Angajarea raspunderii solidare a administratorului – art. 27 lit. c din Codul de procedura fiscala – dovada relei – credinte

DOSAR NR. ……/103/2014                Contestatie act administrativ fiscal

ROMANIA

TRIBUNALUL NEAMT
SECTIA A II-A CIVILA,

DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
SENTINTA CIVILA NR. …../CF
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ….
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …………….. – JUDECATOR – ………………GREFIER

Se examineaza actiunea civila formulata de reclamantul …, domiciliat …………, in contradictoriu cu parata ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE …..-SERVICIUL FISCAL ORASENESC ….. cu sediul in …….

La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns aparatorul ales al reclamantului, avocat…., cu imputernicirea avocatiala seria …….. din ……….., lipsa fiind reprezentantul legal al paratei.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza

instantei ca:

  • obiectul actiunii – contestatie act administrativ fiscal;
  • cauza se afla la primul termen de judecata;
  • procedura de citare este legal indeplinita.

Avocat I.M., pentru reclamant, solicita admiterea probei cu inscrisuri si insista in solicitarea din finalul actiunii, respectiv, parata sa depuna la dosar, chitantele privind platile efectuate in perioada aprilie-iunie 2010, de catre reclamant, ulterior intocmirii procesului verbal de declarare a starii de insolvabilitate. Depune, la dosar, centralizatorul platilor cu sumele achitate de reclamant.

La intrebarea instantei, aparatorul ales al reclamantului arata ca nu insista in administrarea probei cu expertiza contabila.

Instanta admite proba cu inscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei si respinge cererea privind depunerea de catre partea adversa a chitantelor de plata privind platile efectuate in aprilie – iunie 2010, motivat de faptul ca parata nu a contestat efectuarea acestor plati.

Instanta constata terminata cercetarea procesului, declara dezbaterile deschise si acorda cuvantul pe fondul cauzei.

Avocat I.M., pentru reclamant, solicita admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata, anularea decizii de angajare a raspunderii solidare nr….. din 25.06.2013 si a Deciziei nr. …../21.08.2013 pentru motivele invocate in scris. Depune concluzii scrise, insotite de practica judiciara.

Nu solicita cheltuieli de judecata.

S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care,

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei civile de fata, constata:

Prin cererea inregistrata sub nr. ……./103/2014, …..in contradictoriu cu Serviciul Fiscal Orasenesc ……. a solicitat anularea Deciziei de angajare a raspunderii solidare nr. ……./25.06.2013 emise de Administratia Finantelor Publice ……. si anularea Deciziei nr. ….. din 21.08.2013 emise de Serviciul Fiscal Orasenesc ………, privind solutionarea contestatiei.

In motivarea contestatiei s-au aratat urmatoarele:

In fapt, reclamantul a fost asociat (cu o participare la capitalul social de 92,82 %) si administrator al S.C. …… SRL incepand cu noiembrie 2008 si pana in luna iunie 2011. Prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. .. din data de 22.06.2011 a decis impreuna cu celalalt asociat – ……., sa cesioneze toate partile sociale detinute in cadrul societatii catre alte doua persoane fizice. In contractul de cesiune incheiat la aceeasi data, s-a mentionat si faptul ca, urmare acestui transfer, ambii asociati pierd toate calitatile si drepturile detinute in cadrul societatii. Prin Rezolutia nr. ….. din 27.06.2011 emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti s-a admis cererea de inregistrare a acestor mentiuni, dispunandu-se publicarea in M.Of. a Hotararii AGA si a notificarii privind depunerea la ORC a actului constitutiv actualizat.

