Actiune in pretentii – servicii de salubrizare

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA NEAMT
JUDETUL NEAMT
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR….

Sedinta publica din data de …
Instanta constituita din:

PRESEDINTE – …
GREFIER – …

Pe rol se atla solutionarea cauzei civile privind actiunea formulata de reclamant SC … SRL in contradictoriu cu parat ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR…, avand ca obiect pretentii.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica de la …, fiind consemnate in incheierea de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea succesiv la data de … si respectiv la data de …

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata ca prin cererea precizata inregistrata la Judecatoria Piatra Neamt sub nr. …/279/2017 din data de … reclamantul S.C. … S.R.L. …a solicitat obligarea paratului Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt la plata sumei de 6364.34 lei. reprezentand contravaloare servicii de salubrizare prestate si neachitate, la plata sumei de 1596.49 lei reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului restant indicat, si la plata cheltuielilor ocazionate de formularea prezentei cereri (filele 4 – 6 dosar).

In motivarea cererii formulate reclamanta a aratat, in esenta, ca, in baza contractului de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. …. din data de 16 decembrie 2006 incheiat cu Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt, a prestat servicii de salubrizare vizand deseurile menajere de la locuinta inscrise in Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt, conform conventiei, fara insa ca acesta sa achite integral si in termenele convenite contravaloarea acestor servicii, astfel ca paratul ii datoreaza suma de 6364.34 lei, reprezentand contravaloare servicii de salubrizare prestate si neachitate si suma de 1596.49 lei, reprezentand penalitati de intarziere aferente acestui debit.

Reclamanta si-a fundamentat cererea formulata pe dispozitiile art. art. 969 din Vechiul Cod civil, art. 1073 din Vechiul Cod civil, art. 1083 din Vechiul Cod civil, art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, art. 194 Cod procedura civila si art. 453 Cod procedura civila.

In temeiul dispozitiilor art. 411 alin. 1 pct. 2 Cod procedura civila – reclamanta S.C. … S.R.L. … a cerut judecarea cauzei si in lipsa.

In dovedirea cererii formulate reclamant S.C. … S.R.L. … a depus la dosar, in copie, contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. …din data de 16 decembrie 2006, „Fisa Client Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt”, facturile fiscale emise de catre reclamant in cadrul relatiilor contractuale derulate cu Asociatia de Proprietari Nr.. .. Piatra Neamt in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017 si conventie esalonare debit din 24 martie 2017 (filele 9 – 71 si 85 – 86 dosar).

Cererea ce face obiectul cauzei a fost legal timbrata, conform prevederilor art.3 alin 1 lit. b din OUG nr. 80/2013 cu taxa judiciara de timbru de 504 lei (fila 7 dosar).

Cererea de chemare in judecata si inscrisurile atasate acesteia au fost comunicate paratului Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt la data de 16.02.2017 fara insa ca acesta sa fi formulat „intampinare” in termenul prevazut de art. 201 alin. 1 Cod procedura civila (filele 72 – 73 dosar).

Au fost citati la judecarea cauzei reclamant S.C. …S.R.L. … si parat Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt.

Reclamant S.C. … S.R.L. … a fost reprezentat de aparator ales in prezentul proces civil (delegatie reprezentare depusa la fila 8 dosar).

Instanta a incuviintat reclamantului, in aplicarea dispozitiilor art. 258 Cod procedura civila raportat la art. 255 Cod procedura civila, proba cu inscrisurile depuse de acesta la dosar.

Analizand in fond cererea ce face obiectul cauzei in raport de sustinerile partilor si de inscrisurile depuse la dosarul cauzei instanta retine, in fapt, ca reclamanta S.C. … S.R.L. … a incheiat cu paratul Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. … din data de 16 decembrie 2006, contract prin care reclamantul se obliga sa colecteze, sa transporte si sa depoziteze deseuri menajere de la locuintele situate in municipiul Piatra Neamt, … judetul Neamt, in schimbul achitarii contravalorii acestor servicii. Prin contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. . ..din data de 16 decembrie 2006. depus in copie la filele 9-12 dosar, partile au convenit:

 • facturarea contravalorii serviciilor de salubrizare se face lunar, la valoarea serviciilor efectuate pana in ultima zi de facturare, in baza tarifelor aprobate a cantitatilor si normelor locale efectiv determinate. Facturile vor cuprinde data emiterii si termenul de scadenta al acestora, urmand sa fie transmise utilizatorului prin delegatie sau prin posta. Decontarea contravalorii facturilor se face in termen de 30 de zile de la data emiterii acestora (art. 4.1, art. 4.2 si art. 4.13);
 • neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la emiterea ei atrage penalitati de 0,1 % pe zi de intarziere, pana la plata integrala a sumei datorate, fara ca acestea sa depaseasca cuantumul debitelor (art. 5.3);

