Despagubirea asiguratului in caz de dauna totala

DOSAR NR. …/103/2014                                                               pretentii

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT

SECTIA A II A CIVILA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

SENTINTA CIVILA NR. …/C

SEDINTA PUBLICA DE LA …

Instanta constituita din:

PRESEDINTE: … – JUDECATOR… – GREFIER

Pe rol judecarea actiunii civile formulata de reclamantul …, cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocatura …. in Piatra Neamt,… in contradictoriu cu paratele S.C. …. S.A., cu sediul in Bucuresti, ….si S.C. …. S.A. – SUCURSALA …., cu sediul in ……, ….

Dezbaterile asupra cauzei, au avut loc in sedinta publica din …, au fost consemnate in incheierea de sedinta din acea data care face parte integranta din prezenta sentinta, iar pronuntarea asupra cauzei s-a amanat pentru data de … cand,

Dupa deliberare.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata sub nr. …/103/2014, … in contradictoriu cu paratele …. S.A cu sediul central in Bucuresti si …. S.A. – sucursala Piatra Neamt, cu sediul in Piatra Neamt a solicitat obligarea paratelor la plata sumei de 171.700 euro, cu titlu de despagubire aferenta daunei totale produse in urma incendierii imobilului asigurat, conform Politei de asigurare nr. …, obligarea paratelor la plata dobanzii legale aferente sumei indicate anterior, pentru perioada 01.01.2013 si pana la data platii efective a despagubirii: in subsidiar, in masura in care se va constata ca nu este o dauna totale, ci partiala obligarea paratelor la plata sumelor necesare readucerii bunului incendiat la starea anterioara producerii riscului asigurat. impreuna eu dobanda legala calculata incepand cu 01.01.2013 si pana la data platii efective.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat urmatoarele:

In fapt, la data de 02.05.2012, a fost incheiata Polita de asigurare nr. … pentru imobilul proprietatea sa, situat in satul …. comuna …., judetul Neamt. Conform mentiunilor cuprinse in polita, suma asigurata pentru cladire a fost stabilita la 171.700 euro. Intervalul de valabilitate al asigurarii a fost stabilit ca fiind 03.05.2012 – 02.05.2013. fiind achitata integral prima de asigurare aferenta bunului asigurat, astfel cum a fost calculata si stabilita de asigurator. La data de 28.10.2012 a intervenit un incendiu, soldat cu avarierea in intregime a bunului asigurat, aspect ce rezulta din cuprinsul Procesului – verbal de interventie nr… din 28.10.2012 intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt – … .., care a stabilit la fata locului cauza incendiului. In data de 01 noiembrie 2012, a avizat societatea … S.A. – Sucursala Piatra Neamt cu privire la producerea evenimentului asigurat, aceasta din urma deschizand dosarul de dauna nr. …. Avand in vedere, pe de o parte, faptul ca la data producerii evenimentului, bunul imobil in discutie beneficia de o asigurare valabila, iar pe de alta parte, faptul ca acesta a fost distrus in intregime, a apreciat ca trebuie sa fie despagubit de catre societatea …. S.A. cu suma asigurata prevazuta in polita, respectiv cu 171. 700 euro, in baza clauzelor cuprinse in contractul de asigurare. Conform evaluarii realizate de societatea de asigurari, valoarea despagubirii ce i s-ar cuveni se cifreaza la suma de 142.266, 84 lei, aspect ce rezulta din inscrisurile anexate.

Invedereaza faptul ca nu e de acord sa fie despagubit cu suma de mai sus, diminuata cu mult fata de valoarea bunului cuprinsa in asigurare, pentru motivele detaliate in cuprinsul actiunii de fata. Astfel, potrivit Conditiilor generale de asigurare privind asigurarea mixta pentru persoane fizice (Cap. « Definitii » ), prin risc asigurat se intelege « evenimentul viitor, posibil dar incert/ mentionat in conditiile speciale de asigurare/ la producerea caruia Asiguratorul isi asuma obligatia de a plati despagubirea / indemnizatia ». Conform Conditiilor speciale privind asigurarea cladirilor apartinand persoanelor fizice (Cap. 4 II Riscuri acoperite” L prin acoperirea STANDARD EXTINSA (cazul prevazut in polita referita) sunt asigurate, in primul rand, riscurile prevazute la lit. A, in care este cuprins si incendiul. Potrivit arte 12 alin. 2 din Conditiile speciale, (1 prin dauna totala se intelege distrugerea in intregime a cladirilor asigurate sau disparitia/ tara resturi care se mai pot intrebuinta sau valorifica/ sau distrugerea in asa mod incat/ desi au ramas resturi ce se mai pot intrebuinta sau valorifica/ refacerea pe cale de reparatie nu mai este posibila sau rentabila din punctul de vedere al costului/ sau costul reparatiei este egal ori depaseste suma asigurata din polita.

