilor la cererea de suspendare a executarii silite, cerere de care instanta a luat act prin incheierea sedintei publice din 07.12.2016.

Au fost depuse copii certificate ale inscrisurilor din dosarul de executare nr. ……./2014 al BEJ ……

Partile au solicitat si instanta a incuviintat in prezenta cauza civila proba cu inscrisurile depuse la dosar.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

In fapt, prin contractul de credit nr……./04.11.2008 si contractul de fidejusiune nr……../04.11.2008 incheiat cu …….., contestatoarea s-a obligat sa garanteze un imprumut pentru debitoarea principala, SC….. SRL, ce urma a fi rambursat in 12 luni, deci la data de 04.11.2009.

Cesiunea de creanta intervenita intre intimata care a pornit executarea silita a debitoarei si ………………. a fost incheiata in data de 21.05.2012, cesiunea fiind opozabila debitoarei imprumutate atat prin inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Trebuie mentionat ca toate apararile debitoarei legate de opozabilitatea acestei cesiuni de creante urmau a avea efecte juridice doar in ipoteza in care contestatoarea ar fi efectuat plati in continuare, catre creditoarea principala, plati care sa nu fie recunoscute de cesionar, doar in acest caz putand fi vorba de o vatamare. Nefiind vorba de astfel de plati, sustinerile contestatoarei legate de inopozabilitatea cesiunii de creante sunt neavenite.

Cu privire la exceptia netimbrarii, instanta o va respinge ca nefondata, observand faptul ca la dosar se afla dovada timbrajului in valoare de lOOOlei si, respectiv de 50 lei, f. 10 si 11 din dosar, aferente contestatiei la executare si cererii de suspendare a executarii silite.

Retine instanta mai departe ca nici exceptia de tardivitate nu este intemeiata, in raport de dispozitiile art.715 Cpc, devreme ce debitoarea a luat cunostinta de demararea procedurii executional odata cu infiintarea popririi pe veniturile sale. Astfel, executorul judecatoresc a emis la data de 10.08.2016 adresa de infiintarea a popririi, inregistrata la tertul poprit la data de 12.08.2016, astfel ca prezenta contestatie formulata la data de 22.08.2016, a fost formulata in termenul legal defipt de lege.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, instanta o apreciaza ca fondata.

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita este o cauza legala de stingere a fortei executorii a unui titlu executoriu, care are ca efecte juridice stingerea obligatiei organului de executare de a da curs executarii, stingerea dreptului creditorului de a obtine executarea silita si stingerea obligatiei debitorului de a se supune executarii silite, nascandu-se astfel dreptul de a se opune executarii silite. Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel iar termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.

Astfel, creditoarea initiala a pus la dispozitia imprumutatei o linie de credit pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului care avea ca data limita de rambursare 04.11.2009, astfel ca dreptul de a cerere executarea silita nu se poate raporta decat la aceasta data 04.11.2009. Nu se poate aprecia ca cesiunea de creante ar fi intrerupt acest termen de prescriptie in privinta debitorilor garanti carora ni li s-a comunicat ca intregul credit ar fi devenit scadent anticipat (in acest sens fiind somata doar debitoarea principala). Or, asa fiind cererea de executarea silita a debitorilor garanti, formulata la data de 24.01.2014 se situeaza in afara termenului de prescriptie.

Asa fiind, instanta va constata prescris dreptul intimatei ………… LTD prin SC ………………. SRL de a obtine executarea silita a contestatoarei L.O.C. in temeiul titlului executoriu – contractul de credit nr……./04.11.2008, cu accesoriu -contract de fidejusiune nr….. si, pe cale de consecinta, va dispune anularea actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr…../2014 al BEJ ……

Data fiind dezlegarea data cererii principale, instanta va respinge cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect.

in temeiul art.453 Cpc, instanta va admite in parte cererea contestatoarei privitoare la cheltuielile de judecata efectiv efectuate si va obliga intimata ………….. LTD prin SC ………….. SRL sa plateasca contestatoarei L.O.C. suma de lOOOlei cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa de timbru).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELELEGII

DISPUNE

Respinge exceptia de tardivitate invocata de intimata, ca nefondata.

