Contestatie la executare – prescriptia dreptului de a cere executarea silita

Dosar nr. ……../279/2016

– contestatie la executare –

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA-NEAMT
JUDETUL NEAMT
SECTIA CIVILA

INCHEIERE CIVILA NR. ……….

Sedinta publica de la ….
Instanta constituita din:

Presedinte – ……………. – judecator
Grefier – ………………………..

Pe rol se afla judecarea cauzei civile privind pe contestatoarea …… in contradictoriu cu intimata ……SA, prin SC …….. SRL, avand ca obiect contestatie la executare (ds. ex. …….2016).

La apelul nominal facut in sedinta publica, a raspuns av……, pentru contestatoare, lipsa fiind partile.

S-a facut referatu: oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei urmatoarele:

  • procedura de citare este legal indeplinita;
  • cauza este la primul termen de judecata.

in considerarea dispozitiilor ari. 131 alin. 1 Cod de procedura civila, instanta isi verifica din oficiu competenta si se considera competenta general, material si teritorial, in solutionarea cauzei, avand in vedere dispozitiile art. 714 alin. 1 coroborat cu dispozitiile art. 651 alin .1 Cod procedura civila, av. M.I.M., pentru contestatoare, fiind de acord.

Instanta pune in discutia contradictorie a partilor exceptia netimbrarii, invocata de intimata, prin intampinare.

Av. …., pentru contestatoare, solicita respingerea exceptiei, avand in vedere ca s-a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 1000 lei.

Instanta respinge ca nefondata exceptia netimbrarii, invocata de intimata, prin intampinare motivat de faptul ca s-a achitat de catre contestatoare taxa judiciara stabilita in sarcina sa.

Instanta pune in discutia contradictorie a partilor exceptia tardivitatii, invocata de intimata, prin intampinare.

Av….., pentru contestatoare, solicita respingerea exceptiei, avand in vedere dispozitiile art 715 a-in. 1 pct. 3 din Codul de procedura civila, potrivit carora se poate promova contestatie la executare in termen de 15 zile de la primirea actelor contestate, apreciind ca sunt respectate aceste dispozitii.

Instanta respinge ca nefondata exceptia tardivitatii, invocata de intimata, prin intampinare motivat de faptul ca primele acte de executare au fost comunicate la data de 01.11.2016, contestatia la executare fiind depusa la posta la data de 15.11.2016.

Instanta pune in discutia contradictorie a partilor exceptia inadmisibilitatii petitului privind prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, invocata de intimata, prin intampinare.

Av. …., pentru contestatoare, solicita respingerea exceptiei, apreciind ca prin contestatia la executare poate fi invocata o astfel de exceptie, o actiune in constatare fiind inadmisibila.

Instanta respinge ca nefondata exceptia inadmisibilitatii petitului privind prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, invocata de intimata, prin intampinare apreciind ca debitorul are posibilitatea legala de a invoca prescriptia dreptului de a cere executarea silita pe calea contestatiei la executare, potrivit dispozitiilor art. 706 si art. 711 Cod procedura civila.

Nemaifiind alte cereri de formulat si nici exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul partilor asupra probatoriului.

Av. ….., pentru contestatoare, solicita incuviintarea probei cu inscrisurile depuse deja la dosarul cauzei, cu mentiunea ca nu insista in proba cu expertiza tehnica, specialitatea contabilitate.

In considerarea dispozitiilor art 237 alin. 2 pct. 7, art. 255 alin. 1 si art. 258 alin. I Cod de procedura civila, instanta incuviinteaza proba cu inscrisurile depuse deja la dosarul cauzei, solicitata de contestatoare, apreciind-o pertinenta, concludenta si utila pentru solutionarea prezentei pricini.

Instanta ia act de renuntarea contestatoarei la proba cu expertiza tehnica, specialitatea contabilitate.

Instanta constata ca intimata, desi a formulat intampinare, nu a solicitat probe.