Societatea al carei asociat si administrator a fost pana in 2011, a avut ca obiect de activitate – jocuri de noroc si pariuri. Aceasta activitate a presupus atat inchirierea unor spatii (intrucat societatea nu a avut in proprietate vreun imobil) cat si a aparatelor. Mai mult, pentru a putea derula o astfel de afacere, trebuia sa detina o licenta de exploatare, care trebuia reinnoita anual. in iunie 2009 legislatia jocurilor de noroc s-a modificat conform O.U.G. 77/2009, conditiile de functionare fiind greu de indeplinit, intrucat s-a stabilit un numar minim de 50 de aparate ( pe care societatea nu il indeplinea), iar taxele de functionare au crescut de aproximativ cinci ori. Astfel au fost nevoiti sa inchida activitatea de jocuri neindeplinind noile conditii ce se impuneau pentru obtinerea licentei de exploatare, care intra in vigoare in septembrie 2009. Aceasta imprejurare, cumulata cu faptul ca, in cursul anului 2011 nu a mai avut posibilitatea sa prelungeasca licenta de exploatare, i-a adus in situatia de a nu se mai putea redresa financiar. Tot in cursul anului 2011 a intervenit actul de cesiune, act in cuprinsul caruia s-a mentionat ca cesionarii au luat cunostinta de situatia financiar contabila a firmei, asumandu-si preluarea societatii cu active si pasive, drepturi si obligatii, actele contabile, cat si actele si stampila societatii.

Reclamantul a semnalat faptul ca Administratia Finantelor Publice ….. nu a inteles sa formuleze o opozitie cu privire la transmiterea acestor parti sociale, in conditiile prevazute de art. 62 coroborat cu art. 202 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Asa cum a mai aratat anterior, la data de 17.02.2010, Administratia Finantelor Publice ….. a incheiat Procesul – verbal nr. 2481 de declarare a starii de insolvabilitate a S.C. ……. SRL. In cuprinsul acestui document s-a inserat faptul ca societatea figura, la data de mai sus, cu obligatii fiscale restante in suma totala de 55.214 lei si faptul ca nu avea niciun fel de bunuri si venituri urmaribile.

Ulterior, A.F.P… a emis pe numele reclamantului Decizia de angajare a raspunderii personale nr. …../25.06.2013 in limita sumei ramasa de plata catre buget, respectiv de 34.577 lei (compusa din 25.919 lei – debit, 7.012 lei – dobanzi, 1.646 lei – penalitati de intarziere ).

Impotriva acestei din urma decizii, a formulat o contestatie, pe cale administrativa, contestatie ce a fost solutionata de catre Serviciul Fiscal Orasenesc …… prin Decizia nr. 15/21.08.2013 ( astazi contestata).

Reclamantul a apreciat ca se impune anularea acestor doua decizii, avand in vedere urmatoarele argumente:

In primul rand, singurele persoane impotriva carora putea fi declansata aceasta procedura a atragerii raspunderii solidare erau cele care au preluat societatea prin actul de cesiune referit. Aceasta, avand in vedere si faptul ca organele fiscale nu si-au exprimat opozitia cu privire la transferul partilor sociale, transfer ce a presupus si asumarea de catre noii asociati a platii tuturor datoriilor societatii.

In al doilea rand, se impunea anularea Deciziei de angajare a raspunderii solidare (cu consecinta anularii si Deciziei nr. …./21.08.2013 ), avand in vedere ca aceasta nu este motivata in fapt.

Conform art. 28 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, in scopul prevazut la alin.(l) organul fiscal va intocmi o decizie in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru a fi angajata raspunderea persoanei in cauza. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal”(s.n.). Din analiza continutului deciziei nr. ……/25.06.2013 rezulta ca aceasta nu este motivata in acord cu prevederile legale anterior citate, in sensul ca nu se arata argumentele pentru care s-a apreciat ca reclamantul ar fi actionat cu rea-credinta in scopul determinat de lege. A.F.P. Tg. Neamt s-a rezumat doar la mentiunea ca asociatul, cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate si nu si-a indeplinit obligatia legala de a achita obligatiile bugetare restante … ” .

Concluzionand, decizia mentionata a fost emisa cu incalcarea normelor legale, organul fiscal nestabilind motivele de fapt care ar justifica pertinent aplicarea art. 27 din Codul de procedura fiscala.

Parata a depus intampinare prin care a aratat urmatoarele:

Cerinta esentiala pentru antrenarea raspunderii solidare a administratorilor este ca acestia sa fi determinat cu rea-credinta nedeclararea si/sau neplata la scadenta a obligatiilor fiscale ori nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei. Reaua – credinta trebuie dovedita, iar nu doar afirmata si trebuie sa existe la momentul cand obligatia trebuia indeplinita. Decizia de atragere a raspunderii solidare s-a intocmit in baza art. 27 alin d) din OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, suma de 34.577 lei, reprezinta obligatii fiscale neachitate declarate in martie 2009- septembrie 2010, perioada in care … a avut calitatea de administrator al societatii ….. SRL.