Admite contestatia Ia executare precizata de contestatoarea L.O.C, CNP ………, dom. in ……………….. si cu domiciliul procedural ales la cabinet avocat M.I.M. din ……………, in contradictoriu cu intimata ……………………. LTD prin SC ………… SRL, cu sediul in Bucuresti…………, si codebitorul L.D.A., CNP …………….., dom. in …………

Constata prescris dreptul intimatei ……………. LTD prin SC …………. SRL de a obtine executarea silita a contestatoarei Lazar Oana Cornelia in temeiul titlului executoriu – contractul de credit nr. …./04.11.2008, cu accesoriu -contract de fidejusiune nr……..

Dispune anularea actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr. …../2014 al BEJ …………

Respinge cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect.

Admite in parte cererea contestatoarei privitoare la executarea silita si obliga intimata ……… LTD prin SC …..SRL sa plateasca contestatoarei L.O.C., suma de lOOOlei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel la Tribunalul Neamt in termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, ………..2017.

Presedinte,

 

DOSAR NR. …………../2016

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II A CIVILA

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA CIVILA NR………
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ……….2017
Instanta constituita din:

PRESEDINTE:………………

JUDECATOR:…………………..

JUDECATOR:……………………

GREFIER:………………………

Se examineaza apelul declarat de apelantul …………..LTD, cu sediul in ……………………si cu sediul ales in ……………….la S.C. ……………….SRL, impotriva sentintei civile nr. 663 din … pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, in contradictoriu cu intimata-contestatoare L.O.C., cu domiciliul ales la cabinet avocat … din ………………….., in contradictoriu si cu codebitorul L.D.A, domiciliat in ………………..

La apelul nominal, facut in sedinta publica, au lipsit partile.

S-a tacut referatul oral al cauzei, grefierul de sedinta invederand urmatoarele:

  • procedura de citare este legal indeplinita;
  • cauza se afla la primul termen de judecata.

Instanta constata ca apelul a fost formulat in termenul legal, ca a fost legal timbrat, incuviinteaza proba cu inscrisuri si retine cauza in pronuntare.

TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr……. pronuntata la data de …….., Judecatoria Piatra Neamt, a respins exceptia de tardivitate invocata de intimata, ca nefondata; a admis contestatia la executare precizata de contestatoarea L.O.C., in contradictoriu cu intimata ………. LTD prin S.C. ……………. S.R.L.; a constatat prescris dreptul intimatei de a obtine executarea silita a contestatoarei L.O.C. in temeiul titlului executoriu – contractul de credit nr……./04.11.2008, cu accesoriu – contract de fidejusiune nr…….; a dispus anularea actelor de executare silita intocmite in dosarul executional nr…../2014 al BEJ ……; a respins cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa fara obiect; a admis in parte cererea contestatoarei privitoare la executarea silita si a obligat intimata….. LTD prin S.C. …….S.R.L. sa plateasca contestatoarei L.O.C., suma de lOOOlei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca prin contractul de credit nr……… din 04.11.2008 si contractul de fidejusiune nr. ….. din 04.11.2008 incheiat cu …………, contestatoarea s-a obligat sa garanteze un imprumut pentru debitoarea principala. S.C. ………. S.R.L., ce urma a fi rambursat in 12 luni, deci la data de 04.11.2009.

Cesiunea de creanta intervenita intre intimata care a pornit executarea silita a debitoarei si ………. a fost incheiata in data de 21.05.2012, cesiunea fiind opozabiladebitoarei imprumutate atat prin inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare. Toate apararile debitoarei legate de opozabilitatea acestei cesiuni de creante urmau a avea efecte juridice doar in ipoteza in care contestatoarea ar fi efectuat plati in continuare catre creditoarea principala, plati care sa nu fie recunoscute de cesionar, doar in acest caz putand fi vorba de o vatamare. Nefiind vorba de astfel de plati, sustinerile contestatoarei legate de inopozabilitatea cesiunii de creante sunt neavenite.