Nemaifiind alte cereri de formulat, exceptii de invocat si nici probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in dezbateri asupra fondului:

Av. …., pentru contestatoare, solicita admiterea contestatiei la executare si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata, apreciind ca nu exista un titlu executoriu, dreptul de creanta dobandit de intimata neputand fi unul executoriu, prezenta executare silita neavand un temei legal.

In considerarea dispozitiilor art. 394 Cod de procedura civila, instanta declara dezbaterile inchise, dupa care,

INSTANTA,

Deliberand asupra contestatiei la executare, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 16.11.2016, sub nr. …../279/2016, contestatoarea ….. in contradictoriu cu intimata ….. S.A., prin ……. S.R.L., a formulat contestatie la executare impotriva actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. ……/2016 de catre Biroul executorului judecatoresc ……., respectiv somatie din 25.10.2016, instiintare din 25.10.2016, incheiere nr. 2042 din 25.10.2016, adrese de infiintare a popririi din data de 25.10.2016, emise catre Casa Judeteana de Pensii …, ….. SRL, …SA, … SA, …. si orice alte acte de executare.

Pe cale de consecinta, a solicitat incetarea executarii silite insesi.

In subsidiar, a solicitat ca instanta sa dispuna continuarea executarii numai pentru suma pe care o datoreaza prin titlul executoriu, stabilita prin raportul de expertiza contabila.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a invocat prescriptia dreptului de a cere executarea silita, sustinand ca sunt aplicabile dispozitiile art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, potrivit carora prescriptiile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a Codului civil sunt si raman supuse dispozitiilor legale care le-au instituit.” Deci, legea sub imperiul careia prescriptia a inceput sa curga va guverna atat aspectele de drept material, cat si pe cele de drept procesual referitoare la prescriptie, chiar daca aceasta se implineste dupa intrarea in vigoare a Codului civil.

In fapt, a precizat ca, Ia data de 29.08.2016, creditoarea ….. SA, prin …….SRL, s-a adresat Biroului executorului judecatoresc …….. cu cerere de executare silita, in temeiul contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. …. din data de 14.02.2005. prin incheierea din data de 12.10.2016, pronuntata in dosarul nr. ……./279/2016, Judecatoria Piatra Neamt a incuviintat executarea silita.

La data de 25.10.2016, executorul judecatoresc a emis o somatie prin care i-a pus in vedere ca, in termen de o zi, sa achite creditoarei suma de 36.392,12 lei, compusa din 32.368,12 lei, reprezentand debit restant, si 4.024 lei, cheltuieli de executare silita. Totodata, la aceeasi data, s-a dispus si infiintarea unei popriri, in cota de 1/3 asupra pensiei sale lunare si asupra tuturor disponibilitatilor banesti aflate in banci.

Deci, primul act de executare silita intreprins de creditoare a fost cererea de executare silita din data de 29.08.2016.

Or, in raport de data incheierii contractului de credit, respectiv 14.02.2005, este evident ca declansarea procedurii executionale a avut loc dupa scurgerea termenului de 3 ani de zile instituit de lege.

In lumina dispozitiilor art. 405 si art. 405 ‘ din vechiul Cod de procedura civila, a solicitat ca instanta sa constate ca prescris dreptul intimatei de a cere executarea silita si sa dispuna anularea tuturor formelor de executare intreprinse in dosarul de executare nr. …../2016 si incetarea executarii silite insesi.

In masura in care instanta va pasi peste aceasta exceptie, contestatoarea a sustinut ca intimata nu are un titlu executoriu impotriva ei. A presupus ca intre Banca ….. SA. Sucursala Judeteana…. si intimata …..SA, prin ……. SRL, a intervenit un contract de cesiune, act in posesia caruia nu a intrat niciodata.