Desi contestatorul precizeaza ca prin contractul de cesiune din 22.06.2011, a predat noului administrator atat activele cat si pasivele societatii, noii asociati /administratori nu si-au indeplinit obligatiile fiscale in numele societatii, nerecunoscand in fapt obligatiile restante ale societatii. Din cuprinsul actului nu rezulta mod clar si nu este specificat expres faptul ca au luat la cunostinta de faptul ca societatea avea datorii la bugetul de stat precum si cuantumul acestor datorii . Acestia nu au inregistrat din punct de vedere fiscal sediul societatii in localitatea Bucuresti, astfel incat vechiul organ fiscal, in speta SFO Tg. Neamt este organ competent in recuperarea obligatiilor fiscale ale societatii. Neinregistrarea fiscala a societatilor preluate/vandute cu datorii la bugetul de stat este o practica des intalnita in prezent, care determina a concluziona ca fostii asociati, cu rea credinta, incearca sa se sustraga de la plata acestor obligatii cauzand prejudicii prin neachitarea datoriilor, firmele aflate in aceste situatii desfasurand de cele mai multe ori activitati de tip “fantoma”.

In anul 2011 nu s-a facut opozitie impotriva actului de cesiune deoarece acest act nu a fost notificat niciodata Administratiei Finantelor Publice …. Organul fiscal prin executorii proprii au incercat recuperarea obligatiilor aplicand masurile de executare silita prevazute de OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

De la societatea debitoare nu s-au recuperat datoriile prin aplicarea masurilor de executare silita, aceasta neavand bunuri sau venituri urmaribile, motiv pentru care, prin procesul-verbal nr. …../17.02.2010 completat cu procesul verbal nr. …./21.01.2013, s-a declarat starea de insolvabilitate a societatii, conform art. 176, alin. 2 din OG 92/2003 .

Predarea catre noii asociati in anul 2011 a societatii aflate in stare de insolvabilitate, fara disponibilitati banesti, dovedeste faptul ca acestia nu ar fi putut achita datoriile societatii, iar fostii asociati ar fi trebuit sa se ocupe de declararea insolvabilitatii societatii cu respectarea prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei inca din anul 2010, cand declara ca au aparut problemele financiare ale societatii. Obligatiile care fac obiectul prezentei contestatii aveau termene de plata incepand 25.03.2009 si pana in 25.10.2010, perioada in care societatea a desfasurat activitati de jocuri de noroc, incasand venituri pe toata aceasta perioada, iar fostii asociati ar fi trebuit sa isi achite integral obligatiile declarate.

Parata a solicitat instantei sa constate ca Decizia nr…./25.06.2013 este motivata in drept si in fapt, organul fiscal fiind indreptatit sa emite aceasta decizie potrivit prevederilor art. 20, art. 27 si art.28 din Codul de procedura fiscala, in conditiile in care cei doi asociati nu au achitat integral obligatiile bugetare ale societatii pe care au administrat-o. Acestia au efectuat doar plati partiale in luna aprilie 2010 prin care au diminuat obligatiile neachitate ale societatii de la suma de 55.214 lei la 34.577 lei.Analizand actele de la dosar, retine cele ce urmeaza:

Prin decizia nr. …./26-06-2013, s-a angajat raspunderea solidara a reclamantului, in vederea realizarii creantei fiscale de 34 577 lei, in temeiul art. 27 al 2 lit. c si d din OG 92/2003. S-a retinut ca, in fapt: SC …… SRL a fost declarata insolvabila fara bunuri sau venituri urmaribile prin procesele verbale de declarare a starii de insolvabilitate nr. …. / 17.02.2010 si …./21.01.2013 emise de Administratia Finantelor Publice a orasului ….. Asociatul …., cu rea-credinta, nu si-a indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate si nu si-a indeplinit obligatia legala de a achita obligatiile bugetare restante, contrar art. 20, alin. 1 din O.G. nr. 92 / 2003, privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care stipuleaza faptul ca: “Reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, precum si ai asocierilor .fara personalitate juridica sunt obligati sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanelor reprezentate, in numele si din averea acestora. Pentru recuperarea acestei creante bugetare s-au intreprins actiuni de executare silita prevazute de Codul de procedura fiscala, ramase fara rezultat din cauza lipsei de bunuri si venituri a societatii debitoare.