Cu privire la exceptia netimbrarii, s-a constatat faptul ca la dosar (filele 10. 11) se afla dovada timbrajului in valoare de 1000 lei si, respectiv de 50 lei, aferente contestatiei la executare si cererii de suspendare a executarii silite.

S-a mai retinut faptul ca nici exceptia de tardivitate nu este intemeiata, in raport de prevederile art.715 Cod procedura civila, deoarece debitoarea a luat cunostinta de demararea procedurii executionale odata cu infiintarea popririi pe veniturile sale. Astfel, executorul judecatoresc a emis la data de 10.08.2016 adresa de infiintarea a popririi, inregistrata la tertul poprit la data de 12.08.2016, iar prezenta contestatie a fost formulata la data de 22.08.2016, in termenul legal defini de lege.

Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita s-a constatat ca, creditoarea initiala a pus la dispozitia imprumutatei o linie de credit pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului care avea ca data limita de rambursare

  • astfel ca dreptul de a solicita executarea silita nu se putea raporta decat la aceasta data. Nu s-a putut aprecia ca cesiunea de creante ar fi intrerupt acest termen de prescriptie in privinta debitorilor garanti carora nu li s-a comunicat ca intregul credit ar fi devenit scadent anticipat (in acest sens fiind somata doar debitoarea principala). Astfel, cererea de executare silita a debitorilor garanti formulata la data de 24.01.2014 se situeaza in afara termenului de prescriptie.

Impotriva sentintei civile nr…… din……2017, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, a declarat apel …….LTD, prin S.C…………..S.R.L. prin care a solicitat admiterea apelului formulat, casarea sentintei civile apelate, iar ne fondul cauzei respingerea contestatiei la executare formulata, ca neintemeiata.

In motivare, a aratat ca prin contestatia formulata L.O.C. a solicitat instantei de judecata anularea formelor de executare efectuate in cadrul dosarului de executare nr…../2014 al B.E.J…….., invocand in principal exceptia prescriptiei dreptului de a cere executare silita, iar in subsidiar lipsa unui titlu executoriu impotriva acesteia, motivat de intervenirea cesiunii de creanta.

Prima instanta a constatat, in mod corect, faptul ca cesiunea de creanta intervenita intre societatea apelanta si ………….. a fost opozabila debitoarei imprumutate.

Ulterior respingerii exceptiilor invocate de catre apelanta, instanta de fond a procedat la analizarea exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, apreciind in mod gresit ca este fondata. S-a retinut ca data limita de rambursare a creditului acordat prin Contractul de credit nr. ……….. din 04.11.2008 societatii ………… S.R.L. era data de

  • astfel incat dreptul de a cere executarea silita nu s-a putut raporta decat la aceasta data retinuta. Fata de acest rationament logico-juridic s-a concluzionat ca cererea de executare silita formulata la data de 24.01.2014 se situeaza in afara termenului de prescriptie, iar implicit dreptul apelantei de a solicita executarea silita se impune a fi constatat ca prescris.

Considera acest rationament al instantei de fond ca fiind viciat, intrucat aceasta nu a avut in considerare toate dispozitiile legale aplicabile situatiei juridice a contestatoarei, respectiv imprejurarea ca aceasta are calitatea de fidejusor in raport de debitorul principal ……………. S.R.L., chestiune care atrage aplicabilitatea unor dispozitii speciale.

Cu privire la sustinerea referitoare la prescriptia dreptului de a solicita executarea silita sustine faptul ca, contestatoarea in cuprinsul contestatiei formulate, prin Contractul de credit nr…… din 04.11.2008, societatea ………S.R.L. a imprumutat de la ……………. suma de ……… RON, sub forma unei linii de credit puse la dispozitia societatii comerciale de catre banca.