Apreciaza reclamantul ca, fata de constatarile organelor abilitate, ne aflam in prezenta unei daune totale, caz in care. potrivit conditiilor speciale de asigurare, urmeaza sa fie despagubit cu suma asigurata din polita, respectiv cu suma de 171.700 euro. Precizeaza faptul ca a solicitat sa fie despagubit in valuta, in considerarea art. 22 din Conditiile generale privind asigurarea mixta pentru persoane fizice, potrivit caruia: ‚Despagubirile/indemnizatiile se platesc in moneda in care s-a incheiat polita de asigurare, dar in toate cazurile facturile se platesc in lei.”

In masura in care se va constata ca, in cauza, suntem in prezenta unei daune partiale, solicita a se da eficienta dispozitiilor art. 13 din Conditiile speciale privind asigurarea cladirilor apartinand persoanelor fizice, potrivit carora: 1/ In functie de sumele la care s-a incheiat asigurarea (valoarea de nou sau valoarea de piata) si de proportia daunei, cuantumul despagubirii reprezinta:… – in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei a reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionam sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pentru readucerea cladirii avariate sau distruse la starea anterioara producerii riscului asigurat; Costul la data da unei al reparatiilor reprezinta suma cheltuielilor necesare refacerii cladirilor avariate, cuprinzand cheltuielile cu materiale, manopera, transport materiale, utilaj, demontare si montare a elementelor avariate, precum si Conform devizelor anexate, suma necesara reparatiei bunului incendiat, se ridica la valoarea de 924.745, 64 lei (203.917,54 euro).

In drept, a invocat dispozitiile art. 1270, 2199 si urm. N.C.C., I.egii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare si dispozitiile O.G. 13/2011.

…. S.A cu sediul central in Bucuresti a depus intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului motivat de urmatoarele aspecte:- la data de 02.05.2012 s-a incheiat polita nr…. intre …. si … S.A., avand ca obiect imobilul situat in corn. …. In cadrul politei se mentioneaza ca beneficiar cesiune BCR ; in cadrul referatului emis de Postul de Politie …. in dosarul penal .., reclamantul Esser declara ca imobilul in discutie a fost cumparat in anul 2008 prin contractarea unui credit ipotecar in valoare 90.000 curo. Conf. Notei de avizare nr. …/01.11.2012 reclamantul declara ca „Polita cesionata in favoarea BCR” Conf. Procesului verbal de constatare a pagubelor produse la cladiri si alte constructii din data de 01.11.2012, dosar de dauna ….. – semnat de reclamant , se face mentiunea „cesiune BCR”. Coroborat cu prevederile arte 24 din Conditii Generale de Asigurare: „transmiterea drepturilorin favoarea unui    tert poate fi tacuta de Asigurat la:”incheierea contractului de asigurare    prin mentionarea          unui    beneficiar in contract sau dupa producerea daunei prin declaratie scrisa” si cu definitia Beneficiarului:, persoana mentionata in contractul de asigurare, indreptatita sa primeasca despagubirea/indemnizatia in cazul producerii riscurilor asigurate.” si       cu art. 1 ..in baza    contractului de asigurare, Asiguratorul se oblig ca la producerea riscurilor asigurate prin contract, sa despagubeasca Asiguratul, beneficiarul asigurarii, dupa caz, nominalizat in contractul de asigurare cat si in opinia paratei. In aceste conditii BCR are constituita o cesiune de creanta in scop de garantie, reglementata de art. 6 – Titlul          VI       din Legea      nr. 99/1999, care are ca    efect constituirea/conservarea drepturilor rezultate din contractul de asigurare nr. …. pt. a asigura executarea unei obligatii – creditul ipotecar contractat de reclamant.