Contestatia formulata de ….. impotriva deciziei de mai sus, a fost respinsa ca nefondata fiind retinut ca: …, CNP …, a fost asociat la SC …. SRL, CUI …., si nu a facut dovada platii datoriilor bugetare in suma de 34.577 lei; organul fiscal a interpretat si aplicat corect prevederile legale aplicabile in speta, constatarile referitoare la raspunderea solidara prevazuta de art. 27 din OG nr. 92/2003, fiind corecte.

Tribunalul retine asadar ca reclamantul a fost asociat la SC …SRL- societate declarata insolvabila la data de 17-02-2010, fiind retinute datorii fiscale in suma de 55 214 lei. Parata a confirmat, prin intampinare faptul ca s-au efectuat plati in luna aprilie 2010, in suma de 20637 lei. Ulterior la data de 22-06-2011, reclamantul se retrage din societate, situatia financiara a firmei fiind cunoscuta de cesionari care au declarat ca preiau firma cu active si pasive.

Revenind la criticile de nelegalitate si netemeinicie ale celor 2 decizii invocate de reclamant, se retine ca fiind intemeiate; decizia de atragere a raspunderii solidare prezinta o sumara motivare in fapt fara a se face referire concreta la: verificarile documentare efectuate cu privire la posibilitatea solicitarii administratorilor a deschiderii procedurii insolventei, potrivit legii, pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii obligatiilor fiscale restante si data declararii procedurii de insolvabilitate; precum si la alte documente pentru stabilirea situatiei de fapt; nu se face analizarea evidentei analitice a platilor din care sa rezulte ca obligatiile fiscale – teoretic – cuprinse intr-un raport de inspectie fiscala, nu au fost achitate de catre debitor in termenul prevazut de lege si/sau ca debitorul, declarat insolvabil, nu si-a achitat la scadenta obligatiile fiscale pe care le-a declarat; nu se face referire concreta la o verificare a documentelor contabile ale debitorului, respectiv registrul de casa, extrasele de cont si orice alte documente justificative din care, potrivit legii, rezulta sumele existente in contul de casa si banca de care a dispus debitorul la data scadentei obligatiilor fiscale;

Pentru atragerea raspunderii solidare a administratorilor si asociatilor, in conformitate cu art. 27 alin. (2) lit.c Cod procedura fiscala, pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, organul fiscal este dator sa dovedeasca modalitatea prin care s-a provocat starea de insolvabilitate a societatii precum si reaua-credinta a persoanei obligate solidar. Or, in speta, dupa cum s-a aratat, organul fiscal nu a indicat in concret si nu a dovedit implicarea reclamantului in ajungerea societatii in stare de insolvabilitate, ci s-a rezumat doar la o prezentare extrem de sumara a situatiei de fapt si de drept numai din punct de vedere teoretic, fara a demonstra reaua credinta a reclamantului, in conditiile in care acesta a efectuat plati partiale in scopul stingerii datoriilor, context in care nu poate fi atrasa raspunderea reclamantului in solidar cu societatea.

Pentru cele ce preced, va admite contestatia in sensul solicitat, respectiv va anula deciziile …./2013 si …./2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

 
   

Anuleaza Decizia nr. …/21.08.2013 si Decizia nr. …/25.06.2013 emise de Administratia Judeteana a Finantelor Publice …. – Serviciul Fiscal Orasenesc …

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, astazi, ….

ROMANIA
CURTEA DE APELBACAU

sectia a II-A Civila, de contencios administrativ si fiscal

Dosar nr. …./103/2014                                                               DECIZIE Nr. …../2015

Sedinta publica de la data de…

Judecator ….

Judecator ….
Grefier ….

Pe rol fiind recursul promovat de parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice –  Serviciul fiscal orasenesc ….. impotriva sentintei civile nr…../CF din pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. /103/2014, avand ca obiect contestatie act administrativ fiscal.