Pentru garantarea restituirii creditului a fost constituita o garantie personala de catre asociatii societatii, L.D.A. si L.O.C., conform Contractului de fidejusiune nr……. din 04.11.2008.

Mentioneaza faptul ca in cadrul dosarului nr. …./…../2009 al Tribunalului Neamt s-a dispus admiterea cererii formulate de debitoarea ………… S.R.L. si deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta, dosar in cadrul caruia creditorul initial ………..S.A. si ulterior apelanta a detinut calitatea de creditor.

Procedura insolventei debitoarei …………….. S.R.L. s-a desfasurat pe rolul Tribunalului Neamt pana la data de 05.03.2013, moment la care a fost solutionat, in sensul respingerii, recursul declarat de D.G.F.P. Neamt impotriva sentintei civile nr. …………/F din data de 12.12.2012 prin care s-a dispus inchiderea procedurii de faliment a debitorului ………………… S.R.L. si radierea acestuia din Registrul Comertului Neamt.

In acest sens a invocat dispozitiile art. 1873 din Vechiul Cod Civil, aplicabile prezentei situatii juridice, raportat la momentul incheierii Contractului de credit, potrivit caruia: „intreruperea civila a prescriptiei, facuta in contra debitorului principal, are efecte si in contra cautiunii”, precum si prevederile art. 36 din Legea 85/2006, conform caruia: „De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale”.

Dreptul de a executa obligatiile principale asumate de …………….. S.R.L. nu a fost afectat de prescriptie, aceasta fiind suspendata, nici dreptul de a executa garantiile aferente ca accesorii ale obligatiei principale nu pot fi prescrise, avand in vedere principiul „accesoriul urmeaza regimul juridic al principalului”, precum si natura juridica a celor doua contracte amintite anterior.

Astfel, cursul prescriptiei a fost intrerupt pana la data de 05.03.2013, moment la care a fost solutionat, in sensul respingerii, recursul declarat de D.G.F.P. Neamt impotriva sentintei civile nr. ……/F din data de 12.12.2012 prin care s-a dispus inchiderea procedurii de faliment a debitorului …………. S.R.L. si radierea acestuia din Registrul Comertului Neamt, acesta fiind momentul Ia care s-a finalizat acest demers avand ca finalitate recuperarea creantei datorate.

Mai arata ca incepand cu data de 05.03.2013 a inceput sa curga termenul de 3 ani prevazut de Decretul nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctiva a dreptului de a cere executarea silita a garantilor debitoarei principale, curs a carui curgere a fost suspendata la momentul deschiderii procedurii insolventei si fata de acestia.

Apreciaza ca, in mod gresit, prima instanta a retinut data de 04.11.2009 ca reprezentand momentul de la care a inceput sa curga termenul de 3 ani pentru exercitarea dreptului de a solicita executarea silita.

Referitor la capatul de cerere privind lipsa caracterului de titlu executoriu al Contractului de credit nr…….. din 04.11.2008 si al Contractului de fidejusiune nr…………din 04.11.2008, precizeaza ca modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.

Aceasta situatie fiind solutionata de inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 3/2014, in sensul ca pozitia pe care se afla cesionarul este aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta, motiv pentru care modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu; ca din perspectiva Conventiei Europene a Drepturilor Omului, a impune unei persoane fizice sau juridice, care este titulara unei creante constatate printr-un titlu executoriu si dobandite in mod legal, sa parcurga o noua procedura judiciara pentru a obtine un alt titlu executoriu ar reprezenta, pe de o parte, o sarcina disproportionata, incompatibila cu dreptul la respectarea bunurilor reglementat de art. 1 al Primului Protocol aditional la Conventie, dreptul de creanta fiind cuprins in notiunea autonoma de bun iar, pe de x alta parte, poate aduce atingere garantiilor dreptului la un proces echitabil, astfel cum au fost dezvoltate pe taramul art. 6; ca solutia transferului catre cesionara tuturor drepturilor pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedata, incluzand actiunile al caror titular era cedentul pana la momentul cesiunii, a fost prevazuta expres si de Noul Cod civil, in art. 1.568 alin. 1 pct. 1, o optiune similara a legiuitorului regasindu-se si in legea procesuala, care permite transmiterea cu titlu particular a calitatii de creditor in procedura executarii silite – art. 645 alin. 2 Cod Procedura Civila.