Pe fond. parata, arata ca in data de 01.11.2012, s-au deschis doua dosare de dauna, respectiv:

 1. … – avand ca obiect bunurile asigurate din imobilul asigurat si care a fost solutionat la data de 27.02.2014 prin plata sumei maxime convenite in cadrul polite : 2.000 euro din care a fost compensata ultima rata la polita (162 euro), in lei la cursul BNR din ziua platii – 8.248. 40 lei, conf. extrasului bancar nr. 27/27.02.2014.
 2. … – avand ca obiect imobilul asigurat si care a fost solutionat la data de 08.04.2014 prin plata sumei maxime convenite in cadrul politei: 31.896, 25 euro in lei la cursul BNR din ziua platii -142.266. 84 lei, conf. extrasului bancar nr. 44/08.04.2014.

Parata a invocat art. 12 alin. 3 si art. 13 din Conditii Speciale privind asigurarea cladirilor apartinand persoanelor fizice coroborate cu concluziile expertizei si evaluarii cladirii intocmita de expert tehnic si evaluator proprietati imobiliare …, a rezultat faptul ca imobilul asigurat a fost deteriorat PARTIAL stabilind si valoarea cladirii de producerea evenimentului – incendiu din 28.10.2012 respectiv 56523 euro echivalent a sumei de 245.282 lei. In aceste conditii, avand in vedere prevederile art. 12 alin. 3 – DAUNA PARTIALA „distrugerea, avarierea ori deprecierea unor parti ale cladirilor asigurate astfel incat acestea pot fi refacute si readuse la starea anterioara producerii riscului asigurat, iar costul reparatiei NU depaseste suma asigurata din polita ..Asiguratorul a tacut aplicarea prevederilor art. 13 alin. 2. respectiv cuantumul despagubirii reprezinta: „in caz de dauna partiala, in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiei, refacerii        sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei necesare pt readucerea cladirii avariate la starea anterioara producerii.

Astfel, in conf. cu Actul de evaluare a despagubirii au rezultat urmatoarele sume

 1. suma asigurata: 171.700 euro .
 2. valoare de inlocuire a bunurilor: 81.170, 04 euro .
 3. valoare despagubire solicitata de reclamant: 751.887 lei (171.700 euro.
 4. valoare despagubire conf. situatiei generale – regie proprie 142.266. 84 ron (31.896, 2 euro).
 5. valoare cladire la data daunei: 56.523 euro .Facand si aplicarea prevederilor art. 21 din Conditii Speciale, respectiv 21, despagubirea nu poate depasi suma la care s-a incheiat asigurarea, cuantumul pagubei si nici valoarea cladirii la data daunei, cu urmatoarele precizari: a) suma la care s-a tacut asigurarea se intelege suma inscrisa in polita, stabilita conform prevederilor din prezentele conditii de asigurare.,b) prin cuantum pagubei se inteleg despagubirile stabilite conf. art. 13 prin valoarea cladirii la data daunei se intelege costul construirii sau procurarii elementelor constitutive ale cladirilor distruse sau avariate, la preturile de pe piata locala.

S-a stabilit ca si despagubire aferenta, respectand prevederile contractuale cat si art. 2.217 Cod Civil ca si despagubire suma de 31.896, 25 euro in lei la cursul BNR din ziua platii – 142.266. 84 lei, conf. extrasului bancar nr. 44/08.04.2014. „Art. 2217 Despagubirea (1) Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata’’. In concluzie, avand in vedere ca despagubirea cuvenita a fost achitata, conf. calculelor de mai sus, solicita respingerea actiunii ca neintemeiata si nefondata.

In raspunsul la intampinare, reclamantul a semnalat plata (partiala) a despagubirii la data de 08.04.2014, cand , parata i-a recunoscut calitatea de parte indreptatita la plata despagubirii, pentru identitate de ratiune si pentru diferenta solicitata se impune aceeasi pozitie de confirmare. Pe fondul cauzei, a precizat actiunea in sensul ca. in principal, solicita obligarea paratelor la plata sumei de 139.803 euro ( aferenta daunei totale), obligare a paratelor la plata dobanzii legale aferente sumei precizate anterior, pentru perioada 01.01.2013 si pana la data platii efective a despagubirii.