Contestatoarea a apreciat ca un credit isi pastreaza denumirea si caracteristicile de credit doar daca o banca sau un IFN este parte in contract, acesta fiind un contract intuitu personae in raport cu o banca, fiindca numai bancile pot da credite, in aceasta materie fiind in prezenta unui’ monopol legal. incalcarea unui astfel de monopol legal determina nulitatea operatiunii cesiunii. Avand in vedere ca societatea cesionara nu mai este supusa controlului BNR si nici legislatiei bancare se comite o frauda la lege care este o cauza ilicita ce determina nulitatea cesiunii. Contractul de credit are putere de titlu executoriu insa numai pentru banca, dreptul de creanta dobandit de intimata in cauza nu are un asemenea caracter, fiind necesar a se obtine de catre aceasta un titlu executoriu impotriva sa. A invocat in acest sens art. 120 din OUG nr. 99/2006, precum si domeniul de aplicare a ordonantei stabilit la art. 1 alin. 2 si 3.

In plus, contestatoarea a sustinut ca eventuala cesiune intervenita intre institutia bancara si intimata nu i-a fost comunicara in conditiile legii. A invocat art. 17 alin. 2 din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori potrivit caruia „Consumatorul trebuie sa fie informat cu privire la cesiunea la care se face trimitere in alineatul 1, cu exceptia cazurilor in care creditorul initial, prin acord cu cesionarul, administreaza in continuare creditul catre consumator.”

Mai departe, contestatoarea a invocat art. 662 alin. 1 din Codul de procedura civila, referitoare la creanta certa, lichida si exigibila, sustinand ca nu sunt indeplinite aceste conditii premergatoare si indispensabile unei executari silite. Creanta este certa atunci cand are o existenta juridica necontestata. Or, intimata nu a prezentat macar un calcul sumar al creantei pretinse de 32.368,12 lei.

In final, contestatoarea a mentionat ca executarea silita a fost declansata si impotriva sotului ei, ……, care este decedat. in conditiile lipsei capacitatii procesuale de folosinta a acestuia, a solicitat ca instanta sa dispuna incetarea executarii silite fata de acesta.

In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art. 712 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

In dovedire, a aratat ca se foloseste de proba cu inscrisuri, fiind anexate cererii,

Contestatoarea a achitat taxa judiciara de timbru in cuantumul legal de 1.000 lei.

Intimata ….. SA, persoana juridica de nationalitate polona, prin …… SRL, a formulat intampinare, la data de 12.01.2017, depusa la dosar la fiiele 32-42, prin care a aratat ca s-a incheiat contractul de credit intre contestatoare si banca, dar contestatoarea nu si-a respectat obligatiile contractuale de achitare a creantei, iar banca a declara scadent anticipat creditul. Ulterior, banca a incheiat cu…. SA un contract de cesiune de creante prin care a cedat un portofoliu de creante neperformante la data de 10.02.2010 intre care se regaseste si cea rezultata din contractul de credit incheiat de contestatoare.

A sustinut ca cesiunea de creanta este o modalitate de transmitere a obligatiilor in forma conventionala, prin care un creditor (cedent) transmite o creanta a sa unei alte persoane (cesionar), debitorul creantei fiind obligat fata de cesionar, odata cu indeplinirea formalitatilor de opozabilitate a acestei operatiuni, fara a i se cere consimtamantul.

Inainte de demararea procedurii executarii silite, intimata a aratat ca a incercat in nenumarate randuri recuperarea creantei izvorate din contractul de credit, pe cale amiabila, prin intermediul notificarilor si contactarii telefonice a debitorilor.

Nedorindu-se rezolvarea situatiei pe cale amiabila, a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt cererea de incuviintare a executarii silite si s-a format dosarul de executare nr. 2042/2016.

Creditoarea a invocat exceptia netimbrarii actiunii, potrivit art. 148 alin. 6 si art. 197 din Codul de procedura civila cererile adresate instantelor fiind supuse platii taxelor de timbru. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii. Dispozitiile legale se completeaza cu art. 1 din OUG nr. 80/2013. A aratat ca, potrivit art. 10 alin. 2 din OUG nr. 80/2013, „in cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmantc. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. in cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.” A subliniat ca trebuie depusa la dosar in original dovada achitarii taxei de timbru.