Potrivit dispozitiile art. 645 alin. (2) Cod Procedura Civila “calitatea de creditor sau de debitor se poate transmite oricand in cursul executarii silite, potrivit legii. […] actele de executare indeplinite pana la data transmiterii calitatii procesuale produc efecte, in conditiile legii, fata de succesorii in drepturi ai creditorilor sau ai debitorilor, dupa caz.”

Totodata, mai arata ca detine in mod legal calitatea de creditoare in dosarul de executare nr……/2014 de catre B.E.J. ……………, in urma cesiunii incheiate cu ………………..

Potrivit art. 120 din Ordonanta de urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului: „Contractele de credit, inclusiv contractele de garantie reala sau personala, incheiate de o institutie de credit constituie titluri executorii”.

In acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala prin Decizia 1024/2012, prin care a statuat ca art. 120 din ordonanta mentionata reprezinta o aplicare a principiului consacrat la art. 372 din Codul de procedura civila, potrivit caruia: „executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.”

Sustine apelanta ca se poate observa ca atat Contractul de credit cat si Contractul de fidejusiune au fost semnate de catre contestatoare care si-a asumat astfel, potrivit principiului „pacta sunt servanda” si al irevocabilitatii actului juridic, obligatia de a executa toate obligatiile prevazute in sarcina sa in conformitate cu contractul incheiat de parti si in acord cu prevederile Codului Civil.

Precizeaza faptul ca, in virtutea principiului libertatii de vointa a partilor si al fortei obligatorii a contractului prevazut de art. 969 Cod Civil in vigoare la data incheierii conventiei, partile au convenit incheierea Contractului de credit si a celui de ipoteca, manifestandu-si in mod expres consimtamantul la incheierea acestora, acceptand si semnand Contractul de credit si contractai de garantie reala imobiliara.

Promovarea demersurilor de executare silita presupune neexecutarea culpabila a obligatiei de plata a ratelor de catre imprumutat in conditiile in care banca. in calitate de imprumutator, si-a executat obligatia de a avansa valoarea imprumutata iar debitorii au folosit in interese proprii aceste sume, iar promovarea demersurilor de acoperire a creantei pe care o detine fiind consecinta directa a neachitarii ratelor scadente.

Considera astfel ca Contractul de credit nr…….. din 04.11.2008 si Contractul de fidejusiune nr…… din 04.11.2008 in baza carora s-a inceput executarea indeplinesc conditiile legale pentru a fi titluri executorii ale subscrisei, in procedura executionala analizata in cauza de fata.

Cu privire la obligarea la plata cheltuielilor de judecata reprezentate de taxa de timbru in cuantum de 1.000 lei, sustine ca potrivit dispozitiilor art. 45 din O.U.G. 80/2013 taxele de timbru achitate pentru solutionarea contestatiilor la executare nu intra in sfera cheltuielilor de judecata la care poate fi obligata partea care a cazut in pretentii, si anume cea care a pierdut litigiul. Suma achitata cu titlul de taxa de timbru se restituite contestatorului, fie prin hotararea judecatoreasca care solutioneaza contestatia la executare, fie pe cale separata in urma formularii unei cereri in acest sens, insa in nici una din ipotezele in care se admite contestatia la executare nu se include in cheltuielile de judecata la care este obligata partea potrivnica.

In drept, a invocat dispozitiile art. 466 si urmatoarele Cod Procedura Civila, precum si pe orice alte texte legale aplicabile spetei.

In dovedire a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri sau orice alt mijloc de proba ce ar reiesi din dezbateri.

Legal citata intimata L.O.C. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea apelului declarat si mentinerea hotararii de fond pe care o apreciaza temeinica si lesala.