Reclamantul a mai aratat ca valoarea de asigurare a imobilului, egala cu limita raspunderii a fost stabilita inca de la momentul incheierii contractului de asigurare, la suma de 171.700 euro. Aprecierea paratei, in sensul ca valoarea imobilului inainte de producerea incendiului se ridica la suma de 56.523 euro nu poate fi retinuta, avand in vedere ca insasi parata a acceptat, la data incheierii politei de asigurare, valoarea de 171.700 euro si nu a facut dovada unor cauze care sa justifice reducerea valorii acestuia, alaturi de faptul ca primele de asigurare au fost stabilite si platite corelativ acestei din urma sume.

La termenul de judecata din 02.04.2015, instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active, invocata de parata, prin intampinare, ca neintemeiata, fiind retinuta pozitia BCR exprimata in corespondenta demarata de reclamant cu privire la recuperarea sumelor cuvenite din polita de asigurare a imobilului adus in garantie – fila 131 si plata partiala efectuata de parata catre reclamant.

In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si proba cu expertiza in constructii ( doua expertize, efectuate de exp. …., respectiv …).

Analizand probele administrate, se retin urmatoarele:

In fapt, la data de 28.10.2012 a intervenit un incendiu, soldat cu avarierea bunului imobil situat in …, proprietatea reclamantului , imobil ce faee obiectul politei de asigurare …. , suma asigurata fiind de 171 700 euro, fiind avuta in vedere valoarea de nou a cladiri, conform mentiunilor din polita. In data de 01 noiembrie 2012, acesta a avizat societatea …. S.A. _ Sucursala Piatra Neamt cu privire la producerea evenimentului asigurat, aceasta din urma deschizand dosarul de dauna nr. … ; s-a aprobat o valoare de despagubire de 142 266 lei din suma de 751 887 lei solicitata de reclamant, suma ce a fost achitata reclamantului la data de 8-04-2014.

 1. Expertul …. a stabilit ca a avut loc o dauna totala /nu sunt resturi recuperabile / stare de degradare fiind de peste 95%.
 2. … a stabilit ca este dauna totala/ nu sunt resturi recuperabile, a apreciat ca fundatia, soclu si beciul sunt afectate de incendiu / valoare de circulatie imobil 66 191 euro.

In drept, sunt incidente prevederile legale:

 • 2 din L.nr. 136/1995 „in asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contract de asigurare”.
 • 2199 Cod civil, incidente in cauza. „(1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca. in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie, dupa caz. asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit.
 • 2208 al.l Cod civil. „in cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul trebuie sa plateasca indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute in contract. Atunci cand exista neintelegere asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca”.
 • 2200 Cod civil (1) Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie sa fie incheiat in scris. Contractul nu poate fi probat cu martori, chiar atunci cand exista un inceput de dovada scrisa. Daca documentele de asigurare au disparut prin forta majora sau caz fortuit si nu exista posibilitatea obtinerii unui duplicat, existenta si continutul lor pot 11 dovedite prin orice mijloc de proba.(2) incheierea contractului de asigurare se constata prin polita de asigurare sau certificatul de asigurare emis si semnat de asigurator ori prin nota de acoperire si semnata de brokerul de asigurare.
 • 2217 Cod civil (1) Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata.
 • OG 13/2011: Dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare: Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. in lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.

Polita de asigurare semnata de reclamant prevede expres ca facand parte integranta din aceasta si conditiile generale si speciale de asigurare ( fila 10 ) Potrivii art. 20 din conditiile speciale, in cazul in care la data producerii riscului asigurat suma asigurata este mai mare decat valoarea de inlocuire sau de piata a cladirii, despagubirea nu va putea depasi valoarea de nou sau de piata a cladirii la data producerii evenimentului asigurat iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata se va restitui. Art. 24 stabileste de asemenea ordinea de aplicare a prevederilor conditiilor speciale-generale de asigurare , avand prioritate cele speciale.

Revenind la speta, expertii au stabilit ca dauna are caracter total, mentinandu-si concluziile chiar dupa obiectiunile formulate de parata cu referire expresa la normele legale speciale in materie, valoarea imobilului la data producerii incendiului fiind stabilit la 66191 euro – ceea ce activeaza prevederile art. 20 din conditiile speciale , valoarea de reconstructie fiind de 60173 euro . Expertul a apreciat ca. daca s-ar pune problema reutilizarii fundatiei si a beciului , aceasta ar presupune solidarizare , consolidare, subzidire, eamasuire, ceea ce ar conduce la costuri peste cele presupuse de refacerea din nou. in acest context nu se poate da eficienta sustinerilor paratei privind scaderea valorii partilor neafectate de incendiu.

