Lipsa calitatii procesuale active in promovarea caii de atac

Dosar nr. …./103/2017                    Litigii privind achizitiile publice/daune contractuale

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A Il-A CIVILA,

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
SENTINTA CIVILA Nr. …/C
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE …
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …..- JUDECATOR …. – GREFIER

Se examineaza actiunea civila formulata de reclamanta S.C….S.A. prin administrator special….cu sediul in …, prin administrator judiciar …, cu sediul in …, in contradictoriu cu paratul C.J. …. cu sediul in …

Dezbaterile, consemnate in incheierea ce face parte integranta din prezenta sentinta civila au avut loc in sedinta publica din data de…, pronuntarea fiind amanata, pana la data de azi…

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata sub nr. …/103/…2017, SC … SA a chemat in judecata C.J…, solicitand obligarea paratului sa achite suma de … lei reprezentand penalitati aferente contractului nr. …./23.05.2012, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii a aratat ca a incheiat cu parata contractul de lucrari nr. …., in baza caruia a realizat obiectivul Modernizare DJ … intrucat s-au achitat cu intarziere facturile …. si …., a fost nevoita sa calculam penalitati de intarziere asa cum rezulta din factura … si din situatia privind modul de calcul privind penalitatile aferente contractului nr. … Dat fiind faptul ca a solicitat in nenumarate randuri sa fie achitata suma … lei, reprezentand penalitati aferente contractului nr…. si nu s-a dat curs solicitarii noastre, e nevoita sa intreprinda acest ultim demers pentru a i se achita aceasta suma de bani.

In drept s-au invocat prevederile art. 1270 Cod civil. C.J… a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, fiind aratate urmatoarele:

Intre C.J… si S.C. ….. S.A. s-a incheiat Contractul de lucrari nr. …, avand ca obiect Modernizare DJ …., cu durata de executie de 12 luni, de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor. Intre C.J…. si MDRAP s-a incheiat Contractul de finantare nr. … avand ca obiect acordarea unei finantari din bugetul Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice in limita fondurilor aprobare anual cu aceasta destinatie, pentru realizarea obiectivului Modernizare DJ … .Prin actul aditional inregistrat sub nr. …partile au convenit prelungirea duratei de executie a lucrarii pentru obiectivul mentionat anterior, in conformitate cu Contractul de Finantare nr…si a Actelor aditionale nr. 1 si 2, incheiat intre U.A.T. … si M.D.R.A.P. pana la data de …

Este de observat faptul ca reclamanta si-a asumat prelungirea contractului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, inclusiv cu privire la modalitatile de transfer ale fondurilor, prevazute la pct.VI. Din contractul din finantare, modificat prin Art. IV. pct. V, Modalitatea de transfer a sumelor, din Actul aditional nr.2 la contractul de Finantare inregistrat sub nr…. prin care este reglementata procedura alocarii sumelor de la bugetul de stat pentru beneficiar. In conformitate cu prevederile pct. VI din contractul de finantare, modificat prin Art. IV. pct. V din Actul aditional nr.2 la contractul de finantare, a solicitat Ministerului Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice prin adresa nr…. decontarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii mentionat anterior.insotita de centralizatoarele situatiilor de lucrari precum si facturile emise si nedecontate.

Potrivit art. IV, pct. V. alin.2 din Actul aditional nr.2 la contractul de finantare, se statueaza urmatoarele: creditele bugetare aferente prezentului contract de finantare se transfera beneficiarului in ordine cronologica de inregistrare la nivelul programului a solicitarilor de transfer a sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrarilor executate.

Intrucat creditele bugetare aferente contractelor de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene, sunt solicitate de majoritatea Unitatilor Administrative din tara, situatie care implica si o verificare amanuntita a documentelor prezentate pentru decontare, este firesc faptul ca Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a virat aceste sume abia la data de …, potrivit extrasului de cont.

In raspunsul la intampinare, reclamanta a semnalat ca prin Actul aditional nr…. (la care se raporteaza paratul in combaterea actiunii), partile au convenit doar asupra prelungirii duratei de executie a lucrarilor la contractul nr…. pana la data de …, in conformitate cu contractul de finantare (in care reclamanta nu este parte) iar nicidecum nu si-a asumat clauza referitoare la modalitatile de transfer ale fondurilor, prevazute la pct. IV din acest din urma contract. Este evident ca o atare achiesare la acele dispozitii contractuale din contractul de finantare trebuia stipulata expres in contractul de lucrari sau in actele aditionale.Asadar, paratul trebuia sa-si respecte obligatiile asumate prin contractul de lucrari in discutie, in ceea ce priveste termenul de plata a facturilor emise de catre societate, sub sanctiunea platii de penalitati pentru intarziere. Sintetizand, in masura in care autoritatea contractanta dispune de documentatia de organizare si, eventual, identifica fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului, ea poate initia aplicarea procedurii de atribuire insa, la momentul semnarii contractului ce reprezinta angajamentul legal, sursele de finantare trebuie asigurate in mod obligatoriu.