A invocat si exceptia tardivitatii, redand continutul art. 715 alin. 1 din Codul de procedura civila.

Intimata creditoare a invocat si exceptia inadmisibilitatii cererii privind capatul de cerere referitor la prescriptia extinctiva.

A sustinut ca debitoarea a invocat prescriptia, dar nu a adus inscrisuri doveditoare si nici nu a precizat modul in care a inteles sa calculeze acest termen, invocand ca debitoare are sarcina probei, potrivit art. 249 din Codul de procedura civila.

Intimata a sustinut ca, in teorie, contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural specific prin intermediul caruia oricare dintre parti sau tertele persoane interesate pot obtine desfiintarea masurilor ilegale de executare silita. Aceasta reprezinta mijlocul procedural special prin care se poate obtine anularea sau indepartarea actelor de executare indeplinite fara respectarea dispozitiilor legale.

Prescriptia poate fi opusa pe care de exceptie, de aparare, formulata de cel in folosul caruia curge prescriptia, iar exceptia de prescriptie constituie o exceptie de drept material substantial, iar nu de drept procesual, deoarece are ca obiect un drept subiectiv civil (dreptul material la actiune) si nu un drept procedural nascut in timpul procesului. A aratat ca art. 713 alin. 2 din Codul de procedura civila stabileste motive de inadmisibilitate a contestatiei la executare. Invocarea prescriptiei este reglementata de art. 2513 din Codul civil, potrivit caruia „Prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate.” Potrivit art. 205 din Codul de procedura civila, intampinarea trebuie sa cuprinda exceptiile de procedura ce paratul ridica la cererea reclamantului. Creditoarea a sustinut ca prescriptia extinctiva nu poate fi invocata prin intermediul unei contestatii la executare deoarece natura juridica a unei contestatii la executare este a unei veritabile cereri de chemare in judecata. Astfel, invocarea unei exceptii pe calea cererii de chemare in judecata este inadmisibila. Prescriptia extinctiva poate fi -nvocala pe cale principala, prin formularea unei actiuni in constatare ori de cate ori exista interesul clarificarii pe cale judecatoreasca a unei situatii incerte. in acest caz, constatarea prescriptiei in cadrul unei contestatii la executare este inadmisibila deoarece debitorul are la dispozitie in acest scop o alta posibilitate, respectiv actiunea in constatare.

Pe fondul cauzei, referitor la solicitarea de anulare a actelor de executare, a sustinut ca toate documentele intocmite in cadruprocedurii de executare silita au fost transmise la adresa din contractul de credit, acesta fiind domiciliul declarat de contestator. Potrivit contractului de credit – conditii generale, contestatorul avea obligatia sa notifice bancii in scris toate schimbarile survenite cu privire la domiciliul sau, dar acesta a fost de rea- credinta. Executorul judecatoresc a identificat noul domiciliu al debitorului si a transmis catre contestator Revenire Somatie.

A sustinut ca toate actele de executare au fost intocmite cu respectarea tuturor regulilor de fond si de forma impuse de Codul de procedura civila.

In ceea ce priveste sumele datorate, intimata a sustinut ca acestea sunt in concordanta cu prevederile titlului executoriu reprezentat de contractul de credit incheiat in data de 26.08.2008. Mai mult, caracterul cert, lichid si exigibil al creantei a fost deja analizat de instanta de executare. Creanta este certa deoarece rezulta cu claritate din contractul de credit, este lichida intrucat cuantumul creantei este determinat prin contract si prin graficul de rambursare si este exigibila intrucat a ajuns la scadenta, banca avand dreptul de a declara scadenta anticipata a creditului.

