Plangere contraventionala – ITM – contract de munca nesemnat de catre angajat

Dosar nr. …/279/2018

ROMANIA

JUDECATORIA PIATRA-NEAMT
SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. ….

Sedinta publica din data de …..
Instanta constituita din:

PRESEDINTE: …..
GREFIER: ……

Pe rol se afla judecarea cauzei civile formulata de petenta S.C. … S.R.L. in contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …, avand ca obiect plangere contraventionala – Lg. 53/2003 rep. – NT …./ 19.03.2018.

Dezbaterile cu privire la fondul cauzei au avut loc in sedinta din data de … sustinerile partilor fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand din lipsa de timp pentru deliberare, in considerarea dispozitiilor art. 396 alin. 1 Cod procedura civila, instanta a dispus amanarea pronuntarii solutiei pentru data de astazi.

INSTANTA:

Deliberand asupra prezentei cauzei civile, constata urmatoarele:

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de 03.04.2018 sub nr. de dosar. …./279/2018, petenta …. S.R.L. a solicitat, in contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …, anularea in parte a procesului-verbal de contraventie cu seria … nr. … /19.03.2018 in privinta aplicarii sanctiunii amenzii in valoare de 20.000 lei, sanctiune aplicata pentru savarsirea faptei prevazute de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, si, in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului.

In motivare, petenta a invederat, in esenta, ca prin procesul-verbal contestat a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 20.000 lei, pentru savarsirea faptei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003, si cu sanctiunea avertismentului, conform art. 36 alin. (1) lit. a coroborat cu art. 5-7 din O.G. nr. 2/2001. in acest sens, petenta a invederat ca la data de 19.03.2018 in sarcina s-a retinut ca ar fi primit-o la munca pe numita …, fara ca aceasta din urma sa aiba incheiat un contract de munca semnat de ambele parti, in forma scrisa si in limba romana, anterior inceperii activitatii, imprejurare constatata din documentele prezentate la control si din extrasul din baza de date Revisal.

Raportat la aceasta fapta, petenta a apreciat ca nu a savarsit fapta retinuta in sarcina sa, contractul individual de munca nr. …/04.01.2018 privind pe numita …. fiind inregistrat in aplicatia Revisal la data de 04.01.2018, anterior inceperii activitatii, respectiv data de 05.01.2018. Angajata a prestat activitate la societate incepand cu data de 05.01.2018, iar la data de 25.01.2018, la solicitarea verbala a angajatei, s-a dispus incetarea contractului individual de munca mentionat anterior.

Potrivit sustinerilor petentei, in toata perioada in care angajata a lucrat la aceasta societate, activitatea sa a fost pontata, fiind calculate si drepturile salariale corespunzatoare, conform statului de plata si fluturas, documente pe care angajata a refuzat sa le ridice, fiind virate catre bugetul de stat toate impozitele si contributiile aferente.

Petenta a apreciat ca in conditiile in care contractul a fost inregistrat in sistemul Revisal, nu se mai poate retine savarsirea faptei prevazute de art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, chiar daca acel contract de munca nu poarta semnatura angajatei, in conditiile in care scopul normei este de a proteja angajatul, prin asigurarea dreptului acestuia de a bucura de beneficiul vechimii in munca si de a-i fi platita contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat si cel al asigurarilor de sanatate, in prezenta cauza nu se poate retine existenta vreunei vatamari ale drepturilor salariatului.

In subsidiar, petenta a invederat ca nu a fost niciodata sanctionata pentru incalcarea normelor privind dreptul muncii, iar in procesul de aplicare a sanctiunii contraventionale trebuie sa se tina cont de toate circumstantele comiterii faptei, precum si de caracterul preventiv al sanctiunii contraventionale, aceasta din urma nefiind un scop in sine, ci un mijloc de ocrotire a relatiilor sociale. Totodata, sanctiunea aplicata nu este proportionala cu scopul urmarit, in cauza existand o ingerinta in dreptul persoanei juridice la respectarea bunurilor sale, garantat de Protocolul nr. 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

In drept, s-au invocat dispozitiile Legii nr. 53/2003 si O.G. nr. 2/2001, precum si Protocolul nr. 1 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

In probatiune, petenta a solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosar (f. 12-82), precum si a probei testimoniale cu martora …a.

Actiunea a fost legal timbrata cu 20 lei, potrivit art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013, dovada achitarii taxei judiciare de timbru fiind depusa la dosarul cauzei (f. 84).