La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns avocat M.I.M. pentru intimatul-reclamant …, in baza imputernicirii avocatiale seria…./2015 aflata la dosarul cauzei (fl. 14), lipsa fiind recurenta-parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice ….. – Serviciul Fiscal orasenesc ……

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca prezentul recurs se afla la primul termen de judecata, iar procedura de citare este legal indeplinita cu partile, dupa care:

Instanta constata ca recursul promovat de parata Administratia Judeteana a Finantelor –Serviciul Fiscal orasenesc ….. este declarat si motivat in termen si scutit de plata taxei de timbru.

Reprezentanta intimatului-reclamant arata ca nu mai are cereri de formulat sau alte chestiuni prealabile. Instanta constata cercetarea acorda cuvantul pentru dezbateri.

Av. I.M. avand cuvantul pentru intimatul-reclamant  solicita respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate ca fiind temeinica si legala pentru motivele aratate pe larg, prin intampinarea formulata. Astfel, arata ca in privinta actului administrativ contestat si a imposibilitatii organului fiscalde a formula obiectiuni, solicita a se retine dispozitiile art.62 din legea nr.31/1990 avand in vedere ca nu exista nicio obligatie legala in sarcina celor care cesioneaza, aceasta obligatie revenind doar Oficiului Registrului Comertului, potrivit dispozitiilor art.202 din legea nr.31/1990; Codul de procedura fiscala nu impune nicio obligatie in sarcina agentului comercial. Cu privire la inregistrarea fiscala a sediului societatii, considera ca aceasta obligatie revine destinatarului cesiunii si nu poate fi retinuta in sarcina contestatoare. in concluzie, solicita respingerea recursului. Nu solicita cheltuieli de judecata.

Constatand dezbaterile inchise, instanta retine cauza in pronunjtare.

CURTEA
-deliberand-

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt a formulat recurs impotriva
sentintei civile nr…./CF/20.11.2014, pronuntata de Tribunal.

In motivare arata ca in mod eronat instanta a retinut ca nu s-a fapt a deciziei prin nedovedirea implicarii reclamantului in ajungeiea societatii in stare de insolvabilitate. Reclamantul a avut calitatea de asociat si administrator si prin actiunile sale a determinat crearea de impozite si taxe pe care nu le-a achitat in totalitate. Instanta apreciaza ca plata partiala a obligatiilor bugetare l-ar disculpa pe administratori de atragerea raspunderii si l-ar absolvi de plata diferentelor neachitate, dar nu precizeaza care este temeiul legal.

Pentru diferentele neachitate, administratorii societatilor rasp und in mod legal pentru prejudiciul adus bugetului statului. Astfel, persoanele administrai ori/asociati au obligatia legala de a achita in totalitate obligatiile bugetare restante, contrar art.20, alin.l din OG nr.92/2003, republicata, privind Codul de procedura fiscala care stipuleaza faptul „reprezentantii legali ai persoanelor fizice si juridice, (…), sunt obligati sa indeplineasca obligatiile fiscale ale persoanelor reprezentate, in numele si din averea acestora”..

Organele fiscale nu au obligatia de a dovedi modalitatea prin care a fost provocata starea de insolvabilitate, ci de a constata ajungerea societatii in stare ie insolvabilitate, ceea ce s-a si intamplat prin procesul verbal de constatare a insolvabilitatii societatii nr……/17.02.2010 completat cu procesul verbal…./21.01.2013                                                                                 .

Suma de 34.577 lei, reprezinta obligatii fiscale neachitate declarate in perioada martie 200 – septembrie 2010, perioada in care …. a avut calitatea de administrator al societatii ….S.R.L..

Desi contestatorul precizeaza ca prin contractul de cesiune din 22.06.2011, acesta a predat noului administrator atat activele cat si pasivele societatii, noii asociati/administratori nu si-au indeplinit obligatiile fiscale in numele societatii.

Din cuprinsul actului nu rezulta in mod clar si nu este specificat expres faptul ca au luat la cunostinta de faptul ca societatea avea datorii la bugetul de stat precum si cuantumul acestor datorii.In anul 2011 nu s-a facut opozitie impotriva actului de cesiune deoarece acest act nu a fost notificat niciodata Administratiei Finantelor Publice …. Organul fiscal prin executorii proprii au incercat recuperarea obligatiilor aplicand masurile de executare silita prevazute de O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Conform articolul 223 alineatul 3 Cod de procedura civila, solicita judecarea cauzei si in lipsa.