Cu privire la pretinsa pierdere a calitatii de titlu executoriu a contractului de credit dupa momentul cesiunii, intimata a sustinut ca art. 120 din OUG nr. 99/2006 a consacrat caracterul executoriu al contractului de credit pentru a permite executarea silita a unei obligatii (creante), iar nu a unui inscris, acesta fiind doar materializarea obligatiei respective. Caracterul executoriu este asociat cu creanta, iar nu cu inscrisul ca atare. Atributul executorialitatii nu se constituie intr-un aspect de drept procesual, ci a devenit o calitate a creantei care se transmite prin cesiune.

A adaugat ca modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular care preia toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.

Instituindu-se un sistem executional unitar, simplificat, de natura a asigura recuperarea cu celeritate a creantelor bancare, fara a se mai recurg la procedura complicata, specifica raspunderii contractuale, s-a raspuns unui vadit interes public, de garantare a creditului, care sa inlature riscul pentru depunatori si actionari de a ajunge in situatia de a fi lipsiti de economiile sau investitiile pe care le-au facut.

Referitor la invocarea prescriptiei, a considerat ca debitorul doreste sa se sustraga de la plata datoriei izvorate din contractul de credit.

Cu privire la decesul codebitorului …….., intimata a aratat ca intelege a fi aplicate dispozitiile art. 686 din Codul de procedura civila. A solicitat ca instanta sa coroboreze acest text legal cu dreptul pe care il are creditorul de a se indrepta impotriva platitorului aflat in viata.

In drept, a invocat art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Contestatoarea a depus la data de 08.02.2017, raspuns la intampinare, la filele 46-50 din dosar, prin care a solicitat respingerea exceptiei netimbrarii, avand in vedere ca la dosar exista dovada achitarii taxei judiciare de timbru de 1.000 lei.

Cu privire la exceptia tardivitatii, a invocat art. 715 alin. 1 din Codul de procedura civila si a precizat ca toate actele de executare contestate i-au fost comunicate prin posta, intr-un singur plic, reeeptionandu-le la data de 01.11.2016, iar contestatia la executare a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra-Neamt la data de 16.11.2016, fiind formulata in termenul legal, contestatoarea solicitand respingerea exceptiei.

In legatura cu exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere referitor ia prescriptia extinctiva, a considerat ca argumentele intimatei nu pot fi primite. Contestatia la executare reprezinta mijlocul procedural prin intermediul caruia oricare dintre partile interesate poate cere desfiintarea masurilor ilegale de urmarire silita.

Una din neregularitati le procedurale savarsite cu prilejul activitatii de urmarire silita si care poate face obiectul unei contestatii la executare propriu-zise este si neobservarea intervenirii prescriptiei dreptului de a cere executarea silita.

Contestatoarea a sustinut ca nu putea uza de calea actiunii in constatare,aceasta avand un caracter subsidiar. A invocat jurisprudenta Tribunalului Suprem in sensul ca pentru invocarea prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, debitorul urmarit va folosi contestatia la executare, o actiune in constatare cu acest obiectiv fiind inadmisibila daca partea are deschisa calea contestatiei la executare.

A adaugat ca prescriptia dreptului de a cere executarea silita se justifica prin intentia legiuitorului de a asigura o claritate cat mai rapida a raporturilor juridice dintre creditor si debitor astfel incat debitorul chiar vinovat de neexecutarea voluntara sa nu fie tinut timp indelungat in aceasta tensiune. Avand in vedere ca sanctiunea este indreptata impotriva creditorului nediligent, prescriptia are si rolul de a-1 stimula pe creditor sa-si realizeze pretentiile in timpul impus prin lege.

Prescriptia fiind o sanctiune a creditorului pentru pasivitatea si lipsa sa de diligenta in recuperarea creantei, acestuia ii revine sarcina de a proba in instanta ca a facut acte menite sa intrerupa sau sa suspende cursul acestei prescriptia.

A reiterat sustinerile privind aplicabilitatea art. 201 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 si a aratat ca referirile intimatei la dispozitiile Noului Cod civil nu pot fi retinute.