Analizand proba cu inscrisuri administrata in cauza si sustinerile partilor, Tribunalul retine urmatoarele:

Reclamanta a incheiat cu paratul contractul de lucrari nr. …, in baza caruia a realizat obiectivul: modernizare DJ …. Facturile emise in baza contractului nr. …si respectiv … au fost achitate cu nerespectarea termenului de plata convenit prin contract, fiind emisa factura … pentru penalitati de intarziere in suma de …lei.

Paratul refuza plata penalitatilor invocand procedura aferenta contractului de finantare incheiat cu MDRAP asumata dc reclamanta.

Apararile paratului nu pot fi validate in sensul solicitat pentru urmatoarele motive:

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 1266 Cod civil, interpretarea contractelor se face dupa vointa concordanta a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor, iar toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecarei intelesul ce rezulta din actul intreg (art. 1267). Totodata, art. 1268 Cod civil impune ca atunci cand o clauza este primitoare de doua intelesuri, ea sa fie interpretata in sensul ce poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar putea produce nici unul.

Din clauzele cuprinse in art. 12.2 si art. 18.1 din contract rezulta in mod evident ca partile au stabilit penalitati de intarziere pentru cazul in care autoritatea contractanta nu isi indeplineste obligatia de plata a facturilor in termenul convenit si au stabilit ca aceasta are un termen de plata de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, dupa care se aplica penalitatile in cota procentuala de 1 %1 din valoarea facturii neplatite la timp.

Pe de alta parte, clauza de la art. 5.2 trebuie interpretata si prin prisma dispozitiilor art. 94 din HG 925/2006. care impun autoritatii contractante “obligatia de a verifica, inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. “Aceste dispozitii au caracter special si au incidenta in cauza fiind prevazute imperativ pentru contractele de achizitie publica.

Sustinerile paratului privind conditiile si termenele de alocare de sume in contul autoritatii nu au relevanta in contextul prevederilor contractuale asumate dar si al reglementarilor legale incidente. Potrivit HG 925/2006 autoritatea este responsabila de modul de atribuire a contractului, cu respectarea dispozitiilor legale, prevedere preluata si in HG 395/2016.

Pentru cele ce preced, in acord cu art. 1538 Cod civil, actiunea va fi admisa, cu consecinta obligarii paratului la plata penalitatilor de intarziere datorate. Cererea reclamantei pentru cheltuieli de judecata va fi respinsa, in conditiile in care acestea nu au fost dovedite.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite actiunea civila formulata de reclamanta S.C…S.A. prin administrator special …, cu sediul in …, prin administrator judiciar …, cu sediul in …, in contradictoriu cu paratul C.J…., cu sediul in ….

Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de … lei reprezentand penalitati de intarziere.

Respinge ca neintemeiata cererea reclamantei pentru cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi 08.02.2018.

Dosar nr. …/103/2017

ROMANIA
CURTEA DE APEL BACAU

SECTIA A II-A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

DECIZIA CIVILA Nr. …./2018
Sedinta publica de la …2018
Completul compus din:

PRESEDINTE ….
Judecator …
Judecator …
Grefier …

Pe rol judecarea recursului declarat de recurenta-parata Unitatea administrativ teritoriala – … prin reprezentant legal …. impotriva sentintei civile nr. …. din data de … pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2017 in contradictoriu cu intimatul-parat C.J…. si intimata-reclamanta S.C. … S.A. prin administrator special … si prin administrator judiciar …., avand ca obiect litigiu privind achizitiile publice.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat Moldovan Irina Maria pentru intimata-reclamanta S.C. …. S.A. cu delegatie la dosar, lipsa fiind celelalte parti.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care;

Instanta constata ca recurenta-parata Unitatea administrativ teritoriala – … a depus la dosar dovada achitarii taxei judiciare de timbru conform chitantei de la fila 43 dosar.

Avocat Moldovan Irina Maria, la solicitarea instantei, arata ca insista in exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei Unitatea administrativ teritoriala ….

Instanta constata ca. prin raspunsul la intampinare, recurenta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a C.J….. Instanta apreciaza cu privire la aceasta exceptie ca reprezinta un motiv de recurs de ordine publica urmand a fi analizat cu ocazia judecatii recursului.

Nemaifiind alte cereri de formulat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei, cat si cu privire la recurs, la motivele invocate prin cererea initiala, cat si cu privire la motivul de ordine publica referitor la exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a C.J….