Din inscrisurile depuse de catre reclamant la filele 13-71 dosar („fisa clientului Asociatia de Proprietari Nr… Piatra Neamt” si facturile fiscale emise de catre reclamant in cadrul relatiilor contractuale derulate cu Asociatia de Proprietari Nr….Piatra Neamt in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017) rezulta ca paratul nu a achitat contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de catre reclamant in perioada ianuarie 2014

 • ianuarie 2017, acumuland astfel un debit in suma totala de 7960,83 lei. reprezentand contravaloare servicii de salubrizare si penalitati de intarziere.

Raportat la natura pretentiilor ce fac obiectul cauzei, la data incheierii contractului de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici si institutii publice nr. 1613 din data de 16.12.2006 si la prevederile art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, potrivit carora „Contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa.”, instanta retine incidente urmatoarele prevederi legale:

 • 969 – art 970 Cod civil, conform carora conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante si trebuie aduse la indeplinire cu buna credinta, in caz contrar fiind angajata raspunderea contractuala a acestora.
 • 1073 Cod civil conform carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei.
 • 1088 alin. 2 Cod civil, conform carora la obligatiile care au de obiect o suma oarecare … daunele-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba; nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept.

Avand in vedere toate cele expuse instanta retine ca reclamanta a probat faptul ca si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr…. din data de 16 decembrie 2006, respectiv a prestat servicii de salubrizare pentru imobilul situat in municipiul Piatra Neamt, …, judetul Neamt, si ca paratul Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt, incalcand prevederile contractului indicat, nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017, datorand astfel reclamantei suma totala de 6364,34 lei cu acest titlu. Instanta retine totodata si ca paratul Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt, in baza prevederilor art.  5.3 din contractul indicat, datoreaza reclamantei si suma de 1596,49 lei, reprezentand penalitati de intarziere calculate la debitul restant pana la data de 31.01.2017. Pentru a concluziona in acest sens instanta a avut in vedere si ca paratul, prin „conventia de esalonare debit din data de 24 martie 2017” incheiata cu reclamantul, depusa la filele 85 – 86 dosar, a recunoscut existenta si intinderea debitului principal restant ce face obiectul prezentei cauze civile.

In consecinta, apreciind ca au fost incalcate dispozitiile art. 960 – art.970 Cod civil de catre parat Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt in relatiile contractuale derulate cu reclamanta S.C. …. S.R.L. …, instanta urmeaza a admite actiunea civila avand ca obiect pretentii formulata de catre aceasta si a obliga paratul mentionat sa-i plateasca suma de 6364,34 lei, reprezentand contravaloare servicii salubritate prestate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017, si suma de 1596.49 lei reprezentand penalitati de intarziere la debitul indicat calculate pana la data de 31.01.2017.

In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, instanta urmeaza a obliga paratul Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt, ca parte cazuta in pretentii si din culpa careia a fost promovata aceasta actiune, sa plateasca reclamantei S.C. … S.R.L. …. suma de 504 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru).

PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite actiunea civila avand ca obiect „pretentii” formulata de catre reclamant S.C. …. S.R.L., …. cu sediul procesual ales la cabinet de avocat Moldovan Irina Maria din Piatra Neamt, str. Alexandru cel Bun, nr.28, et.l, jud. Neamt, in contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari Nr….Piatra Neamt, cu sediul in Piatra Neamt. … jud. Neamt.

Obliga paratul Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt sa plateasca reclamantului S.C. …. S.R.L. suma de 6364,34 lei, reprezentand contravaloare servicii salubritate furnizate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017, si suma de 1596,49 lei, reprezentand penalitati de intarziere la debitul restant indicat calculate pana la data de 31.01.2017.

Obliga paratul Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt sa plateasca reclamantului S.C. …. S.R.L. suma de 504 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecatoria Piatra Neamt.

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II-A CIVILA,DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
DECIZIA CIVILA NR. …/AC
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …

…… – JUDECATOR

….-GREFIER

Se examineaza apelul declarat de parata ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. …, cu sediul in Piatra-Neamt. …judetul Neamt, impotriva Sentintei civile nr. …din …, pronuntata de Judecatoria Piatra-Neamt, in dosarul nr. …./279/2017. in contradictoriu cu intimata S.C. … S.A.., cu sediul in …, in cauza avand ca obiect pretentii..

La apelul nominal, facut in sedinta publica, au lipsit partile.

