Unitatea administrativ – teritoriala, prin autoritatea sa executiva, respectiv presedintele consiliul judetean, are dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de catre autoritatea sa deliberativa, respectiv consiliul judetean? – studiu de caz

 

 

Speta:              Consiliul Judetean X emite o hotarare. Presedintele C.J. este initiatorul proiectului acestei hotarari. De asemenea, Presedintele este si cel care participa si conduce sedinta si semneaza hotararea in discutie.

Aceasta hotarare este ulterior atacata in contencios – administrativ de catre U.A.T. Judetul X – prin Presedintele C.J., pentru anumite motive de nelegalitate.

Intrebarea care se ridica este aceea daca, in atare imprejurari, U.A.T. Judetul X – prin Presedintele C.J. are calitatea de a solicita anularea H.C.J.?

Pentru a raspunde unei atare intrebari, se impune o analiza a dispozitiilor speciale in materia administratiei publice locale cu referire la  considerentele Deciziei  nr. 12 din 25 mai 2015 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

In privinta Legea nr. 215/2001, apreciez relevante urmatoarele prevederi:

Art. 1 alin. 2 – “ in sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

d) autoritati deliberative – consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ – teritoriale ale municipiilor;

e) autoritati executive – primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrative-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului judetean.

Art. 20 alin. (1) – “ Comunele, orasele, municipiile si judetele sunt autoritati administrativ – teritoriale in care se exercita autonomia locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale”.

Art. 21 alin. (2) – “ In justitie, unitatile administrativ – teritoriale sunt reprezentate, dupa caz, de primar sau de presedintele consiliului judetean”

Art. 87 alin . (1) – “ Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean”

Art. 91 alin. (1) – “ Consiliul judetean indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: 

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului;

c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului;

d) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine:

e) atributii privind cooperarea interinstitutionala;

f) alte atributii prevazute de lege.”

 Art. 97 – “ (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate;

(2) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri judeteni, de presedintele consiliului judetean, de vicepresedintii consiliului judetean sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face se catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean;

(3) Hotararile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul judetului.

Nota: In cazul concret, analizand documentele ce au stat la baza adoptarii H.C.J.          ( expunerea de motive , rapoarte de specialitate, rapoarte de avizare s.a. ), se observa ca initiatorul proiectului de hotarare este insusi Presedintele C.J.

Art. 102 – “ (1) Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul in relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si in justitie.

(2) Presedintele consiliului judetean raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a adminstratiei publice judetene.

Art. 103 alin. (2) – “ Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotatarilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean , precum si altor acte normative.

Art. 104 – “ (1) Presedintele consiliului judetean indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean;

b) atributii privind relatia cu consiliul judetean;

c) atributii privind bugetul propriu al judetului;

d) atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice;

e) atributii privind serviciile publice de interes judetean;

f) alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de consiliul judetean…

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), presedintele consiliului judetean:

a) conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;

b) prezinta consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;

c) propune consiliului judetean numirea, sanctionarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean…”

Nota: In speta, Presedintele C.J. a condus sedinta Consiliului Judetean si a semnat hotararea adoptata.

Art. 115 – “ (1) Pentru indeplinirea atributiilor ce le revin:

a) primarul emite dispozitii;

b) consiliul local adopta hotarari;

c) consiliul judetean adopta hotarari…

(4) Hotararile consiliului judetean se comunica in mod obligatoriu prefectului judetului.

(5) Comunicarea actelor intre autoritatile administratiei publice locale si cu prefectul judetului se efectueaza prin intermediul unitatii administrativ – teritoriale.

(6) Actele autoritatilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului unitatii administrative – teritoriale;

(7) Dispozitiile primarului, hotararile consiliului local si hotararile consiliului judetean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului in conditiile legii care ii reglementeaza activitatea.”

Art. 117 – “(1) Secretarul unitatii administrativ – teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:

a). avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respective a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul – verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz…”

Apreciez ca U.A.T. Judetul X, prin autoritatea sa executiva, respectiv presedintele consiliului judetean, nu are dreptul de a ataca in contencios administrativ hotararea adoptata de autoritatea sa deliberativa, respectiv Consiliul Judetean X, pentru aceleasi ratiuni juridice ce au condus instanta suprema ( completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ) la pronuntarea Deciziei nr. 12 din 25 mai 2015.