Avocat Moldovan Irina Maria solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei fata de dispozitiile art. 494 raportat la art. 478 Cod procedura civila. Fata de imprejurarea ca prezentul litigiu s-a purtat intre S.C. …. S.A. si C.J…., iar Unitatea administrativ teritoriala …. nu a fost parte in proces apreciaza ca aceasta nu poate justifica calitatea de a promova prezentul recurs.

Pe fondul cauzei, solicita respingerea recursului, ca nefondat. Apreciaza ca solutia instantei de fond este legala aceasta fiind urmarea unei interpretari corecte a dispozitiilor cuprinse in actului aditional intervenit in anul 2016. Sustine ca in mod corect a retinut instanta de fond ca prin actul aditional in discutie nu au intervenit modificari cu privire la termenul si modalitatea de plata, doar un singur amendament cu privire la prelungirea duratei de executie a contractului. In aceasta ipoteza termenul de plata nu se putea raporta decat la dispozitiile cuprinse in art. 12 pct. 2 si art. 18 pct. 1 din contractul de lucrari. Solicita a se avea in vedere faptul ca doar autoritatea contractanta este singura responsabila pentru initierea unei astfel de proceduri, aceasta putand incheia contracte de achizitie publica si putand angaja cheltuieli doar daca exista sursa integrala de finantare a lor. Considera ca in speta C.J…., la momentul incheierii contractului de achizitie in discutie, putea sa asigure sursa integrala de finantare a acestuia.

In ceea ce priveste exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a C.J., in raport de dispozitiile art. 56 al. 2 Cod procedura civila. C.J… putea sa stea ca parte in prezentul litigiu. In concluzie, solicita admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a recurentei, iar pe fondul cauzei respingerea recursului, ca nefondat. Nu solicita cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile inchise, cauza ramanand in pronuntare.

CURTEA – deliberand –

Prin sentinta civila nr. …, Tribunalul a admis actiunea civila formulata de reclamanta S.C… S.A. prin administrator special …, prin administrator judiciar …, in contradictoriu cu paratul C.J…, a obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de ….lei reprezentand penalitati de intarziere si a respins ca neintemeiata cererea reclamantei pentru cheltuieli de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a aratat ca apararile paratului nu pot fi validate in sensul solicitat pentru urmatoarele motive: potrivit dispozitiilor art. 1266 Cod civil, interpretarea contractelor se face dupa vointa concordanta a partilor contractante, iar nu dupa sensul literal al termenilor, iar toate clauzele conventiilor se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecarei intelesul ce rezulta din actul intreg (art. 1267). Totodata, art. 1268 Cod civil impune ca atunci cand o clauza este primitoare de doua intelesuri, ea sa fie interpretata in sensul ce poate avea un efect, iar nu in acela ce n-ar putea produce nici unul.

Din clauzele cuprinse in art. 12.2 si art. 18.1 din contract rezulta in mod evident ca partile au stabilit penalitati de intarziere pentru cazul in care autoritatea contractanta nu isi indeplineste obligatia de plata a facturilor in termenul convenit si au stabilit ca aceasta are un termen de plata de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, dupa care se aplica penalitatile in cota procentuala de 1 %1 din valoarea facturii neplatite la timp.

Pe de alta parte, clauza de la art. 5.2 trebuie interpretata si prin prisma dispozitiilor art. 94 din HG 925/2006, care impun autoritatii contractante “obligatia de a verifica. inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice. “Aceste dispozitii au caracter special si au incidenta in cauza fiind prevazute imperativ pentru contractele de achizitie publica.

Sustinerile paratului privind conditiile si termenele de alocare de sume in contul autoritatii nu au relevanta in contextul prevederilor contractuale asumate dar si al reglementarilor legale incidente. Potrivit HG 925/2006 autoritatea este responsabila de modul de atribuire a contractului, cu respectarea dispozitiilor legale, prevedere preluata si in HG 395/2016.

Impotriva sentintei a promovat recurs Unitatea Administrativ Teritoriala-Judetul Neamt care arata ca solutia primei instante este nefondata, intrucat partile au derogat de la dispozitiile art. 94 din H.G. 925/2006 care impun autoritatii contractante obligatia de a verifica, inainte de incheierea contractului, respectarea dispozitiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice si au inteles sa prelungeasca durata de executie a contractului de lucrari nr….prin Actul Aditional nr….., in conformitate cu Contractul de finantare nr…. si a actelor aditionale nr.l si 2 la contractul de finantare, prin care este prevazuta modalitatea de transfer a fondurilor alocate.