Prin intampinarea formulata la data de 07.05.2018, intimata a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata.

In acest sens, intimata a invederat ca ulterior controlului efectuat la data de 13.03.2018 si ca urmare a verificarilor efectuate la sediul ITM in data de 19.03.2018, in sarcina societatii petente s-a retinut ca in perioada 05.01.2018-25.01.2018, a primit-o la munca pe numita …, in meseria de vanzator, tara a avea un contract individual de munca, in forma scrisa si in limba romana, semnat de ambele parti, anterior inceperii activitatii de catre salariata.

Raportat la sustinerile petentei din cuprinsul plangerii, intimata a invederat ca transmiterea datelor in sistemul Revisal privind angajarea salariatului nu echivaleaza cu incheierea unui contract de munca anterior inceperii activitatii de catre salariat, semnarea contractului de catre ambele parti si inmanarea acestuia salariatului anterior derularii raportului de munca. Eventuala netransmitere a datelor in registrul de evidenta a salariatilor in format electronic este prevazuta ca o contraventie distincta si sanctionata in mod distinct de catre legiuitor. Pe de alta parte, in absenta unui contract de munca semnat de ambele parti, ca rezultat al negocierii ambelor parti, angajatorul poate transmite in sistemul Revisal orice crede el de cuviinta, salariatul neavand pe durata prestarii activitatii acces la datele transmise in Revisal, decat daca solicita angajatorului in mod expres eliberarea unui document in temeiul art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003.

Documentele prezentate de petenta la data de 19.03.2018, care formeaza dosarul personal al fostei angajate …, respectiv contractul de munca nr. …/04.01.2018 si fisa de post, nu sunt semnate de salariata. Din cele mentionate in plangerea contraventionala s-ar putea crede ca a existat o „scapare” la angajarea salariatei in sensul ca i s-au intocmit contractul individual de munca si fisa de post, dar acestea nu au fost semnate si de catre salariata cu toate ca, petenta tine sa precizeze ca salariatei i-au fost predate anterior inceperii activitatii toate actele privind angajarea. Sub acest aspect, intimata a adaugat ca cererea de angajare este un document intocmit, in mod normal, de catre persoana care solicita angajarea (in cauza, nu este un tipizat pus la dispozitie de angajator) si, in mod obligatoriu, trebuie sa poarte semnatura angajatei, aspect care nu a fost respectat in speta.

Intimata a dorit sa sublinieze ca documentele de angajare sus-mentionate nu au fost intocmite anterior inceperii activitatii de catre salariata in cauza, motiv pentru care aceasta nu le-a semnat si nici nu i s-a inmanat vreun exemplar al contractului individual de munca sau al fisei postului (in conditiile in care salariata a prestat activitate 20 de zile). Si in adresa inregistrata la ITM Neamt nr. …/26.02.2018, numita … mentioneaza ca nu stie daca a avut contract de munca pentru ca nu i s-a dat sa semneze, desi a prezentat actele necesare.

Totodata, s-a mai aratat ca prin decizia nr. … de incetare a contractului individual de munca din data de 25.01.2018, angajatorul, pentru motivele personale ale salariatei si avand in vedere notificarea verbala transmisa de catre angajata, in temeiul art. 31 alin. (3) din Codul muncii, a dispus incetarea contractului individual de munca, in conditiile in care la punctul 2 al deciziei de incetare se face referire la art. 81 din Codul muncii, mentionandu-se ca societatea renunta la termenul de preaviz convenit de parti in contractul de munca. in acest sens, potrivit art. 31 alin. (3) din Codul muncii, pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia. in vreme ce, potrivit art. 81 din Codul muncii, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca. Se constata astfel, pe langa confuzia (intentionata sau nu) pe care o face angajatorul intre incetarea raportului de munca in timpul perioadei de proba sau la sfarsitul acesteia si incetarea raportului de munca ca urmare a demisiei salariatului, ca incetarea contractului de munca al numitei ….  s-a facut pe acelasi sistem ca si angajarea acesteia, reprezentantul societatii dand propria sa interpretare dispozitiilor legale, aspect care nu este de natura sa exonereze petenta de raspunderea contraventionala.