In motivare precizeaza faptul ca s-a aratat ca debitoarea S.C. ……………. SRL a fost supusa procedurii insolventei, procedura ce a fost finalizata la data de

  • motiv pentru care s-a concluzionat ca potrivit art. 1873 din Vechiul Cod civil coroborat cu art. 36 din Legea nr. 85/2006, incepand cu aceasta din urma data, curge un nou termen de prescriptie, astfel incat executarea silita se situeaza in limitele impuse de legiuitor.

Apreciaza ca un atare rationament nu poate fi primit deoarece, in mod corect, prima instanta a retinut ca, creditoarea initiala a pus la dispozitia imprumutatei o linie de credit pe o perioada de 12 luni de la data semnarii contractului care avea ca data limita de rambursare 04.11.2009, data la care urma sa se raporteze dreptul de a cere executarea silita. Cererea de executare silita a intimatei si a celuilalt garant a fost formulata la data de

  • intre cele doua momente nu a intervenit nicio cauza de intrerupere sau suspendare a prescriptiei.

S-a retinut ca in literatura de specialitate, prescriptia dreptului de a cere executare silita nu este o continuare a prescriptiei dreptului material la actiune ci o prescriptie de sine statatoare, care priveste posibilitatea de a cere executarea silita a unui titlu ce obliga la a da, a face sau a nu face, corespunzator obiectului obligatiei.

Exceptia dreptului de a obtine executarea silita reprezinta o norma de drept procesual, cu norme speciale de reglementare. Astfel, chiar daca in sistemul de drept prescriptia extinctiva este considerata o norma de drept de drept material, in material executarii silite, intreaga procedura, inclusiv inceperea, implinirea, suspendarea si intreruperea termenului sunt reglementate distinct prin dispozitiile Codului de procedura civila, nefiind incidente dispozitiile art. 1873 Cod civil.

In cauza, termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita a inceput sa curga la data de 04.11.2009 si s-a implinit la data de 04.11.2012.

Institutia intreruperii sau suspendarii cursului prescriptiei nu este incidenta in speta, in raport cu dispozitiile Legii nr. 85/2006. Astfel, potrivit art. 36 din Legea insolventei „de la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu exceptia actiunilor exercitate in cadrul unui proces penal” iar potrivit art. 40 „deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a actiunilor prevazute la art. 36”. Cauza de suspendare invocata isi produce insa efectul numai in raportul juridic aflat sub incidenta procedurii speciale a insolventei, ce vizeaza debitorul insolvent si creditorii sai si are ca scop realizarea unei proceduri de executare care sa-l implice pe toti creditorii, procedura circumscrisa dispozitiilor legii insolventei. Normele speciale din materia insolventei nu-1 vizeaza si nu-i profita fidejusorului, acesta obligandu-se solidar si independent, astfel incat nu poate opune creditorului sau exceptiile pur personale ale debitorului sau.

Demersurile facute de creditoare in procedura de insolventa, vizand inscrierea creantei sale in tabelul preliminar nu reprezinta o cauza de intrerupere a dreptului de a cere executarea silita a fideiusorului, aceste doua forme de executare, debitor si fideiusor fiind independente, neavand drept efect intreruperea dreptului de executare asupra fideiusorului. formulata pe calea dreptului comun.

Sustine ca, contrar argumentelor aduse de apelanta ca prezenta executare silita s-a realizat in lipsa unui titlu executoriu “in opinia Tribunalului Specializat Cluj atunci cand creditorul care solicita executarea silita a unui contract de credit este creditorul cesionar in urma incheierii unei cesiuni de creanta cu institutia de credit, executarea silita este lipsita de un titlu executoriu.

Ca instrument juridic care confera calitatea de creditor al obligatiei pecuniare, contractul de cesiune de creanta nu are natura juridica al unui contract de garantie (reala sau personala). Nu se poate extrapola caracterul de titlu executoriu prevazut de art. 120 din O.U.G. 99/2006 in privinta contractului de cesiune de creanta.