S-a facut referatul oral al cauzei, grefierul de sedinta invederand urmatoarele:

 • cauza este la primul termen de judecata;
 • procedura de citare este legal indeplinita;
 • apelanta a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru de 252 lei cu chitanta seria 12072. nr. 505535/20.08.2018;
 • intimata a formulat intampinare.

Instanta, fata de exceptia netimbrarii, invocata de intimata in cuprinsul intampinarii, o respinge, ca nefondata, avand in vedere ca apelanta a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru de 252 lei, conform chitantei aflate la fila 2 din dosar.

Constatand apelul in stare de judecata, instanta retine cauza in pronuntare.

TRIBUNAL! L,

Deliberand asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr…./… pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr. …/279/2017, a fost admisa actiunea civila avand ca obiect „pretentii” formulata de catre reclamanta … S.R.L.. in contradictoriu cu parata Asociatia de Proprietari Nr. …

A fost obligata parata Asociatia de Proprietari Nr… Piatra Neamt sa plateasca reclamantei S.C. … S.R.L suma de 6364.34 lei. reprezentand contravaloare servicii salubritate furnizate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017 si suma de 1596.49 lei. reprezentand penalitati de intarziere la debitul restant indicat calculate pana la data de 31.01.2017.

A fost obligata parata Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt sa plateasca reclamantei S.C. …. S.R.L. suma de 504 lei. reprezentand cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta solutia mentionata anterior, prima instanta a retinut urmatoarele:

In fapt, reclamanta S.C. …. S.R.L. Cluj Napoca a incheiat cu parata Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. … din data de 16 decembrie 2006, contract prin care reclamanta se obliga sa colecteze, sa transporte si sa depoziteze deseuri menajere de la locuintele situate in municipiul Piatra Neamt, …… judetul Neamt, in schimbul achitarii contravalorii acestor servicii. Prin contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asociatii de proprietari nr. … din data de 16 decembrie 2006, depus in copie la filele 9-12 dosar, partile au convenit:

 • facturarea contravalorii serviciilor de salubrizare se face lunar, la valoarea serviciilor efectuate pana in ultima zi de facturare, in baza tarifelor aprobate a cantitatilor si normelor locale efectiv determinate. Facturile vor cuprinde data emiterii si termenul de scadenta al acestora, urmand sa fie transmise utilizatorului prin delegatie sau prin posta. Decontarea contravalorii facturilor se face in termen de 30 de zile de la data emiterii acestora (art. 4.1. art. 4.2 si art. 4.13);
 • neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la emiterea ei atrage penalitati de 0,1 % pe zi de intarziere, pana la plata integrala a sumei datorate, fara ca acestea sa depaseasca cuantumul debitelor (art. 5.3);

Din inscrisurile depuse de catre reclamanta la filele 13-71 dosar („fisa clientului Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt” si facturile fiscale emise de catre reclamanta in cadrul relatiilor contractuale derulate cu Asociatia de Proprietari Nr….. Piatra Neamt in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017) rezulta ca parata nu a achitat contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate de catre reclamant in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017, acumuland astfel un debit in suma totala de 7960.83 lei, reprezentand contravaloare servicii de salubrizare si penalitati de intarziere.

Raportat la natura pretentiilor ce fac obiectul cauzei, la data incheierii contractului de prestari servicii publice de salubrizare pentru agenti economici si institutii publice nr. 1613 din dala de 16.12.2006 si la prevederile art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011. potrivit carora „ Contractul este supus dispozitiilor legii in vigoare la data cand a fost incheiat in tot ceea ce priveste incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea sa.”, instanta retine incidente urmatoarele prevederi legale:

 • 969 – art. 970 Cod civil, conform carora conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante si trebuie aduse la indeplinire cu buna credinta, in caz contrar fiind angajata raspunderea contractuala a acestora.
 • 1073 Cod civil, conform carora creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei.
 • 1088 alin. 2 Cod civil, conform carora la obligatiile care au de obiect o suma oarecare … daunele-interese se cuvin fara ca creditorul sa fie tinut a justifica despre vreo paguba: nu sunt debite decat din ziua cererii in judecata, afara de cazurile in care, dupa lege, dobanda curge de drept.