A solicitat sa fie inlatura:e sustinerile intimatei in legatura cu sarcina probei intrucat nu poate fi obligata sa faca dovada unui fapt negativ.

Instanta a respins ca nefondata exceptia netimbrarii. avand in vedere ca la fila 27 din dosar se regaseste chitanta privind achitarea taxei judiciare de timbru in cuantum de 1.000 lei.

Nici exceptia tardivitatii nu este intemeiata intrucat contestatia la executare a fost depusa la posta la data de 15.11.2016, in conditiile in care primele acte de executare i-ai fost comunicate contestatoarei la data de 01.11.2016, asa cum rezulta din copia plicului depusa la fila 51 din dosar, fiind deci respectat termenul legal si imperativ de 15 zile de la comunicare stabilit de art. 715 din Codul de procedura civila.

Totodata, instanta a respins ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii petitului privind prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, invocata de intimata prin intampinare.

Instanta apreciaza ca reglementarea prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita in „Cartea a V-a – Despre executarea silita” a Codului de procedura civila determina calificarea acestei institutii juridice drept un impediment la executarea silita care poate fi invocat pe calea contestatiei la executare, ca mijloc de actiune pus la dispozitia debitorilor care se considera vatamati prin executare.

Nu este corecta interpretarea intimatei creditoare, nefiind aplicabile dispozitiile art. 713 alin. 2 din Codul de procedura civila, potrivit carora Jn cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.” Acest text se refera la motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu si care ar putea atrage desfiintarea lui. Or, nu acesta este cazul prescriptiei extinctive a dreptului de a obtine executarea silita, intrucat pe calea unei actiuni in constatare, sugerata prin intampinarea formulata in cauza de intimata creditoare, nu se poate obtine desfiintarea contractului de credit.

Pe fondul cauzei, instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar de catre contestatoare.

Din oficiu, instanta a atasat pentru consultare dosarul nr. …./279/2016, avand ca obiect incuviintarea executarii silite.

Examinand probele administrate in cauza si apreciindu-le in mod liber, potrivit convingerii sale, in temeiul art. 264 din Codul de procedura civila, instanta retine urmatoarele:

In fapt, la data de 14.02.2005, contestatoarea ……., in calitate de imprumutat, si sotul acesteia ……, in calitate de codebitor, (decedat la data de 24.12.2013), au incheiat cu Banca …… S.A. contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. ……/….. pentru acordarea unui credit in suma de 5.000 EUR pe o perioada de 60 luni.

La data de 23.02.2010, Banca……SA a cesionat creanta detinuta impotriva debitorilor in favoarea …….. SaRL, prin contractul de cesiune de creante nr. …../23.02.2010, depus in copie in dosarul nr. ……./279/2016, atasat prezentului.

Cesiunea de creanta i-a fost comunicata personal debitoarei, la data de

  • potrivit dovezii de comunicare din dosarul nr. ……/279/2016.

Ulterior, la data de 27.10.2011,……SaRL a incheiat cu societatea ….. SA un contract de cesionare de creante ce a fost notificat lui la data de 09.12.2011, potrivit dovezii de comunicare din acelasi dosar atasat.

La data de 29.08.2016, creditoarea cesionara …. SA P. , prin ……SRL, s-a adresat executorului judecatoresc …….. cu o cerere de executare silita a creantei cumparate, rezultand din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. …../14.02.2005, fiind deschis dosarul de executare nr. 2042/2016.

Prin incheierea nr. … din 12.10.2016, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr. …../279/2016, instanta a incuviintat executarea silita a acestui titlu executoriu privind pe ambii debitori, ……

La data de 25.10.2016, executorul judecatoresc a emis catre amandoi debitorii somatie, instiintare, incheiere ce stabilire a cheltuielilor de executare si instiintare privind masura popririi, primite la data de 01.11.2016.