Totodata, precizeaza ca notiunea de creanta, de garantii, de accesorii priveste materialitatea, substanta dreptului dedus judecatii, iar nu atributul executorialitatii sale, aspect de drept procesual. Este gresit a interpreta ca transferul creantei implica si transmiterea valorii sale de titlu executoriu, intrucat caracterul de titlu executoriu al creantei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul l-a prevazut expres sau nu pentru acest contract.

Cesiunea de creanta reprezinta, pe de alta parte, un contract de sine statator, care poate comporta transformari pe planul intinderii dreptului de creanta si care poate fi si trebuie sa fie, la randul sau. supus analizei judecatorului in ceea ce priveste intinderea creantei pretinse pe calea unei actiuni de drept comun, debitorul cedat avand, la randul sau, posibilitatea invocarii unor aparari, precum inopozabilitatea cesiunii de creanta, aspecte care privesc fondul dreptului, iar ulterior obtinerii unui titlu executoriu cesionarul creditor se poate adresa executorului judecatoresc in vederea executarii silite

Examinand cererea de apel formulata impotriva sentintei civile nr……./…..2017 a Judecatoriei Piatra Neamt, pronuntata in dosarul nr……./2016, instanta constata ca acesta este neintemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Astfel, cum in mod corect a retinut si instanta de fond, prescriptia dreptului creditoarei de a pretinde plata debitului restant a inceput sa curga la data de 04.11.2009 si cum aceasta nu a facut dovada niciunei cauze de suspendare sau de intrerupere a termenului legal de 3 ani, aceasta s-a implinit anterior formularii cererii de executare silita, conducand la stingerea dreptului sau.

Desi apelanta a invocat prevederile art.36 din Legea nr.85/2006 ca temei al suspendarii termenului de prescriptie al executarii silite, se constata ca acestea fac referire in mod exclusiv la situatia debitorului, fidejusorii nefiind asimilati acestuia, aspect ce rezulta in mod evident din reglementarea ulterioara, prin art.75 alin.2 lit.b din Legea nr.85/2014 a exceptiei de la suspendarea de drept a actiunilor judiciare indreptate impotriva codebitorilor si/sau a tertilor garanti.

Retinand ca fiind neintemeiata critica apelantei cu privire la momentul la care s- a implinit termenul de prescriptie extinctiva, instanta constata ca cererea de executare silita a fost formulata dupa implinirea acestuia, apreciind ca nu se mai justifica si analizarea criticii privind lipsa caracterului de titlu executoriu al contractului de credit nr. 1865/04.11.2008 si al contractului de fidejusiune nr.3925/04.11.2008.

Totodata, instanta constata caracterul neintemeiat si al criticii privind obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata reprezentand taxa judiciara de timbru in cuantum de 1.000 lei, avand in vedere dispozitiile art.453 Cod procedura civila conform carora, partea care cade in pretentii va suporta cheltuielile de judecata efectuate de cealalta parte, pe temeiul raspunderii delictuale a partii care a determinat producerea acestui prejudiciu sub forma cheltuielilor de judecata, fiind optiunea contestatorului daca solicita restituirea taxei judiciare de timbru in baza dispozitiilor O.U.G. nr.80/2013 sau daca solicita obligarea celeilalte parti la plata cheltuielilor de judecata in baza dispozitiilor art.453 Cod procedura civila.

Fata de considerentele expuse, instanta va respinge apelul ca neintemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-intimata ……… LTD cu sediul social in, inregistrata in ……….., cu sediul procesual ales in….. la SC …………. SRL, impotriva sentintei civile nr…… din …………..2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt, in contradictoriu cu intimata-contestatoare L.O.C, CNP, dom. in ….. si cu domiciliul procedural ales la cabinet avocat … din Piatra Neamt, str. …………………, in contradictoriu si cu codebitorul L.D.A., CNP…………, dom. in ………………….

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din ……………2017.

PRESEDINTE,                            J UDECATOR,               GREFIER,