Intimatul a depusi intampinare solicitand instantei sa dispuna respingerea recursului promovat de Administratia Judeteana a Finantelor Publice …. si mentinerea sentintei civile nr. …./CF din 20.11.2014 a Tribunalului Neamt, ca fiind temeinica si legala.

In privinta sustinerilor legate de actul de cesiune intervenit la data de 22.06.2011 apreciaza ca nu poate fi primita argumentatia recurentei in sensul ca s-a gasit in imposibilitatea de a formula opozitie impotriva acestei operatiuni intrucat nu a fost notificata, pentru urmatoarele motive :

Potrivit art. 62 din Legea nr. 31/1990 ” opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.”

Legiuitorul a stabilit aceeasi regula pentru „ creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale” (deci inclusiv pentru organele financiare) respectiv ca, opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor privind cesiunea in Monitorul Oficial.

Asupra recursului de fata retine urmatoarele:

Recursul este neintemeiat.

Astfel, art. 27 lit. c) din O.G. nr. 92/2003, care prevede ca: „administratorii care, in perioada exercitarii mandatului, cu rea-credinta, nu si-au indeplinit obligatia legala de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si ramase neachitate la data declararii starii de insolvabilitate;” , ca nou caz in care se poate atrage raspunderea solidara cu debitorul, a intrat in vigoare la data de 23.06.2010, iar procesul verbal de insolvabilitate a fost incheiat la dat de 17.02.2010.

Prin urmare, cazul de atragere a raspunderii solidare introdus prin O.U.G. nr. 54/2010 nu poate fi aplicat retroactiv, la data constatarii insolvabilitatii neexistand pentru administratorii statutari obligatia de a solicita deschiderea insolventei.

Din analiza materialului probator nu rezulta existenta unor fapte prin care intimatul, in cunostinta de cauza, sa-si fi insusit bunuri ale societatii pe care o conducea si prin urmare nu exista dovedite in sarcina sa nici fapte prevazute de art. 27 Cod procedura fiscala si nici intentia de a frauda prin astfel de creditorii societatii insolvabile. Dovada existentei faptelor prevazute la art. 27 Cod procedura fiscala, a legaturii de cauzalitate si a relei – credinte este in sarcina organului fiscal emitent, motivarea actului administrativ fiscal fiind obligatorie, de ea depinzand temeinicia titlului de creanta. Ajungerea in stare de insolvabilitate constituie numai premiza, conditia prima si de baza pentru a se putea atrage raspunderea solidara, dar simpla constatare a acestei situatii de fapt nu scuteste dovedirea celorlalte elemente ale raspunderii delictuale. in acest sens art. 28 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 arata in mod expres ca: „ in scopul prevazut la alin. (1) organul fiscal va intocmi o decizie in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care este angajata raspunderea persoanei in cauza.”

Simpla existenta deci a unor datorii bugetare, fara dovedirea in concret a savarsirii unor fapte din cele prevazute de art. art. 27 Cod procedura fiscala nu pot constitui baza atragerii raspunderii solidare a fostului administrator care, ca institutie speciala, este de stricta interpretare si aplicare.In fine, cesiunea partilor sociale nu este un act interzis de lege si nici nu reprezinta vreuna dintre faptele limitativ prevazute de lege in art. 27 din Codul de procedura fiscala pentru care se poate angaja raspunderea solidara, pentru cesiunile frauduloase fiind incidente art. 61 -62 din Legea nr. 31/1990.

Pentru aceste motive instanta va respinge recursul ca neintemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
DECIDE

Respinge recursul promovat de recurenta-parata Administratia Judeteana a Finantelor Publice … – Serviciul Fiscal orasenesc …. impotriva sentintei civile nr…../CF din data de …., pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul nr. …/103/2014, in contradictoriu fiind cu intimatul-reclamant ….., cu domiciliul in …., ca nefondat.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta publica, azi, ….

Presedinte,                                  Judecator,                                   Judecator,

…..                     …..                          …….

Grefier,

…..