Raportand concluziile expertului la normele legale si contractuale, pretentiile reclamantului sunt intemeiate in parte, pentru suma de 34295 euro, ramasa dupa deducerea platii efectuate de parata la data de 8-04-2014.

In ceea ce priveste dobanda legala solicitata de reclamant incepand cu ianuarie 2013, retine ca asiguratorul trebuie sa achite indemnizatia in termen de 15 zile de la data avizarii dosarului de dauna, putand insa amana plata pana la definitivarea procedurii penale sau a anchetei penale declansate ( art. 23/25 conditii generale ) – ipoteza aplicabila in speta, dosarul penal privind infractiunea de distrugere din culpa, privind pe reclamant primind NUP in data de 14-12-2012( fila 114 ). In acest context, reclamantul este indreptatit la plata de dobanzi penalizatoare incepand cu ianuarie 2013.

Pentru cele ce preced, se va admite in parte actiunea in sensul mai sus retinut cu aplicarea art. 453 Cod procedura civila (partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata) si art. 44 alin 4 din OUG 80/2013 (in cazul in care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanta de judecata va obliga pe paratul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea).

PENTRU ACESTE MOTIVE, IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite, in parte, actiunea formulata de reclamantul …., cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocatura …. in …, … in contradictoriu  cu paratele S.C. …. S.A., cu sediul in Bucuresti si S.C. … S.A. – SUCURSALA …, cu sediul in …, ….

Obliga parata S.C. …. S.A., cu sediul in Bucuresti, str. …, sa plateasca reclamantului suma de 34295 euro. despagubiri, cu dobanda legala calculata de la data de 01.01.2013 si pana la data platii efective.

Obliga parata S.C. …. S.A., cu sediul in Bucuresti, …., sa plateasca reclamantului… lei cheltuieli de judecata si…. lei cheltuieli catre stat.

Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Neamt.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, …

Dosar nr. …./103/2014

ROMANIA

CURTEA DE APEL BACAU
SECTIA I CIVILA

DECIZIA CIVILA NR. …

Sedinta publica de la ….
Completul compus din:

PRESEDINTE                      –                          …

JUDECATOR       –       …

GREFIER            –       …

La ordine a venit spre solutionare apelul civil formulat de parata S.C. .. impotriva sentintei civile nr…/… pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr…/103/2014 in contradictoriu cu intimatul-reclamant … si intimata S.C. … SA. – SUCURSALA PIATRA NEAMT

La apelul nominal tacut in sedinta publica au lipsit partile.

Curtea dispune lasarea cauzei la a doua strigare, in eventualitatea prezentarii

partilor.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut in sedinta au raspuns avocat … pentru apelanta S.C. … S.A. si avocat…. pentru intimatul …, lipsa fiind acesta.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier, care invedereaza ca:

– procedura de citare legal indeplinita;

Curtea pune in discutie cererea expertului pentru suplimentarea onorariului.

Avocat …. solicita respingerea cererii, aratand ca onorariul initial a fost de 1000 lei, achitat de ambele parti insa, din eroare, prin adresa Tribunalului Neamt s-au decontat doar 500 lei, urmand a se deconta si diferenta de 500 lei. Totodata, arata ca se opune partial la suplimentarea onorariului, respectiv cu privire la cota MJ, impozit, etc.

Avocat … arata ca se opune la suplimentarea onorariului de expert.

Curtea, vazand dispozitiile art. 339 Cod pr. civila, respinge cererea de suplimentare a onorariului de avocat, avand in vedere ca onorariul stabilit acoperea cheltuielile, prezentul supliment de expertiza nejustificand cheltuieli suplimentare. invedereaza partilor a preciza daca sunt de formulat obiectiuni.

Avocat … arata ca nu are de formulat obiectiuni.

Avocat …. arata ca nu este vorba despre obiectiuni.

Nefiind alte cereri de formulat si/sau exceptii de invocat,Curtea constata apelul in stare de judecata si acorda cuvantul partilor.

