Contestatie la executare – prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Dosar nr…. /279/2016

contestatie la executare
suspendare executare silita

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA NEAMT
INCHEIEREA NR. …/2016
Sedinta publica din ….
Instanta constituita din:
PRESEDINTE : …
GREFIER : …

Se examineaza cauza civila referitoare la actiunea formulata de contestatoarea … in contradictoriu cu intimata … SARL, avand ca obiect contestatie la executare, suspendare executare silita.

Dezbaterile la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de 23.03.2016, cand s-a amanat pronuntarea pentru astazi.

Incheierea de amanare a pronuntarii face parte integranta din prezenta hotarare. S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care instanta retine cauza pentru solutionare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata ca prin cererea inregistrata la Judecatoria Piatra Neamt sub nr. …/279/2016 din 01.02.2016, contestatoarea … a formulat in contradictoriu cu intimata … SARL contestatie impotriva executarii silite pornita impotriva sa de catre Biroul Executorului Judecatoresc … pentru realizarea unei creante banesti, solicitand sa se anuleze incheierea de incuviintare a executarii silite, sa se constate prescris dreptul intimatului mentionat de a obtine executarea silita a titlurilor executorii – contractul de credit nr. …/24.11.2005 si, in subsidiar, lamurirea certitudinii creantei pe care o mai datoreaza, suma solicitata de creditoare fiind nelegala.

A mai aratat ca respectivul contract de credit are valoare de titlu executoriu doar in raport cu creditorul, respectiv … SA si nu si cu presupusul cesionar, intimata din cauza. Nu in ultimul rand, a aratat ca eventuala cesiune care a intervenit intre institutia bancara si intimata nu ii este opozabila, nefiindu-i notificata. A facut ample consideratii cu privire la lipsa puterii executorii a contractului, precum si la modalitatea nelegala de calcul al sumelor restante, in ipoteza in care apararile sale principale vor fi inlaturate de instanta.

In motivarea cererii de suspendare a executarii silite formulate a aratat, in esenta, ca reclamanta este medic biolog, salariul acesteia fiindu-i grevat de trei credite bancare, o noua retinere din salariu punandu-i in pericol subzistenta.

In sustinerea cererii formulate contestatoarea a depus la dosar, in copie, acte ale dosarului de executare nr…./2015.

La data de 12.02.2016 intimata a formulat „intampinare”, solicitand respingerea contestatiei la executare (filele 51 si urm dosar). in motivarea cererii de respingere a contestatiei la executare ce face obiectul cauzei, intimata a aratat, in esenta, ca prin contractul nr. … /24.11.2005, debitoarea a contractat un credit bancar de la … SA. Urmare a neachitarii ratelor lunare de credit, creanta a fost cesionata catre … SaRL care a declansat executarea silita impotriva contestatoarei.

A facut si intimata ample consideratii cu privire la caracterul de titlu executoriu al contractului de credit ce i-a fost cesionat si a mentionat considerentele Deciziei 2852/10.10.2006 ale ICCJ a Romaniei, cu referire la cesiunea de creanta si efectele acesteia fata de debitorul cedat.

A invocat si exceptia de netimbrare a contestatiei la executare, exceptia de tardivitate a formularii acesteia, exceptia lipsei calitatii de reprezentant, exceptia
inadmisibilitatii capatului de cerere privitor la prescriptia extinctiva invocata de debitoare. A solicitat respingerea apararilor debitoarei cu privire la constatarea intervenirii prescriptiei dreptului creditoarei de a solicita executarea silita, date fiind numeroasele notificari ale debitoarei care au intrerupt prescriptia.

In sustinerea pozitiei sale procesuale intimata a depus la dosar, in copie, acte ale dosarului de executare silita ce intereseaza cauza.

„Intampinarea” formulata a fost comunicata contestatoarei, care a formulat „raspuns la intampinare,, la data de 24.02.2016, f. 143 si urm, solicitand inlaturarea apararilor formulate de intimata mentionata. A aratat ca a depus taxa de timbru si delegatia aparatorului ales, exceptiile contestatoarei in acest sens fiind nefondate.