In acest sens, va rog sa analizati urmatoarele considerente surprinse de catre instanta suprema in decizia mentionata anterior ( decizie obligatorie potrivit dispozitiilor art. 521 alin. (3 ) C.proc.civ.:

 • modificarile intervenite in privinta dispozitiilor Legii nr. 215/2001 nu consacra expressis verbis dreptul unitatii administrativ – teritoriale, prin autoritatea sa executiva, respectiv primarul , de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de autoritatea sa deliberativa, respectiv consiliul local;
 • recunoasterea unui asemenea drept nu poate fi dedusa nici pe cale de interpretare, ca o consecinta a suprimarii textului de lege care prevedea expres dreptul primarului de a-l sesiza pe prefect in situatia in care aprecia ca o hotarare a consiliului local este ilegala;
 • asa cum secretarului unitatii administrativ – teritoriale i-a conferit, prin dispozitiile art. 47 si 48 din Legea nr. 215/2001, atributii de asigurare a legalitatii hotararilor consiliului local, daca ar fi avut intentia de a recunoaste si primarului atributii in privinta legalitatii hotararilor adoptate de consiliul local, legiuitorul ar fi facut-o in mod expres;
 • nicio dispozitie din cuprinsul Legii nr. 554/2004 nu reglementeaza expres dreptul unitatii administrativ – teritoriale prin autoritatea sa executiva, respectiv primarul, de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de autoritatea sa deliberativa, respectiv consiliul local;
 • sistemul de organizare si functionare a administratiei publice locale, astfel cum este stabilit legislativ, presupune exercitiul concertat, real si efectiv al competentelor partajate ce revin autoritatii deliberative si autoritatii executive in scopul satisfacerii optime si efective a nevoilor comunitatii locale, fiind de neconceput un conflict intre cele doua autoritati din cadrul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale;
 • nu poate fi acceptata teza recunoasterii unui drept la actiune in justitie al subiectului de drept impotriva lui insusi ;
 • in ceea ce priveste legalitatea actelor adoptate de consiliul local, atat Constitutia Romaniei, cat si Legea nr. 340/2004 si Legea nr. 554/2004 conscra competenta expresa ce revine prefectului sub forma controlului de tutela administrativa.

Apreciez ca, aplicand mutatis mutandis considerentele deciziei amintite, exigentelor spetei, veti putea observa ca nu poate fi recunoscut dreptul in justitie al unitatii administrativ – teritoriale, prin autoritatea sa executiva impotriva lui insusi ( autoritatea administrativa  – teritoriala, prin autoritatea sa deliberativa ).

 

Succint, nerecunoasterea dreptului UAT Judetul X – prin Presedintele C.J. , de a ataca hotararea adoptata de catre Consiliul Judetean este sustinuta de urmatoarele argumente:

 

 • este de neconceput un conflict intre cele doua autoritati ( deliberativa si executiva ) din cadrul aceleiasi unitati administrativ – teritoriale;
 • Legea 215/2001 nu confera expres dreptul unitatii administrativ – teritoriale, prin presedinte, de a ataca in fata instantei de contencios ad-tiv , hotararile adoptate de autoritatea sa deliberativa;
 • Actele emise de catre consiliul judetean si de catre presedinte au caracter independent, niciuna dintre aceste autoritati neputand exercita o cale de atac impotriva actului celeilalte autoritati simetrice, singura autoritate publica investita cu acest atribut fiind prefectul;
 • daca legiuitorul ar fi avut intentia de a recunoaste si presedintelui C.J. atributii in privinta legalitatii hotararilor adoptate de catre consiliul judetean, ar fi facut-o in mod expres;
 • Legea nr. 554/2004 nu reglementeaza dreptul unitatii administrativ – teritoriale, prin autoritatea sa executiva, de a ataca hotararile adoptate de autoritatea sa deliberativa

 

Fata de toate aceste argumente, pledez in favoarea ideii ca unitatea administrativ – teritoriala, prin autoritatea sa executiva, respectiv presedintele consiliul judetean nu are dreptul de a ataca in fata instantei de contencios administrativ hotararile adoptate de catre autoritatea sa deliberativa, respectiv consiliul judetean.