Avocat …., avand cuvantul, solicita instantei a avea in vedere motivele de apel invocate in scris si concluziile scrise. Arata ca este vorba despre o dauna partiala, suma de 34.295 Euro fiind contestata. Arata ca, fata de dispozitiile art. 2217 Cod civil, despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat si nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata. Arata ca din suma totala a imobilului, de 60.173 Euro, conform expertizei, se scad suma de 6454 Euro cat si suma de 31.896, 25 Euro, deja achitata, ramanand o diferenta de 21.822,75 Euro. In situatia in care se stabileste si plata unei dobanzi, aceasta trebuie achitata de la data platii partiale. Solicita admiterea apelului astfel cum a fost formulat si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand taxele de timbru.

Avocat …., avand cuvantul pentru intimat…., solicita respingerea apelului si mentinerea hotararii de la prima instanta, care este temeinica si legala. Arata ca apelanta solicita instantei a se raporta la un raport de expertiza extrajudiciara, intocmita de un expert numit unilateral de aceasta. Apreciaza, conform probelor administrate in cauza, ca nu poate fi vorba despre o dauna partiala, asa cum sustine apelanta, ci de o dauna totala. Solicita a se avea in vedere ca ambii experti au concluzionat ca nu exista resturi din imobil ce pot fi utilizate. Nu solicita cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.

CUR TEA – deliberand –

Asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. … din 30.06.2016 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2014 s-a admis, in parte, actiunea formulata de reclamantul …, cu domiciliul procedural ales la Cabinet de Avocatura …. in Piatra Neamt, …. in contradictoriu cu paratele S.C. … S.A., cu sediul in Bucuresti, … si S.C. …S.A. – SUCURSALA …., cu sediul in …

A fost obligata parata S.C. … S.A., cu sediul in Bucuresti, …, sa plateasca reclamantului suma de 34295 Euro, despagubiri, cu dobanda legala calculata de la data de 01.01.2013 si pana la data platii efective.

A fost obligata parata S.C. … S.A., cu sediul in Bucuresti, …, sa plateasca reclamantului … lei cheltuieli de judecata si … lei cheltuieli catre stat.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, Tribunalul a avut in vedere urmatoarele:

„In fapt, la data de 28.10.2012 a intervenit un incendiu, soldat cu avarierea bunului mobil situat in …, proprietatea reclamantului , imobil ce face obiectul politei de asigurare … , suma asigurata fiind de 171 700 Euro, fiind avuta in vedere valoarea de nou a cladirii ,conform mentiunilor din polita. In data de 01 noiembrie 2012, acesta a avizat societatea …S.A. Sucursala Piatra Neamt cu privire la producerea evenimentului asigurat, aceasta din urma deschizand dosarul de dauna nr. … ; s-a aprobat o valoare de despagubire de 142 266 lei din suma de 751 887 lei solicitata de reclamant, suma ce a fost achitata reclamantului la data de 8-04-2014.

 1. Expertul …. a stabilit ca a avut loc o dauna totala /nu sunt resturi recuperabile / stare de degradare fiind de peste 95%.
 2. … a stabilit ca este dauna totala/ nu sunt resturi recuperabile, a apreciat ca fundatia, soclu si beciul sunt afectate de incendiu / valoare de circulatie imobil 66 191 Euro.

In drept, sunt incidente prevederile legale:

– art.2 din L.nr. 136/1995 „in asigurarea facultativa raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contract de asigurare”.

 • 2199 Cod civil, incidente in cauza, „(1) Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta din urma se obliga ca, in cazul producerii riscului asigurat, sa plateasca o indemnizatie, dupa caz, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit.
 • 2208 al.l Cod civil, „in cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul trebuie sa plateasca indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute in contract. Atunci cand exista neintelegere asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, partea necontestata din aceasta se va plati de asigurator anterior solutionarii neintelegerii prin buna invoiala sau de catre instanta judecatoreasca”.
 • 2200 Cod civil (1) Pentru a putea fi dovedit, contractul de asigurare trebuie sa fie incheiat in scris. Contractul nu poate fi probat cu martori, chiar atunci cand exista un inceput de dovada scrisa. Daca documentele de asigurare au disparut prin forta majora sau caz fortuit si nu exista posibilitatea obtinerii unui duplicat, existenta si continutul lor pot fi dovedite prin orice mijloc de proba.(2) incheierea contractului de asigurare se constata prin polita de asigurare sau certificatul de asigurare emis si semnat de asigurator ori prin nota de acoperire si semnata de brokerul de asigurare.
 • 2217 Cod civil (1) Despagubirea se stabileste in functie de starea bunului din momentul producerii riscului asigurat. Ea nu poate depasi valoarea bunului din acel moment, cuantumul pagubei si nici suma asigurata.
 • OG 13/2011: Dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinirea obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare; Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. in lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.

