Actele necesare inmatricularii unei societati comerciale

 1. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii denumirii societatii (original);
 2. Actul constitutiv (original) ;
 3. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori / administratori / cenzori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati ( original ) ;
 4. Daca este cazul – declaratia autentica, pe propria raspundere, a persoanei

             fizice cetatean strain, in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania, din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale ( original sau copie certificata si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semntura sa fie legalizata de un notar public ) ;

 1. Dovezile privind sediul social/secundar ( contract de vanzare – cumparare intabulat ; contract de schimb intabulat ; contract de inchiriere ; contract de subinchiriere ; contract de concesiune, intabulat ; contract de leasing imobiliar ;

       contract de comodat, in original, in forma autentica sau sub semnatura privata, insotit de actul de proprietate al proprietarului, intabulat ; contract de donatie, in forma autentica, intabulat ; contract de uz ; contract de uzufruct ; certificat de mostenitor ; hotarare judecatoreasca definitiva privind proprietatea (intabulata) sau folosinta/uzufructul ; proces-verbal de receptie a constructiei – intabulat ; act de adjudecare a imobilului vandut in cadrul executarii silite ) ;

 1. Daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 ( completat pe formular – tip, original ) ;
 2. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social ( copii certificate pentru conformitate cu originalul ) ;
 3. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire ; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate ;
 4. Specimenele de semnatura ale administratorilor ( original ) ;
 5. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor, persoane fizice, dupa caz, in copie certificata de parte ;
 6. Dovada mandatului in forma autentica pentru indeplinirea formalitatilor de registru, in situatiile in care se prezinta alte persoane decat asociatul / administratorul ; imputernicire avocatiala ; delegatia consilierului juridic, dupa caz, in original.
 7. un dosar plic ;
 8. timbre fiscale in valoare de 4 lei.