A mai aratat, in esenta, ca notificarile invocate de catre intimata prin „intampinarea” formulata in cauza, nu au aptitudinea de a intrerupe curgerea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita, iar exceptia de tardivitate este nefondata, devreme ce actul de executare al popririi, comunicat contestatoarei odata cu somatia, este efectuat la data de 23.01.2016 iar contestatia la executare a fost formulata la data de 01.02.2016.

De asemenea, a aratat ca solicitarea de a se constata prescriptia dreptului la executare este o aparare ce nu poate fi formulata decat pe calea contestatiei la executare, ceea ce a si inteles debitoarea sa faca.

In aplicarea prevederilor art. 402 alin. 1 din vechiul Cod de procedura civila, s- a solicitat BEJ …, copia certificata a dosarului de executare silita nr. …/2015.

Instanta a incuviintat partilor, in aplicarea dispozitiilor art. 167 in vechiul Cod de procedura civila, proba cu inscrisurile depuse de acestea la dosar.

Analizand probatoriul administrat in cauza prin prisma sustinerilor partilor si a dispozitiilor legale incidente, instanta retine, in fapt, ca prin contractul nr. …/24.11.2005, debitoarea a contractat in calitate de coplatitor, un credit bancar de la … SA. Urmare a neachitarii ratelor lunare de credit, creanta a fost cesionata catre ….SaRL (prin … SRL) care a declansat executarea silita impotriva contestatoarei prin intermediul BEJ …, la data de 22.01.2016.

Prin incheierea pronuntata la data de 22.01.2016 s-a incuviintat executarea silita a titlului executoriu – contractul de credit, executorul judecatoresc efectuand ulterior acte procedurale pentru executarea silita a debitului urmarit prin instituirea popririi asupra veniturilor debitoarei.

Retine instanta pentru inceput caracterul nefondat al sustinerilor debitoarei cu privire la lipsa notificarii cesiunii de creanta, contractul de cesiune fiind inregistrat in Arhiva de garantii reale mobiliare, asadar opozabil contestatoarei. Mai mult, cesionara a notificat debitorul principal si direct, dovada fiind adresa de la f. 166 si expedierea notificarii catre acesta la domiciliul indicat in cuprinsul contractului de credit, atasat la dosarul de executare silita analizat.

Data cererii de executare formulate de catre creditoarea cesionara, respectiv 22.01.2016 determina si legea procedurala aplicabila executarii silite analizate, anume codul nou de procedura civila.

Contestatia la executare reprezinta acel mijloc procedural prin intermediul caruia oricare dintre parti sau, in anumite conditii, un tert, pot obtine desfiintarea unor masuri de urmarire silita.

Exceptia de netimbrare a contestatiei si a cererii accesorii privind suspendarea executarii silite, precum si exceptia lipsei dovezii calitatii de reprezentant, invocate de intimata sunt nefondate, dat fiind faptul achitarii taxelor judiciare de timbru, legal datorate – f. 10, 11 din dosar si al depunerii delegatiei aparatorului ales al contestatoarei – f. 12 din dosar.

Exceptia de tardivitate a contestatiei la executare este nefondata, contestatia fiind inregistrata pe roiul instantei judecatoresti la data de 01.02.2016, actele de executare contestate fiind comunicate contestatoarei la data de 23.01.2016, asadar contestatia fiind formulata in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii actului de executare.

Exceptia de inadmisibilitate este nefondata, deoarece, in acord cu sustinerile debitoarei in acest sens, instanta retine imprejurarea conform careia calea actiunii directe a constatarii perimarii executarii silite apartine si debitorului, nu numai tertilor, in caz contrar insemnand ca ori de cate ori s-a implinit termenul fara a se realiza vreun demers din care sa rezulte intentia de a continua executarea si, deci executarea silita ar fi perimata, totusi debitorul ar trebui sa astepte efectuarea unui act ulterior de executare pentru a putea formula contestatia la executare, ceea ce este de neconceput. Daca insa executorul judecatoresc demareaza sau continua executarea, desi a intervenit perimarea, debitorul poate invoca perimarea numai pe calea contestatiei la executare in termen de 15 zile de la data indicata in dispozitiile art.715 Cod de procedura civila, ceea ce debitoarea pendinte a si facut.