Polita de asigurare semnata de reclamant prevede expres ca tacand parte integranta din aceasta si conditiile generale si speciale de asigurare ( fila 10 ) Potrivit art. 20 din conditiile speciale, in cazul in care la data producerii riscului asigurat suma asigurata este mai mare decat valoarea de inlocuire sau de piata a cladirii , despagubirea nu va putea depasi valoarea de nou sau de piata a cladirii la data producerii evenimentului asigurat iar prima de asigurare aferenta excedentului de suma asigurata se va restitui. Art. 24 stabileste de asemenea ordinea de aplicare a prevederilor conditiilor speciale-generale de asigurare , avand prioritate cele speciale.

Revenind la speta, expertii au stabilit ca dauna are caracter total , mentinandu-si concluziile chiar dupa obiectiunile formulate de parata cu referire expresa la normele legale speciale in materie, valoarea imobilului la data producerii incendiului fiind stabilit la 66191 Euro – ceea ce activeaza prevederile art. 20 din conditiile speciale , valoarea de reconstructie fiind de 60173 Euro . Expertul a apreciat ca, daca s-ar pune problema reutilizarii fundatiei si a beciului , aceasta ar presupune solidarizare , consolidare, subzidire, camasuire. ceea ce ar conduce la costuri peste cele presupuse de refacerea din nou. in acest context nu se poate da eficienta sustinerilor paratei privind scaderea valorii partilor neafectate de incendiu.

Raportand concluziile expertului la nonnele legale si contractuale, pretentiile reclamantului sunt intemeiate in parte, pentru suma de 34295 Euro. ramasa dupa deducerea platii efectuate de parata la data de 8-04-2014.

In ceea ce priveste dobanda legala solicitata de reclamant incepand cu ianuarie 2013, retine ca asiguratorul trebuie sa achite indemnizatia in termen de 15 zile de la data avizarii dosarului de dauna, putand insa amana plata pana la definitivarea procedurii penale sau a anchetei penale declansate ( art. 23/25 conditii generale ) – ipoteza aplicabila in speta, dosarul penal privind infractiunea de distrugere din culpa, privind pe reclamant primind NUP in data de 14-12-2012( fila 114). In acest context, reclamantul este indreptatit la plata de dobanzi penalizatoare incepand cu ianuarie 2013.

Pentru cele ce preced, se va admite in parte actiunea in sensul mai sus retinut cu aplicarea art. 453 Cod procedura civila (partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata) si art. 44 alin 4 din OUG 80/2013 (in cazul in care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanta de judecata va obliga pe paratul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea).”

Impotriva sentintei civile mai susmentionata a formulat apel parata … S.A., apel formulat in termen legal si pentru care s-a achitat taxa de timbru in valoare de 1.715 lei, in temeiul art.2 lit.c din OUG 80/2013 si art. 23 al.l lit.a din acelasi act normativ.

In motivarea apelului s-au aratat, in esenta, urmatoarele:

– S-a achitat despagubirea cuvenita aferenta dosarului de dauna PA …, potrivit conditiilor contractuale, respectiv art. 12 al.3 si art. 143 din conditii speciale si valorii cladirii la data daunei, art.21 din contract potrivit cu care nu se poate depasi suma la care s-a incheiat asigurarea, cuantumul pagubei si nici valoarea cladirii la data daunei.

Asiguratorul a stabilit despagubirea aferenta contractului la 31.896,25 Euro ( 142.266,84 lei) fata de art. 2217 Cod civil.

In subsidiar trebuie sa se aiba in vedere partile din imobil ramase neafectate, urmand a se scade din valoarea de 60.173 Euro suma platita anterior de asigurator la data de 08.04.2014.

Cu privire la dobanda legala se arata ca aceasta este nefondata, iar, in subsidiar, daca se apreciaza ca intimatul este indreptatit la plata acesteia, data eligibilitatii dobanzii este data platii partiale a despagubirii – 08.04.2014.

Intimatul …. a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului declarat de asigurator si mentinerea sentintei Tribunalului Neamt.