Prin urmare, prestarea unei muncii fara a avea incheiat un contract de munca anterior primei zile de activitate, il priveaza pe lucrator de dreptul de a avea vechime in munca, de beneficul altor drepturi cum ar fi concediul de odihna, dreptul la indemnizatii, pensie, uneori chiar de primirea salariului convenit, iar angajatorul se sustrage de la plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale de stat (pentru intreaga perioada lucrata de persoana in cauza). Mai mult, pana la incheierea contractului de munca, petenta nu a facut dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal.

In ceea ce priveste inlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului, intimata a apreciat ca nu se impune acest lucru, fapta avand un grad de pericol social ridicat cu implicatii sociale serioase.

In drept, a invocat dispozitiile art. 205 C.proc.civ., si dispozitiile Legii nr. 53/2003, O.U.G. nr. 53/2017, precum si pe cele ale O.G. nr. 2/2001.

In probatiune, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei (f. 101-118), precum si audierea martorei ….

Petenta a formulat raspuns la intampinare, prin care a aratat ca drepturile salariatei nu au fost afectate in cauza, societatea inregistrand contractul in sistemul Revisal, calculand toate drepturile salariale ale angajatei, sumele cuvenite angajatei fiind trimise prin mandat postal, intrucat aceasta refuzase sa le ridice personal.

Scopul reglementarii juridice in materia protectiei muncii este in primul rand asigurarea protectiei persoanei care presteaza o activitate, iar in al doilea rand, combaterea economiei subterane, care aduce prejudicii bugetului statului. Petenta a anexat inscrisuri (f. 127-128).

Instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei de catre ambele parti, precum si proba testimoniala cu martorii …,…. si …

Prin concluziile scrise depuse la termenul de judecata din data de 05.11.2018, petenta a apreciat ca fapta retinuta in sarcina sa nu exista, reiterand cele sustinute in cuprinsul plangerii contraventionale, precum si in cuprinsul raspunsului la intampinare. Pe langa acestea, petenta a mai aratat ca din declaratiile martorei … rezulta ca numita …. a inceput activitatea la societatea petenta la inceputul lunii ianuarie, dupa ce contractul a fost inregistrat in sistemul Revisal si au fost depuse actele necesare in vederea angajarii. Faptul ca angajata nu a semnat contractul nu poate atrage o sanctionare atat de drastica, avand in vedere ca potrivit art. 1182 alin. (1) C.civ. contractul se incheie prin acceptarea fara rezerve a ofertei de a contracta, iar prezentarea la munca, a doua zi dupa transmiterea datelor in sistemul Revisal, echivaleaza, in mod evident, cu manifestarea consimtamantului.

Analizand intregul material probatoriu administrat in cauza, retine urmatoarele:

In fapt, in perioada 13-19 martie 2018, la punctul de lucru al societatii petente situat in mun. Piatra Neamt, str. 1 Decembrie, jud. Neamt, s-a desfasurat un control de catre agentii constatatori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca al Judetului …, obiectul controlului constand in verificarea modului de respectare a legislatiei muncii in domeniul relatiilor de munca, conform tematicii de control prezentate (procesul-verbal de control nr. …/19.03.2018, f. 105-109). In urma controlului efectuat, in sarcina petentei s-a retinut, printre altele, ca din documentele prezentate la control (dosarele de personal) a rezultat ca numita … a fost primita la munca fara a avea incheiat un contract individual de munca, semnat de ambele parti, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat, pentru perioada 05.01.2018-25.01.2018.

Pentru aceasta neregularitate constatata, prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei cu seria …. nr. … intocmit la data de 19.03.2018 (f. 101- 102), societatea petenta a fost sanctionata cu sanctiunea amenzii in cuantum de 20.000 lei, in baza art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 raportat la art. 260 alin. (1) lit. e din acelasi act normativ.

In cuprinsul aceluiasi proces-verbal, in sarcina petentei s-a mai retinut ca aceasta nu respecta dispozitiile legale privind primirea la munca pe teritoriul Romaniei a unui strain, aceasta primind la munca pe numita …., fara aviz de angajare sau de detasare, fapta pentru care petenta a fost sanctionata cu avertisment, in temeiul art. 36 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 25/2014 raportat la art. 5-7 din O.G. nr. 2/2001.

Cu titlu preliminar, instanta retine ca petentul a formulat plangere contraventionala impotriva procesul ui-verbal in termenul legal de 15 zile prevazut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, calculat de la data comunicarii procesului-verbal de contraventie, respectiv 27.03.2018 (f. 104).