In drept, instanta retine ca, potrivit art. 712 alin. 1 din Codul de procedura civila, impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.”, iar potrivit art. 720 alin. 1 din Codul de procedura civila, ,JDaca admite contestatia la executare, instanta, tinand seama de obiectul acesteia, dupa caz, va indrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori incetarea executarii insesi, va anula ori lamuri titlul executoriu”

Cu privire la contestarea detinerii unui titlu executoriu de catre creditoarea cesionara ……, instanta retine ca, prin Decizia nr. 3 din 14 aprilie 2014, Inalta Curte de Casatie si Justitie a transat chestiunea legata de pastrarea caracterului de titlu executoriu a contractului de credit si ulterior cesionarii creantei de catre banca, contestatia fiind asadar nefondata sub acest aspect. Desi Instanta Suprema a respins ca inadmisibila sesizarea privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 coroborat cu art. 1396 din Codul civil de la 1864, in situatia in care cererea de incuviintare a executarii silite a unui contract de credit este formulata de creditorul cesionar al creantei, totusi in considerentele hotararii a statuat cu caracter obligatoriu in sensul urmator: „Consacrarea, prin art. 120 dir. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, a caracterului executoriu al contractelor de credit, incheiate de o institutie de credit, este impusa pentru a permite executarea, silita a unei obligatii (creante), iar nu a unui inscris, acesta fiind doar materializarea izvorului obligatiei respective. In consecinta, caracterul executoriu este asociat cu creanta, iar nu cu inscrisul ca atare si, atat timp cat legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanta insasi a devenit una executorie, astfel incat atributul executorialitatii nu se constituie intr-un aspect de drept procesual, asa cum a sustinut titularul sesizarii, ci a devenit o calitate a creantei, care se transmite prin cesiune. Totodata, trebuie subliniat ca art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, nu a conferit contractelor de credit trasatura de titlu executoriu in considerarea persoanelor semnatare ale unor asemenea contracte, ci a naturii respectivelor conventii. Modificarea partilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afecteaza substanta titlului executoriu, pozitia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea in legatura cu creanta.”

Referitor la nelegalitatea operatiunii privind cesiunea de creanta catre o societate care nu are calitatea de institutie de credit (banca), instanta apreciaza ca un asemenea rationament nu are nici un temei legal. Dimpotriva, Capitolul VI din OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori reglementeaza tocmai aceasta operatiune juridica.

Nici motivul contestatiei referitor la lipsa notificarii catre debitorul cedat a cesiunii de creanta nu este intemeiat in conditiile in care, asa cum s-a aratat anterior, contractele de cesiune de creanta au fost notificate debitorilor la data de 08.03.2010 si de 09.12.2011, dovezile de comunicare regasindu-se in dosarul nr. …../279/2016 privind incuviintarea executarii silite, precum si la dosarul de executare nr. …../2016.

Instanta apreciaza insa ca este intemeiata apararea debitoarei contestatoare privind prescriptia dreptului de a obtine executarea silita a contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr. 312/14.02.2005.

Se retine ca, potrivit art. 706 din Codul de procedura civila (aplicabil executarii silite pornite la data de 29.08.2016), „Termenul de prescriptie – (1) Dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani. (2) Termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita…”, iar potrivit art.707 „Efectele implinirii termenului de prescriptie – (1) Prescriptia nu opereaza de plin drept, ci numai la cererea persoanei interesate. (2) Prescriptia stinge dreptul de a obtine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie…”

Pentru calculul termenului legal de prescriptie de 3 ani, instanta retine ca moment de plecare data cesiunii de creanta prin care societatea …….SA a dobandit calitatea de creditor cesionar, fiind evident ca pentru a fi cesionata creanta a fost declarata exigibila anticipat de catre banca anterior cesiunii.

Asadar, instanta apreciaza ca, de la data de 27.10.2011, termenul de prescriptie de 3 ani s-a implinit la data de 27.10.2014.