S.C. … S.A. si-a asumat prelungirea contractului in conformitate cu prevederile contractului de finantare, inclusiv cu privire la Modalitatile de transfer ale fondurilor, prevazute la pct.Vl. din contractul din finantare, modificat prin art.1V, pct. V, Modalitatea de transfer a sumelor, din Actul aditional nr.2 la contractul de finantare inregistrat sub nr…..prin care este reglementata procedura alocarii sumelor de la bugetul de stat, pentru beneficiar.

Recurenta sustine ca, chiar daca intimata-reclamanta nu a fost parte in contractul de finantare, si-a asumat prelungirea perioadei de executie a contractului de lucrari. in conformitate cu contractul de finantare prin care se stipuleaza modalitatea de transfer a fondurilor alocate.

Instanta de fond nu s-a pronuntat si nu a dat o interpretare asupra faptului ca partile au inteles sa prelungeasca prin act aditional, durata de executie a contractului de lucrari in conformitate cu contractul de finantare si a actelor aditionale la acesta, prin care este stipulata expres modalitatea de transfer a fondurilor.

Recurenta solicita instantei de recurs sa dea eficienta art.1270 Cod Civil, „conventiile legal tacute au putere de lege intre partile contractante” avand in vedere ca prin actele aditionale anterioare incheierii actului aditional nr. …. partile nu au stipulat expres prelungirea acestora in conformitate cu contractul de finantare si a actelor aditionale la acesta. Ulterior, prin Actul Aditional nr…. partile au convenit si au stipulat expres prelungirea duratei de executie a contractului de lucrari. in conformitate cu contractul de finantare, prin care este prevazuta modalitatea de alocare a fondurilor. Facturile nr…. si nr…. emise dupa incheierea actului aditional nr. … au fost decontate in conformitate cu actul aditional mentionat anterior.    Prin incheierea Actului Aditional nr…. de prelungire a duratei de executie a contractului de lucrari in conformitate cu contractul de finantare, partile au derogat si de la dispozitiilor art. 94 din Hotararea de Guvern nr. 925/2006. Actul Aditional nr…. de prelungire a duratei de executie a contractului de lucrari face parte integranta din contract. Dupa virarea efectiva a sumelor alocate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la data de … institutia a achitat la randul ei aceste sume la data de … potrivit extrasului de cont anexat la dosarul cauzei.

In drept, recurenta a invocat prevederile art.488 al.l pct. 8 Cod procedura civila.

Intimata-reclamanta a fonnulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual active a recurentei UAT -…., intrucat recurenta nu a avut calitatea de parte in litigiul judecat in fata Tribunalului, iar pe fond respingerea recursului ca nefondat.

Prin raspunsul la intampinare , recurenta a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a C.J. …, solicitand admiterea exceptiei, casarea sentintei civile si trimiterea spre rejudecare.

Curtea de apel analizand cu prioritate, in temeiul art.248 Cod procedura civila, exceptia lipsei calitatii procesual active a recurentei UAT Neamt, retine urmatoarele:

Conform art. 32 Cod procedura civila:”(l) Orice cerere poate fi formulata si sustinuta numai daca autorul acesteia:… b) are calitate procesuala;”, calitatea procesuala rezultand din identitatea dintre parti si subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecatii, (art.36 Cod procedura civila).

In cauza pendente. parti ale litigiului in judecata la fond au fost reclamanta SC …SA si paratul C.J…. astfel incat din perspectiva solutiei pronuntate, numai paratul C.J… justifica legitimare procesual activa in calea de atac ( art. 458 Cod procedura civila Caile de atac pot fi exercitate numai de partile aflate in proces care justifica un interes, in afara de cazul in care, potrivit legii, acest drept il au si alte organe sau persoane.”).

Conform art.l al. 2 lit.i) prin unitati administrativ-teritoriale se intelege – comune, orase si judete, fiind: „ persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat in care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.

(2) in justitie, unitatile administrativ-teritoriale sunt reprezentate, dupa caz. de primar sau de presedintele consiliului judetean.” (art.21).

In ceea ce priveste consiliul judetean, in baza art. 24 :” in fiecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este ales in conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.”

Curtea de apel constatand ca recurenta UAT… nu a fost parte la judecata in prima instanta, calitatea de parat apartinand unei altei entitati, respectiv C.J…., in temeiul art.496 Cod procedura civila, admitand exceptia lipsei calitatii procesual active, urmeaza sa respinga recursul in temeiul acestei exceptii.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge recursul declarat de recurenta-parata Unitatea administrativ teritoriala – … prin reprezentant legal …. cu sediul … impotriva sentintei civile nr. … pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2017 in contradictoriu cu intimatul-parat C.J… cu sediul in … si intimata-reclamanta S.C. …. S.A. prin administrator special … cu sediul in …. si prin administrator judiciar … cu sediul in …, pentru lipsa calitatii procesuale active a recurentei.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica din …. 2018.