Verificand, potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta constata ca prezentul act a fost intocmit in mod legal, agentul constatator consemnand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute indicate de dispozitiile art. 17 din O.G. nr. 2/2001. Totodata, petenta nu a invocat motive de nelegalitate sanctionate cu nulitate relativa.

Inainte de a trece la analiza temeiniciei celor retinute in cuprinsul procesului-verbal, instanta retine ca petenta a contestat actul sanctionator doar sub aspectul savarsirii contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003, nu si cu privire la fapta sanctionata in baza dispozitiilor art. 36 alin. (1) lit. a din O.G. nr. 25/2014. in consecinta, analiza temeinicie, in temeiul principiului disponibilitatii prevazut de art. 9 din Codul de procedura civila, care se aplica si in materia plangerii contraventionale, se va face doar raportat la fapta prevazuta si sanctionata de art. 260 alin. (1) lit. e.

Astfel, raportat la temeinicia celor retinute in sarcina petentei, instanta retine ca potrivit art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003, fapta privind „ primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (I)” constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala in cuantum de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

In baza dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, „ Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului

Scopul normei de sanctionare a contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e este prevenirea si combaterea muncii nedeclarate, un fenomen de o gravitate crescuta cu care se confrunta societatea, cu consecinte negative atat asupra lucratorului, cat si asupra bugetului de stat, care se manifesta in diferite forme, atat prin nedeclararea catre autoritati a intregii activitati a salariatului, cat si prin declararea partiala a activitatii acestuia. Astfel, obiectul juridic al contraventiei este unul complex, constand in relatiile sociale privind plata impozitelor si a contributiilor catre bugetul de stat, precum si protejarea drepturilor salariatului care decurg din raporturile de munca.

Pornind de la aspectele sus-mentionate, instanta constata ca in cauza nu exista o lezare a obiectului juridic a carui protejare se urmareste prin nonna de sanctionare.

In primul rand, instanta retine ca societatea a facut mentiunile in sistemul Revisal la data de 04.01.2018 (f. 35), data incheierii care apare pe contractul individual de munca depus la dosarul cauzei fiind data de 04.01.2018 (f. 21-24). De asemenea, instanta constata ca la data efectuarii controlului, angajatorul a pus la dispozitia agentilor constatatori contractul individual de munca nr. …/04.01.2018 (f. 111), acesta purtand semnatura angajatorului si mentiunea conform cu originalul din data de 19.03.2018, contractul fiind depus de intimata odata cu intampinarea formulata.

Astfel, prin inregistrarea in evidentele salariatilor, contractul a devenit opozabil tertilor, existenta acelui contract putand fi verificat de autoritatile competente in domeniu, iar negarea raporturilor de munca existente fiind imposibila din partea angajatorului. Mai mult, societatea petcnta a efectuat mentiunea in registrul de evidenta a salariatilor cu privire la incetarea contractului de munca prin decizia …/25.01.2018 (f. 53, 51).

In al doilea rand, din declaratia martorei …. (f. 153) rezulta ca aceasta a desfasurat activitate la societatea petenta, semnand de fiecare data condica de prezenta. Mai mult, atat din declaratia numitei …., care a aratat ca a depus, anterior angajarii, actele pentru intocmirea dosarului personal, cat si din actele depuse de catre petenta la dosarul cauzei, respectiv diploma de bacalaureat, fisa medicala, certificatul de nastere si carte de identitate (f. 57-60), rezulta ca societatea a urmarit incheierea unui contract de munca cu numita …..

Mai mult decat atat, instanta retine ca in statul de plata aferent lunii ianuarie 2018 (f. 38), la care se face referire si in procesul-verbal de control (f. 107), au fost evidentiate si drepturile salariale ale numitei …, fiind emis si fluturasul de salariul pentru aceasta angajata (f. 39,40). Totodata, din declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (f. 48 verso-49) rezulta ca la data de 25.02.2018, anterior controlului efectuat de catre ITM …, societatea a declarat veniturile salariale realizate de angajata pe luna ianuarie. Acest aspect a fost confirmat si de martora …., care a aratat ca din adeverinta obtinuta de la ANAF a constatat ca societatea a platit contributiile pentru perioada lucrata.

Astfel, din actiunile intreprinse de societatea petenta, precum si din prezentarea la munca a numitei …, rezulta o manifestarea de vointa din partea ambelor parti contractante privind desfasurarea unor relatii contractuale de munca. Totodata, lipsa incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, ulterior modificarii art. 16 din Codul muncii prin O.U.G. nr. 53/2017, nu este o conditie de valabilitate a contractului.