Instanta retine in acest punct al analizei sustinerile partilor privitoare la prescrierea dreptului creditoarei de a obtine executarea silita a debitoarei.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 706 din Cod de procedura civila – „Dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. in cazul titlurilor emise in materia actiunilor reale imobiliare, termenul de prescriptie este de 10 ani. Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita. Prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.”

Potrivit aceluiasi articol, „Cursul prescriptiei se suspenda: a) in cazurile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului material la actiune; b) pe timpul cat suspendarea executarii silite este prevazuta de lege ori a fost stabilita de instanta sau de alt organ jurisdictional competent; c) atata timp cat debitorul isi sustrage veniturile si bunurile de la urmarire; d) in alte cazuri prevazute de lege. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare. Prescriptia nu se suspenda pe timpul cat executarea silita este suspendata la cererea creditorului urmaritor.” De asemenea „Cursul prescriptiei se intrerupe – a) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii, in orice alt mod, a datoriei; b) pe data depunerii cererii de executare, insotita de titlul executoriu, chiar daca a fost adresata unui organ de executare necompetent; c) pe data trimiterii spre executare a titlului executoriu, in conditiile art. 453 alin. 2; d) pe data indeplinirii in cursul executarii silite a unui act de executare; e) pe data depunerii cererii de reluare a executarii, in conditiile art. 371A6 alin. 1; f) in alte cazuri prevazute de lege.

Dupa intrerupere incepe sa curga un nou termen de prescriptie. Prescriptia nu este intrerupta daca cererea de executare a fost respinsa, anulata sau daca s-a perimat ori daca cel care a facut-o a renuntat la ea”.

In speta, raportat la situatia de fapt expusa si la prevederile legale enuntate, instanta retine ca dreptul creditorului de a cere executarea silita a obligatiei de plata a sumelor imprumutate de catre contestatoare prin contractul de credit s-a nascut fie la data incheierii contractului de credit, fie la data efectuarii de catre debitori a ultimei plati voluntare in contul creditului contractat cu creditoarea mentionata.

Formularea de catre creditorul mentionat la data de 22.01.2016 a cererii de executare silita inregistrate de BEJ … sub nr. 75/2015 sau notificarile de plata adresate debitorului principal nu au intrerupt curgerea termenului de prescriptie a dreptului creditorului de a cere executarea silita a titlului executoriu deoarece posterior datei de 24.11.2005 nu au fost efectuate de catre debitori acte voluntare de executare a obligatiei stabilite in sarcina lor prin titlul executoriu indicat.

Avand in vedere toate cele expuse instanta urmeaza a admite contestatia la executare formulata si a constata prescris dreptul intimatului mentionat de a obtine executarea silita a debitoarei contestatoare, in temeiul titlului executoriu indicat.

Date fiind considerentele prezentate mai sus, instanta nu apreciaza necesar a mai analiza si celelalte motive de contestatie, subsidiare celor anvizajate.

Avand in vedere solutia pronuntata cu privire la cererea principala,instanta retine ca ramasa fara obiect cererea accesorie de suspendare a executarii silite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII DISPUNE

Respinge exceptia de netimbrare, exceptia lipsei de calitate de reprezentant, exceptia de inadmisibilitate si exceptia de tardivitate, invocate de intimat, ca nefondate.

Admite contestatia la executare formulata si precizata de contestatoarea …, CNP …., dom. in … si cu domiciliul procedural ales la cabinet avocat …., din …, in contradictoriu cu intimata … SaRL prin … SRL, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. …., cu sediul in …

Anuleaza somatia mobiliara emisa la data de 22.01.2016 si masura de infiintare a popririi emise la data de 23.01.2016 de catre BEJ … in dosarul executional nr. …/2016.

Constata prescris dreptul intimatei de a obtine executarea silita a titlului executoriu – contractul de credit nr. …/…2005 incheiat intre … SA si debitoarea …

Respinge cererea de suspendare a executarii silite, ca ramasa tara obiect.

Cu drept de apel la Tribunalul Neamt, in termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.

Pronuntata in sedinta publica din 06.04.2016.