Avand in vedere toate cele expuse instanta a retinut ca reclamanta a probat faptul ca si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de prestari servicii publice de salubrizare pentru asoeiatii de proprietari nr…. din data de 16 decembrie 2006, respectiv a prestat servicii de salubrizare pentru imobilul situat in municipiul Piatra Neamt, ….. judetul Neamt, si ca parata Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neamt, incalcand prevederile contractului indicat, nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017, datorand astfel reclamantei suma totala de 6364.34 lei cu acest titlu. Parata Asociatia de Proprietari Nr. … Piatra Neam, in baza prevederilor art. art. 5.3 din contractul indicat, datoreaza reclamantei si suma de 1596.49 lei. reprezentand penalitati de intarziere calculate la debitul restant pana la data de 31.01.2017. Pentru a concluziona in acest sens instanta a avut in vedere si ca parata, prin „conventia de esalonare debit din data de 24 martie 2017″ incheiata cu reclamanta, depusa la filele 85-86 dosar, a recunoscut existenta si intinderea debitului principal restant ce face obiectul prezentei cauze civile.

In consecinta, apreciind ca au fost incalcate dispozitiile art. 969 – art. 970 Cod civil de catre parata Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt in relatiile contractuale derulate cu reclamanta S.C. … S.R.L. …, instanta a admis actiunea civila avand ca obiect pretentii formulata de catre aceasta si a obligat parata sa-i plateasca suma de 6364.34 lei, reprezentand contravaloare servicii salubritate prestate in perioada ianuarie 2014 – ianuarie 2017 si suma de 1596.49 lei, reprezentand penalitati de intarziere la debitul indicat calculate pana la data de 31.01.2017.

In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, instanta a obligat parata Asociatia de Proprietari Nr…. Piatra Neamt, ca parte cazuta in pretentii si din culpa careia a fost promovata aceasta actiune, sa plateasca reclamantei S.C. … S.R.L. … suma de 504 lei. cu titlu de cheltuieli de judecata (taxa judiciara de timbru).

Impotriva sentintei a formulat apel in termenul legal, parata Asociatia de Proprietari nr. … solicitand respingerea actiunii.

In motivare, a sustinut ca procedura de citare a sa in fata primei instante a fost nelegala, in contextul in care nicio citatie nu a ajuns la sediul asociatiei, context in care nu a putut face aparari.

A solicitat, asadar, trimiterea cauzei spre rejudecare.

Apelanta a mai argumentat si faptul ca actiunea a ramas fara obiect in cursul judecatii, deoarece partile au incheiat o conventie de esalonare a creantei datorate, prin care creditoarea a renuntat la penalitati.

In drept, a indicat prevederile art. 466. 480 alin. 3. 1166 Cod de procedura civila.

Intimata a formulat intampinare la data de 29.08.201 8 (filele 14-15). prin care a invocat exceptia netimbrarii, solicitand respingerea apelului, ca nefondat.

In motivare, a sustinut ca procedura de citare si comunicare a sentintei contestate a fost legal indeplinita, la sediul apelantei, iar penalitatile au fost corect acordate, in contextul in care prin conventia de esalonare a debitului principal, creditoarea a renuntat la penalitati sub conditia respectarii graficului stabilit.

Or, apelanta nu a achitat ratele creantei, la termenele stabilite prin conventie. In drept, a indicat prevederile art. 205 Cod de procedura civila.

La termenul din data de 26.11.2018 a fost respinsa, ca nefondata, exceptia netimbrarii.

Analizand apelul formulat, instanta de control judiciar retine urmatoarele:

Prima critica insusita de apelanta este nefondata intrucat, astfel cum rezulta din cuprinsul proceselor-verbale aflate la filele 73. 76. 84. 89 dosarul primei instante, procedura de comunicare a cererii introductive si aceea privind citarea partii pentru termenele acordate, a fost legal efectuata, la sediul acesteia, fiind, asadar, respectate prevederile art. 155 alin. 1 pct. 3, 163 si urmatoarele Cod de procedura civila.

Cel de-al doilea motiv asumat de apelanta este, de asemenea, nefondat.

Dupa cum in mod corect a sustinut intimata, prin conventia de esalonare debit, incheiata la data de 24.03.2017 (filele 79-80 dosar prima instanta), renuntarea la penalitati a fost asumata de creditoare sub conditia ca debitoarea Asociatia de Proprietari nr. … sa respecte termenele de plata stabilite prin acordul partilor, cu privire la debitul principal.

Or, apelanta nu a probat si, de altfel, nici nu a sustinut ca ar fi achitat ratele din debitul datorat, potrivit conventiei amintite, imprejurare fata de care solutia judiciara contestata este corecta.

Prin urmare, apelul este nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DECIDE:

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parata ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. … cu sediul in … impotriva Sentintei civile nr. …din…. Pronuntata de Judecatoria Piatra-Neamt, in dosarul nr. …/279/2017, in contradictoriu cu intimata-reclamanta S.C. … S.A.., cu sediul in ….

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, astazi. …