Contrar sustinerilor intimatei din cuprinsul intampinarii, contestatoarea nu avea sarcina de a proba alte asp icte in afara celor care deja reieseau clar din actele dosarului.

Dimpotriva, intimata avea obligatia de a dovedi eventuale cazuri de intrerupere sau de suspendare a cursului prescriptiei extinctive pentru a contracara contestatia debitoarei. Or, o astfel de imprejurare nu a fost nici invocata, nici dovedita de catre intimata, iar din actele dosarului nu se deceleaza vreo astfel de situatie.

Considerand deci ca, la momentul pornirii executarii silite, 29.08.2016. era prescris dreptul creditoarei cesionare….. de a obtine executarea silita a creantei rezultate din contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. …./14.02.2005, termenul de prescriptie fiind epuizat inca din data de 27.10.2014, instanta apreciaza superflua analizarea ultimului motiv de contestatie privitor la caracterul cert, lichid si exigibil al creantei.

In consecinta, instanta va admite contestatia la executare formulata de contestatoarea …… in contradictoriu cu intimata ….., prin ….. SRL, si va anula executarea silita insasi pornita impotriva contestatoarei ….. in dosarul de executare nr. …../2016 de executorul judecatoresc ……, ca fiind prescris dreptul creditoarei de a obtine executarea silita a contractului de credit nr. …..din data de 14.02.2005.

Cu privire la debitorul decedat ……, instanta retine ca, la data de 29.08.2016, cand creditoarea a adresat executorului judecatoresc cererea de executare silita, debitorul era decedat. Din certificatul de deces depus la fila 52 rezulta ca debitorul era decedat inca de la data de 24.12.2013. Or, potrivit art. 687 alin. 1 prima teza din Codul de procedura civila, ,daca debitorul moare inainte de sesizarea executorului judecatoresc, nicio executare silita nu poate fi pornita”. Textil legal este imperativ si neechivoc, astfel incat este evident ca in speta de fata executarea silita nu putea fi pornita la data de 29.08.2016 impotriva debitorului …..decedat la data de 24.12.2013, impunandu-se anularea executarii silite in privinta acestuia. Drept urmare, instanta va anula executarea silita insasi pornita impotriva debitorului …… in dosarul de executare nr. …../2016 de executorul judecatoresc ……, ca fiind pornita impotriva unei persoane decedate inainte de sesizarea executorului judecatoresc.

In temeiul art. 453 din Codul de procedura civila, cum intimata creditoare … SA a cazut in pretentii, fiind in culpa pentru desfasurarea prezentului litigiu, instanta o va obliga la plata catre debitoarea contestatoare a cheltuielilor de judecata in cuantum de 1.000 lei, reprezentand onorariul avocatial, acestea avand caracterul unor cheltuieli reale, necesare si rezonabile.

PENTRU A CESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE

Respinge ca nefordate exceptia netimbrarii, exceptia tardivitatii si exceptia inadmisibilitatii petitului privind prescriptia dreptului de a obtine executarea silita, invocate de intimata prin intampinare.

Admite contestatia la executare formulata de contestatoarea …., cu domiciliul procedural ales la Cabinet Av. …., …in contradictoriu cu …., prin ….. SRL (lipsa CIF/CUI), cu sediul procedural ales in …

Anuleaza executarea silita insasi pornita impotriva contestatoarei ….in dosarul de executare nr. …./2016 de executorul judecatoresc ….., ca fiind prescris dreptul creditoarei de a obtine executarea silita a contractului de credit nr. ….. din data de 14.02.2005.

Anuleaza executarea silita insasi pornita impotriva debitorului ….. in dosarul de executare nr. ……../2016 de executorul judecatoresc ….., ca fiind pornita impotriva unei persoane decedate inainte de sesizarea executorului judecatoresc.

Obliga intimata ia plata catre contestatoare a cheltuielilor de judecata in cuantum de …. lei, reprezentard onorariul avocatial.

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.