Este adevarat ca potrivit dispozitiilor Codului muncii, angajatorul are atat obligatia de a incheia contractul de munca in forma scrisa, cat si obligatia de a transmite registrul general de evidenta a salariatilor catre inspectoratul teritorial de munca, insa, in ipoteza desfasurarii unor relatii contractuale de munca, chiar si in lipsa manifestarii de vointa a angajatului in forma scrisa, si transmiterea datelor privind contractul de munca in Revisal, sanctionarea societatii nu poate interveni pentru lipsa incheierii contractului individual de munca in forma scrisa.

Astfel, in ipoteza in care angajatorul primeste la munca o persoana, fara incheierea unui contract de munca, scopul urmarit este eludarea dispozitiilor privind obligativitatea platii impozitului si a contributiilor sociale aferente dupa salariat, societatea beneficiind de munca prestata la un cost mult mai mic decat in situatia in care este nevoita sa asigure din salariul oferit plata impozitului si a contributiilor sociale. in aceasta situatie, este evident ca societatea va fi sanctionata pentru nerespectarea dispozitiilor ari. 260 alin. (1) lit. e din Codul muncii.

Or, in speta dedusa judecatii, ipoteza descrisa anterior nu este incidenta.

Aspectul ca intre angajator si numita … au existat neintelegeri cu privire la cuantumul salariului datorat si plata acesteia, aspect ce rezulta atat din declaratia numitei …, cat si din declaratia martorei … (f. 136), nu poate avea relevanta pe plan contraventional. Contrar sustinerilor intimatei, potrivit carora in lipsa incheierii contractului in forma scrisa angajatul este liber sa declare in registrul salariatilor ce crede de cuviinta, fara ca angajatul sa aiba cunostinta de aceste aspecte, instanta apreciaza ca orice disputa cu privire la clauzele contractului de munca care se iveste dintre angajat si angajator trebuie rezolvata pe calea unei litigii de munca, angajatul avand deschisa calea unei actiuni in constatare cu privire la clauzele contractuale care au stat la baza desfasurarii raportului de munca.

Totodata, neregularitatile privind decizia de incetarea contractului de munca trebuie analizate pe calea unei cereri in vederea solutionarii conflictelor de munca, iar aplicarea in mod gresit a unor dispozitii legale cu privire la incetarea raportului de munca nu poate ti retinuta in analiza temeiniciei faptei. Sub acest aspect, chiar din declaratia martorei … rezulta ca aceasta a comunicat verbal administratorului societatii ca nu mai doreste sa se prezinte la munca.

Prin urmare, raportat la aspectele invederate anterior, instanta retine ca in prezenta cauza nu se poate retine ca scopul urmarit de catre societatea petenta a fost in sensul de a aduce atingere raporturilor juridice protejate de norma de sanctionare, din probele administrate nerezultand vatamarea relatiilor sociale protejate, motiv pentru care, instanta constata ca fapta descrisa in cuprinsul procesului-verbal nu intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003.

In consecinta, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petenta si va dispune anularea in parte a procesului-verbal de contraventie, cu privire la fapta prevazuta de art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003, exonerand petenta de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 20.000 lei.

In ceea ce priveste cererea privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata, in baza art. 453 alin. (1) C.proc.civ. „ partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuieli de judecata”, Tinand cont ca in prezenta cauza in sarcina intimatei se poate retine o culpa procesuala, respectiv intocmirea unui proces-verbal netemeinic, instanta urmeaza sa admita cererea petentei si sa oblige pe intimata la plata cheltuielilor de judecata in valoare de … lei, constand in taxa judiciara de timbru in valoare de … lei (f. 84) si onorariu avocatial in valoare de …lei (f. 10).

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite plangerea contraventionala formulata de petenta …. S.R.L., J/…., CF RO …., cu sediul in ….. si sediul procedural ales la …., cu sediul in …. in contradictoriu cu intimata INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA …, cu sediul in ….

Anuleaza in parte procesul-verbal de contraventie cu seria … nr. …./19.03.2018, in privinta contraventiei prevazute si sanctionate de art. 260 alin. (1) lit. e din Legea nr. 53/2003.

Exonereaza petenta de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 20.000 lei.

Obliga intimata la plata catre petenta a cheltuielilor de judecata in valoare de … lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu avocatial.

Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea si motivele de apel se depun la Judecatoria Piatra Neamt.

Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei, astazi, …