Clauza penala in contractul de leasing

Dosar nr. ……….

ROMANIA
CURTEA DE APEL BACAU

SECTIA COMERCIALA, CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA Nr. …../2011

Sedinta publica de la ……………

Completul compus din:

PRESEDINTE………..

Judecator ………….

Judecator …………..

Grefier………..

La ordine a venit spre solutionare recursul declarat de recurenta …………….S.P.R.L. in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. ……….. S.R.L.  impotriva sentintei civile nr. ….. din …………. pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. ……….., avand ca obiect contestatie.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat … pentru recurenta care depune la dosar delegatie, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura este legal indeplinita.

S-a expus referatul oral asupra cauzei, dupa care:

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pentru dezbateri.

Avocat …. solicita admiterea recursului si modificarea in tot a sentintei recurate, in sensul respingerii contestatiei, ca nefondata. In continuare, asa cum s-a aratat si prin motivele de recurs, critica hotararii atacate vizeaza retinerea de catre instanta de fond a caracterului cert. lichid si exigibil a sumei de ………….. lei, reprezentand daune interese prevazute in contractul de leasing si inscrierea acesteia in tabelul definitiv al creantelor. Prin promovarea prezentului recurs recurenta incearca sa demonstreze faptul ca valoarea solicitata nu are caracter cert, lichid si exigibil, aceasta insumand rate viitoare ramase de achitat, dupa rezilierea contractului de leasing. Potrivit art. 3.5 din contract se arata ca in cazul in care intarzierea in efectuarea platii redeventelor scadente este mai mare de 60 de zile, locatorul poate rezilia contractul de leasing financiar fara somatie, iar utilizatorul este obligat sa restituie, in mod neconditionat, obiectul contractual, sa plateasca redeventele scadente si neachitate, penalitatile inregistrate pana la acea data, precum si daunele interese. Daunele interese reprezentand cuantumul valoric al redeventelor ramase de plata si a valorii reziduale inscrise in contract. Avand in vedere aceste prevederi ele imbraca intr-adevar, forma unei clauze penale. Chiar daca, in principiu, instanta nu poate sa reduca sau sa mareasca cuantumul acesteia, este obligata sa verifice respectarea principiului reglementat de art. 5 Cod civil, neputandu-se deroga de la dispozitiile de ordine publica. In speta de fata, se poate constata ca desi a semnat contractul de leasing, debitoarea avea posibilitatea de a negocia cu creditorul numai in privinta obiectului leasingului, a duratei contractului, a platilor, insa nu si conditiile generale de leasing la care debitoarea a aderat fara a le negocia in mod direct cu creditorul. Solicita a se avea in vedere si faptul ca potrivit art. 15 din O.G. nr. 51/1997 in cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contract, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate. Din analiza acestui text rezulta ca nu exista o obligatie a utilizatorului decurgand din lege de a plati pe langa sumele aratate mai sus si toate celelalte rate de leasing ramase de achitat, precum si valoarea reziduala. O atare obligatie de plata a ratelor de leasing ce ar fi datorate dupa rezilierea contractului precum si a valorii reziduale, ar reprezenta o sarcina excesiva ce ar fi impusa utilizatorului. Sustine ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a neexecutarii corespunzatoare a obligatiilor de catre debitoare, nu ramane neacoperit in cazul inlaturarii indemnizatiei, creditorul obtinand toate sumele datorate pana la data restituirii bunurilor precum si a penalitatilor aferente. Mai arata ca bunul a fost predat de catre utilizator la data de …….. In cuprinsul procesului-verbal incheiat la aceeasi data se mentioneaza faptul ca S.C. T…… S.R.L. este debitoare cu suma de …….. lei ce reprezinta 7 rate de leasing restante si 7 rate de asigurare casco, penalitati de intarziere, netacandu-se in niciun fel vorbire despre existenta unor daune interese.

In concluzie, avocat … solicita admiterea recursului asa cum a fost formulat. In sprijinul celor solicitate depune la dosar concluzii scrise.

S-au declarat dezbaterile inchise, cauza ramanand in pronuntare.

CURTEA -deliberand –

Asupra recursului declarat de ……….. S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. …….S.R.L., impotriva sentintei civile nr. ……, pronuntata de Tribunalul Neamt, se retin urmatoarele:

Prin sentinta civila nr……. din ………, Tribunalul Neamt a admis contestatia formulata de creditorul S.C. „…….” S.A. si a dispus inscrierea creditorului S.C. „……” S.A. Bucuresti in tabelul definitiv al creantelor, cu suma de ……….. lei.

S-a retinut de instanta de fond ca, prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Neamt la data de …………… creditorul S.C.„……. IFN”S.A. a formulat contestatie la tabelul preliminar al creantelor si a solicitat inscrierea sa la masa credala cu suma de ………… lei.

Analizand contestatia, prima instanta a retinut ca aceasta este intemeiata, avand in vedere urmatoarele considerente:

Creditorul S.C.,…… IFN” S.A. a solicitat inscrierea la masa credala cu o creanta in cuantum de …………… lei , compusa din ……… lei reprezentand contravaloarea facturilor neincasate si suma de ……….. lei reprezentand daune interese (contravaloarea ratelor ramase de achitat pana la finalul contractului de leasing).

Administratorul judiciar a inscris acest creditor in tabelul preliminar cu o creanta in cuantum de …………. lei reprezentand contravaloarea facturilor neincasate.

Intre creditor, in calitate de locator si societatea debitoare, in calitate de utilizator , a fost incheiat contractul de leasing financiar nr. ………… avand ea obiect un autoturism marca Mercedes-Benz…. Pentru nerespectarea clauzelor contractuale privind plata la termen a ratelor de leasing locatorul a dispus rezilierea celor doua contracte, operatiune ce nu a fost contestata de catre societatea debitoare.