In apel s-a administrat proba cu expertiza tehnica judiciara – supliment.

Analizand sentinta civila apelata, Curtea de Apel retine urmatoarele: in acord cu opinia judecatorului fondului, se retine ca, in urma incendiului din data de 28.10.2012, soldat cu avarierea imobilului din localitatea …, judetul Neamt, imobil ce face obiectul politei de asigurare ….., dauna suferita de proprietarul bunului este o dauna totala si nu partiala, aspect stabilit de expert …., care a concis ca a avut loc o dauna totala/nu sunt resturi recuperabile/ stare de degradare de peste 95% si expert …., care a concluzionat, de asemenea, ca dauna este totala, iar valoarea imobilului este de 66.191 Euro.

In suplimentul la raportul de expertiza ( fi.64-65 dosar apel), domnul expert .. arata ca: „ daca s-ar pune problema reconstruirii casei de vacanta utilizand fundatiile, elevatia ( soclul) si beciul, acest lucru s-au putea face doar in baza unei expertize de specialitate a structurii, intocmita de specialisti atestati de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura pentru Atestarea Profesionala a Specialistilor in Constructii” si tara de care nu ar fi posibila autorizarea reconstruirii, iar solutiile rezultate din respectiva expertiza, constand in solutii de solidarizare, consolidare, subzidiri, camasuiri, etc. – ar putea conduce la costuri comparabile cu cele care ar fi necesare daca aceste lucrari s-ar reface in totalitate.”

Se mai arata ca „ Avand in vedere fisurile aparute in elevatie ( vezi Foto 3 din expertiza initiala) opinez ca fundatiile nu ating „ cota de inghet” – respectiv 1,10 m de la cota terenului si functie de gravitatea situatiei se va cere executarea de subzidiri ( turnarea de betoane in fundatiile existente).”

Avand in vedere concluziile expertilor, care au stabilit ca dauna are caracter total, chiar si dupa obiectiunile formulate de apelant si in suplimentul la raportul de expertiza ( care arata ca sunt mai mari costurile de solidarizare, consolidare, subzidiri, camasuiri, iar fundatiile nu ating „ cota de inghet” datorita fisurilor aparute in elevatie, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 13 raportat la art. 20 din Contractul de asigurare – Conditii speciale privind asigurarea cladirilor apartinand persoanelor fizice ( fi. 10-20 dosar fond, vol.l), dispozitiile art 2199, art.2000, art. 2217 Cod civil.

Curtea retine ca, in raport de conventia partilor, instanta de fond a apreciat judicios cuantumul despagubirilor la care intimatul-reclamant este indreptatit, avand in vedere si valoarea imobilului la data producerii incendiului, respectiv suma de 66.191 Euro. asa cum s-a stabilit in raportul de expertiza efectuat in cauza, din care se scade suma achitata de asigurator la data de 08.04.2014.

In ceea ce priveste dobanda legala, potrivit O.G. 13/2011 „ Dobanda datorata de debitorul obligatiei banesti pentru neindeplinire obligatiei respective la scadenta este denumita dobanda penalizatoare. Dobanda trebuie sa fie stabilita prin act scris. in lipsa acestuia se datoreaza numai dobanda legala.”

Instanta de fond a apreciat judicios cu privire la acordarea dobanzii legale, incepand cu luna ianuarie 2013, intrucat asiguratorul trebuie sa achite indemnizatia in termen de 15 zile de la data avizarii dosarului de dauna, avand posibilitatea de a o amana pana la data definitivarii procedurii penale sau a anchetei penale declansate – potrivit art.23/25 conditii generale – contract asigurare. Or, dosarul penal privind infractiunea de distrugere din culpa a fost solutionat la data de 14.12.2012, dispunandu-se neinceperea urmaririi penale.

In temeiul art. 480 Cod pr. civila, Curtea, apreciind sentinta ca fiind legala si temeinica, va respinge apelul potrivit dispozitivului prezentei.

PENTRU A CESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge apelul civil formulat de parata S.C. … S.A., cu sediul in … impotriva sentintei civile nr…./… pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr…./103/2014 in contradictoriu cu intimatul-reclamant …., domiciliat in …. si la Cabinet avocat …. – …… si intimata S.C. … S.A. – SUCURSALA….-…, ca nefondat.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica azi, ….