Potrivit dispozitiilor contractuale (art.3.5 din Conditiile Generale ale Contractului de Leasing),asumate de debitor, in ipoteza rezilierii contractului pentru intarzieri la plata redeventelor scadente, utilizatorul este obligat sa restituie, in mod neconditionat, obiectul contractului, sa plateasca redeventele scadente si neachitate, penalitatile inregistrate pana la aceasta data, precum si daune interese. Daunele interese cuprind cuantumul valoric al redeventelor ramase de plata si a valorii reziduale inscrise in contract.”

Prin inserarea in contract a acestei clauze penale partile au convenit asupra modului de calcul anticipat al prejudiciului (daunelor interese) suferite de locator in ipoteza rezilierii contractului din culpa utilizatorului.

In cauza contractul a fost reziliat din culpa exclusiva a societatii debitoare care nu a achitat decat patru rate de leasing.

In ce priveste caracterul cert al acestor daune interese instanta a retinut ca potrivit art.379 alin.3 Cod procedura civila creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau cand este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau si a altor acte neautentice, emanand de la debitor, fie recunoscute de acesta, chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala.

In cauza, obligatia de plata a daunelor interese echivalente cu ratele de leasing scadente dupa rezilierea contractului a fost stipulata in contractul de leasing, plata acestora nefiind conditionata de intocmirea unor facturi, anterior incasarii lor.

Potrivit dispozitiilor art.969 Cod civil conventiile legal tacute au putere de lege intre partile contractante si in consecinta debitorul datoreaza daunele interese solicitate.

In ce priveste modul de calcul al creantei, instanta a retinut ca societatea finantatoare a emis, in executarea contractului de leasing financiar nr. …….. un numar de 16 facturi fiscale in valoare totala de …….. lei, din care debitorul a achitat doar suma de ……… lei. In consecinta sunt nefondate sustinerile administratorului judiciar in sensul ca suma achitata de debitor nu a fost avuta in vedere la formulare cererii de inscriere a creantei, creditorul solicitand in mod corect diferenta de …….. lei facturata si neachitata.

De asemenea in privinta cuantumului daunelor interese solicitate instanta a retinut ca, fata de clauzele contractuale aratate mai sus si dispozitiile art.969 Cod civil, nu are relevanta faptul ca societatea finantatoare a reintrat in posesia autoturismului sau ca l-ar fi si valorificat ulterior. Nu au putut fi retinute nici sustinerile privind caracterul abuziv al clauzei penale in conditiile in care in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile Legii 193/2000, avand in vedere persoana debitorului. De altfel administratorul judiciar nu a indicat prin prisma caror dispozitii legale a apreciat clauzele contractului de leasing ca fiind abuzive.

Instanta a mai retinut ca solicitarea de plata a daunelor interese are la baza clauza penala inserata in contractul de leasing astfel ca nu se poate vorbi despre o imbogatire fara just temei a creditorului si ca aceste clauze contractuale nu aduc atingere nici ordinii publice sau bunelor moravuri, nefiind astfel incalcat nici art.5 Cod civil.

Impotriva hotararii pronuntate de Tribunalul Neamt a promovat recurs ………..S.P.R.L. in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. …….. S.R.L., considerand-o nelegala motivat de faptul ca suma pe care trebuie sa o primeasca creditoare este de ………. lei si nu de …………. lei.

Recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :

In esenta, instanta de fond admite contestatia creditoarei S.C……  IFN S.A. in temeiul art. 969 Cod civil si a clauzei penale la contractul de leasing……. acceptata si semnata de societatea comerciala debitoare.

Conform art. 1066 Cod civil, defineste clauza penala ca fiind aceea prin care, o persoana, spre a da asigurare pentru executarea unei obligatii, se leaga a da un lucru in caz de neexccutare; clauza penala nu se cumuleaza cu executarea obligatiilor principale cu exceptiadaunelor moratorii pentru intarziere in executarea obligatii.

In speta, contractul a fost reziliat de creditor, a primit bunul, avand dreptul la ratele neachitate pana in momentul rezilierii si la penalitati de intarziere, cuantumul acestora fiind,asa cum a stabilit recurentul-lichidator judiciar, cu atat mai mult cu cat art. 15 din O.U.G. 51/1997 prevede ca in cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratelor de leasing timp de 2 luni consecutiv, calculate la scadenta, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul sa predea bunul si sa achite ratele si penalitati de intarziere, daca este cazul, pana la data predarii bunului.

A interpreta sau a include in contract plata ratelor integral desi bunul a reintrat in posesia intimatei inseamna o imbogatire fara justa cauza a creditorului, pe cale de consecinta, fata de cele mai sus mentionate, in temeiul art. 312 Cod procedura civila instanta va admite recursul; va modifica in tot sentinta recurata si va respinge contestatia formulata de S.C. „…….IFN” S.A. ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Admite recursul declarat de recurenta ……………. S.P.R.L. in calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. ……………. S.R.L. Piatra Neamt impotriva sentintei civile nr. ……….. pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. ………………….. in contradictoriu cu intimata-debitoare S.C………….S.R.L. Piatra Neamt si intimata-creditoare S.C. ……………..IFN S.A. Bucuresti.

Modifica in tot sentinta recurata. in sensul ca respinge contestatia, ca nefondata.

Irevocabila.

Pronuntata in sedinta publica, azi………… 2011.

PRESEDINTE………

JUDECATOR………

JUDECATOR………..